Budżet na 2020 rok, trochę na wyrost

Gospodarka

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2020. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zakłada się w nim zrównoważenie dochodów z wydatkami.

Budynek Ministerstwa Finansów
Ministerstwo Finansów (źródło: Adam-dalekie-pole - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20843347)

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2020. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zakłada się w nim zrównoważenie dochodów z wydatkami.

#WitoldGadomski: W roku przyszłym wzrost #PKB ma być wolniejszy, a wpływy z #CIT są bardzo wrażliwe na spowolnienie

Obie pozycje mają wynieść 429,48 mld zł. Oznacza to, że dochody budżetowe wzrosną w porównaniu z założonymi na rok 2019 o 10,77%, zaś wydatki o 3,18 %. Wzrost dochodów ma być wyraźnie szybszy niż wzrost PKB w cenach bieżących, zaś wydatków znacznie poniżej wzrostu PKB.Dochody niepodatkowe mają wzrosnąć aż o 34,2 % i to pomimo znacznego spadku dochodów z dywidend i wpłat z zysku przedsiębiorstw kontrolowanych przez państwo.Najbardziej wzrosnąć mają „inne dochody niepodatkowe” W tej pozycji uwzględniono wpływy z opłaty recyklingowej wprowadzonej przepisami ustawy z października 2017 r oraz wpływy z tytułu sprzedaży praw do emisji CO2.

Wątpliwe dochody z VAT i CIT

Wątpliwości budzą niektóre pozycje dochodów podatkowych. Wpływy z CIT mają wzrosnąć o ponad 20 %, a z VAT o ponad 11 %. Wprawdzie po siedmiu miesiącach 2019 roku wpływy z CIT wynoszą aż 71,7 % rocznego planu (łączne dochody to  59% rocznego planu) i jest prawdopodobne, że w końcu roku okaże się, że wykonanie będzie większe od założonego w budżecie na 2019 roku, ale w roku przyszłym wzrost PKB ma być wolniejszy, a wpływy z CIT są bardzo wrażliwe na spowolnienie.

Wpływy z VAT po siedmiu miesiącach 2019 roku były większe niż w tym samym czasie roku ubiegłego o 6,8 %, czyli wzrosły wolniej niż PKB w cenach bieżących. A w roku przyszłym wzrost PKB będzie wolniejszy, choć wyższa inflacja zwiększy nominalny PKB. Niemniej, wygląda na to, że możliwości dalszego uszczelniania systemu podatkowego, w szczególności VAT zostały wyczerpane, więc zakładanie wzrostu dochodów z tego tytułu o ponad 11 % jest ryzykowne.

Mniejsze dotacje dla FUS

Umiarkowany wzrost planowanych wydatków będzie w dużej mierze wynikiem zmniejszenia dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Planowana dotacja w roku 2019 wyniesie 49 390 438 tys. zł (po siedmiu miesiącach b.r. wyniosła 27 937 740 tys. zł). Tymczasem w projekcie budżetu na rok 2020 dotacja ma wynieść tylko 26 086 155 tys. zł, a więc o przeszło 23 mld zł mniej niż w 2019.Ta „oszczędność” będzie wynikała z przejęcia oszczędności OFE (operacja będzie rozłożona na 2 lata), bądź wpłaty opłaty przekształceniowej w przypadku prywatyzacji oszczędności w OFE.W „Uzasadnieniu do ustawy budżetowej na rok 2020” nie ma informacji, czy ostatecznie zniesiony zostanie limit 30-krotności składek na ZUS, co zwiększyłoby dochody FUS o 5 mld zł.

Tańsza obsługa długu publicznego

Mniejsze o blisko 1 mld zł będą wydatki na obsługę długu publicznego. Wzrosną za to wydatki na rodziny z 37,8 mld zł do 57 mld zł, obronę narodową z 36,5 mld zł na 41 mld zł, szkolnictwo wyższe i naukę z 23,2 mld zł na 24,8 mld zł, ochronę zdrowia (poza środkami NFZ) z 8,2 mld zł na 9 mld zł.Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kosztować nas będą 3 mld zł, czyli o 250 mln więcej  niż w planie na rok 2019.Dochody budżetu państwa zapisane w ustawie budżetowej na rok 2019 i 2020 w tys. PLN
Wyszczególnienie20192020Dynamika w %
Dochody ogółem387 734 520429 480 00010,77%
Dochody podatkowe359 731 300392 506 8009,11%
   Podatek od towarów i usług179 600 000200 150 00011,44%
   Podatek akcyzowy73 000 00074 905 0002,61%
   Podatek od gier2 080 0002 558 80023,02%
   Podatek dochodowy CIT34 800 00041 800 00020,11%
   Podatek dochodowy PIT64 300 00066 515 0003,44%
   Podatek od wydobywania  kopalin1 400 0001 700 00021,43%
   Podatek od instytucji finansowych4 551 3004 878 0007,18%
Dochody niepodatkowe25 806 04034 631 48434,20%
   Dywidendy i wpłaty z zysku2 781 6181 474 637-46,99%
   Cło4 184 0004 680 00011,85%
   Dochody jednostek budżetowych i inne dochody niepodatkowe16 247 09625 538 43557,19%
   Wpłaty jednostek samorządowych2 593 3262 938 41213,31%
 
Środki z UE i inne nie podlegające zwrotowi2 197 1802 341 7166,58%
Źródło: Ustawa budżetowa na rok 2019 i projekt ustawy budżetowej na rok 2020, obliczenia własne.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: