Budżet 2020 bez deficytu: to już pewne. Rząd przyjął ostateczną wersję ustawy

Gospodarka

Rada Ministrów przyjęła we wtorek ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na 2020 r., zakładającą m.in. brak deficytu budżetowego i wzrost PKB w wysokości 3,7%.

Pieniądze - polskie złote
Pieniądze Fot. stock.adobe.com/Tomasz Zajda

Rada Ministrów przyjęła we wtorek ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na 2020 r., zakładającą m.in. brak deficytu budżetowego i wzrost PKB w wysokości 3,7%.

Rada Ministrów przyjęła ostateczną wersję projektu ustawy budżetowej na 2020 r., zakładającą m.in. brak deficytu budżetowego i wzrost #PKB w wysokości 3,7% #budżet #budżet2020

"Rada Dialogu Społecznego miała czas, żeby odnieść się do propozycji, które skierowaliśmy około miesiąca temu. Dzisiaj Rada Ministrów dokonywała jeszcze ostatnich szlifów, wprowadziliśmy drobne korekty tak, żeby utrzymać równowagę budżetową w budżecie państwa i niewielki deficyt w sektorze finansów publicznych - tak, jak miesiąc temu wskazywaliśmy" - powiedział premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej po posiedzeniu rządu.Czytaj także: Budżet 2020 w ocenie pracodawców: jednorazowe wpływy i kontrowersyjna płaca minimalna >>>Będzie to budżet, który będzie zapewniał kontynuację programów społecznych oraz ulgi szczególnie dla małych i średnich przedsiębiorców, dodał minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Budżet zrównoważony

"W projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. zaplanowano:dochody - 429,5 mld zł,wydatki - 429,5 mld zł,brak deficytu budżetu państwa - będzie to budżet zrównoważony,deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii unijnej) na poziomie 0,3% PKB" - czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu (CIR).Czytaj także: BGK: budżet bez deficytu w 2020 roku będzie trudny, ale osiągalny >>>

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne

Podstawowe uwarunkowania makroekonomiczne: wzrost PKB (w ujęciu realnym) o 3,7%, średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,5%, wzrost przeciętnego rocznego funduszu wynagrodzeń w gospodarce narodowej oraz emerytur i rent (nominalnie) o 6,3% oraz wzrost spożycia prywatnego (w ujęciu nominalnym) o 6,4%."Projekt budżetu na 2020 r. opracowano z uwzględnieniem stabilizującej reguły wydatkowej oraz kryteriów dotyczących wartości referencyjnej dla deficytu nominalnego (3% PKB) sektora instytucji rządowych i samorządowych" - podkreśliło CIR.Na prognozowane dochody będzie miał wpływ m.in. działania związane ze zmniejszeniem podatku PIT. Do rozwiązań tych należą: zwolnienie z podatku przychodów z pracy i umów zlecenia osób poniżej 26 roku życia do kwoty 85 528 zł (od sierpnia 2019 r.), obniżenie stawki podatkowej dla pierwszego progu podatkowego na skali podatkowej z 18% do 17% (od października 2019 r.) oraz podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodu (od października 2019 r.), wymieniono także."W ramach limitu wydatków zapewniono niezbędne środki finansowe zarówno na kontynuację dotychczasowych priorytetów rządu dotyczących polityki społeczno-gospodarczej, w tym w szczególności w ramach polityki prorodzinnej, jak również na realizację nowych zadań - przy niższych (rok do roku) planowanych kosztach obsługi długu Skarbu Państwa.

Niektóre wydatki z budżetu państwa

Założono m.in.:* finansowanie rozszerzonego programu „Rodzina 500+", który od 1 lipca 2019 r. obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia – bez kryterium dochodowego;* finansowanie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji;* realizację świadczeń rodzinnych zakładającą podwyższenie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego od 1 listopada 2019 r. (II etap), podwyższenie kwoty świadczenia pielęgnacyjnego od 1 stycznia 2020 r. oraz wzrost kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia z funduszu alimentacyjnego od 1 października 2019 r.;* wypłatę uzupełniającego świadczenia rodzicielskiego dla osób, które wychowały co najmniej 4 dzieci i ze względu na długoletnie zajmowanie się potomstwem nie wypracowały emerytury w wysokości odpowiadającej co najmniej kwocie najniższej emerytury;* realizację rządowego programu 'Dobry start', zakładającego wsparcie finansowe w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego w wysokości 300 zł na każde dziecko w wieku szkolnym;* waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2020 r. wskaźnikiem waloryzacji na poziomie 103,24%;* zwiększenie limitu wydatków na obronę narodową, tj. zaplanowano o ok. 5 mld zł środków więcej w stosunku do 2019 r.;* wykonanie zadań dotyczących transportu: infrastruktury kolejowej oraz drogowej, w tym na szczeblu samorządowym przez Fundusz Dróg Samorządowych;* realizację zadań przeciwdziałających wykluczeniu transportowemu mieszkańców niewielkich miejscowości przez wsparcie finansowe z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej;* zwiększenie wydatków na naukę i szkolnictwo wyższe;* finansowanie programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 oraz programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020;* realizację rządowego programu uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury drogowej - Mosty dla Regionów;* realizację programów wieloletnich dotyczących gospodarki morskiej, w tym inwestycyjnego - Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską" - wymieniono w komunikacie.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: