Budżet unijny na 2019 r. KE proponuje wzrost zobowiązań o 3 proc.

Gospodarka

Komisja Europejska w projekcie budżetu Unii Europejskiej na 2019 r. przewidziała środki na zobowiązania w kwocie 166 mld euro, co stanowi wzrost o 3% w stosunku do 2018 r. oraz środki na płatności w wysokości 149 mld euro (3% więcej niż w 2018 r.), poinformowała KE.

Siedziba Komisji Europejskiej
Fot. Pixabay.com

Komisja Europejska w projekcie budżetu Unii Europejskiej na 2019 r. przewidziała środki na zobowiązania w kwocie 166 mld euro, co stanowi wzrost o 3% w stosunku do 2018 r. oraz środki na płatności w wysokości 149 mld euro (3% więcej niż w 2018 r.), poinformowała KE.

#KomisjaEuropejska w projekcie budżetu Unii Europejskiej na 2019 r. przewidziała środki na zobowiązania w kwocie 166 mld euro #UE #budżet

"Jest to szósty budżet w ramach obecnego długoterminowego budżetu UE na lata 2014-2020 i stosują się do niego ograniczenia tego wieloletniego planu. Ma on na celu optymalizację finansowania istniejących programów i nowych inicjatyw oraz pobudzenie tworzenia europejskiej wartości dodanej zgodnie z priorytetami Komisji Junckera" - czytamy w komunikacie.Wniosek opiera się na założeniu, że Wielka Brytania, po wystąpieniu z Unii 30 marca 2019 r., będzie nadal wnosiła wkład we wdrażanie budżetów Unii i będzie uczestniczyć w tym wdrażaniu do końca 2020 r., jak gdyby nadal była członkiem Unii.

"Proponujemy ambitny budżet, który nadal wspiera nasze priorytety, przede wszystkim w obszarach inwestycji, zatrudnienia, młodzieży, migracji, solidarności i bezpieczeństwa oraz który zapewni naszym obywatelom europejską wartość dodaną. UE potrzebuje stabilności, mam zatem nadzieję na jak najszybsze osiągnięcie porozumienia z Parlamentem i Radą" - powiedział komisarz odpowiedzialny za budżet i zasoby ludzkie Günther H. Oettinger, cytowany w komunikacie.

Zwiększenie środków w niektórych obszarach

Środki przeznaczone specjalnie na wspieranie wzrostu gospodarczego wyniosą w 2019 r. w sumie prawie 80 mld euro w środkach na zobowiązania. Obejmuje to zwiększenie środków w szeregu sztandarowych programów: - 12,5 mld euro (8,4% więcej niż w 2018 r.) na badania naukowe i innowacje w ramach programu Horyzont 2020, w tym 194 mln euro dla nowego Europejskiego Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Obliczeń Wielkiej Skali; - 2,6 mld euro na kształcenie w ramach programu Erasmus+ (10,4% więcej niż w 2018 r.); - 3,8 mld euro w ramach instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) (36,4% więcej niż w 2018 r.) na sieci infrastruktury; - kolejne 233,3 mln euro na inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych mieszkających w regionach o wysokiej stopie bezrobocia młodzieży, połączone ze środkami Europejskiego Funduszu Społecznego, podano także."Komisja spodziewa się, że w 2019 r. programy polityki spójności na lata 2014-2020 będą nadal realizowane na pełnych obrotach, na podstawie optymistycznych doniesień pod koniec zeszłego roku o wykorzystaniu 57 mld euro (2,8% więcej niż w 2018 r.), oraz że środki na politykę rolną utrzymają się na stałym poziomie prawie 60 mld euro (1,2% więcej niż w 2018 r.)" - czytamy także.

Pomimo ograniczeń w budżecie długoterminowym UE na okres 2014-2020 Komisja wykorzystuje wszelkie mechanizmy elastyczności w budżecie, aby ponownie zapewnić specjalne traktowanie w tym roku kwestii migracji i zarządzania granicami: - reforma wspólnego europejskiego systemu azylowego w celu zapewnienia bardziej skutecznej, sprawiedliwej i humanitarnej polityki azylowej; - nowy system wejścia-wyjścia, aby zapewnić lepsze zarządzanie granicami; - wzmocnienie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu i innych agencji zajmujących się kwestiami granic i wiz; - dodatkowe 1,5 mld euro na Instrument Pomocy dla Uchodźców w Turcji, aby kontynuować dostawy żywności oraz zapewnianie edukacji i zakwaterowania osobom uciekającym przed wojnami w Syrii i w innych krajach (dalsze 500 mln euro będzie przekazane jeszcze w ramach obecnego budżetu na 2018 r., dlatego też Komisja proponuje również jego zmianę); - wprowadzenie w życie dwóch głównych inicjatyw: ram partnerstwa z krajami trzecimi w ramach europejskiego programu w zakresie migracji oraz Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju (EFZR) w celu zaradzenia faktycznym przyczynom migracji."Oprócz konsolidacji dotychczasowych programów projekt budżetu wspiera także nowe inicjatywy: - 103 mln euro na Europejski Korpus Solidarności, dający osobom młodym okazję do pracy wolontariackiej lub pracy przy projektach w ich własnych krajach lub za granicą; - 11 mln euro na stworzenie Europejskiego Urzędu ds. Pracy, który pomoże zapewnić sprawiedliwą mobilność na rynku wewnętrznym i ułatwi współpracę między organami krajowymi; - 40 mln euro na rozszerzenie programu wspierania reform strukturalnych ukierunkowanego na wdrożenie reform strukturalnych w państwach członkowskich; - 245 mln euro na utworzenie Europejskiego programu rozwoju przemysłu obronnego w celu wsparcia europejskiego przemysłu obronnego i podjęcia działań zmierzających do utworzenia Europejskiej Unii Obrony; - 150 mln euro na poprawę reagowania na trzęsienia ziemi, pożary lasów i inne klęski żywiołowe w Europie z wykorzystaniem rezerwy zdolności w zakresie ochrony ludności na poziomie UE, w tym sprzętu i zespołów 'rescEU'; - 5 mln euro przeznaczone na stworzenie nowej Prokuratury Europejskiej w celu ścigania przestępczości transgranicznej, w tym nadużyć finansowych, prania pieniędzy i korupcji. Podjęte zostaną dalsze kroki w celu ochrony obywateli i przedsiębiorstw przed atakami cybernetycznymi" - czytamy także.

Budżet inwestycyjny

Według KE, budżet UE jest przede wszystkim budżetem inwestycyjnym. Wynosi on mniej więcej 1% dochodu narodowego brutto UE i stanowi około 2 % wszystkich unijnych wydatków publicznych. Jego celem jest uzupełnienie budżetów krajowych i realizacja priorytetów uzgodnionych przez wszystkie państwa członkowskie UE."W projekcie umowy o wystąpieniu zawartej między Wielką Brytanią a negocjatorami Unii w sprawie rozliczeń finansowych przewidziano, że Wielka Brytania będzie nadal 'wnosiła wkład we wdrażanie budżetów Unii i będzie uczestniczyć w tym wdrażaniu' w okresie przejściowym, jak gdyby nadal była członkiem Unii. Projekt budżetu UE na 2019 r. przedstawiono zatem w oparciu o te ustalenia" - podsumowano w materiale.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: