BZ WBK ma umowę nabycia części Deutsche Bank Polska za 1,29 mld zł

Z rynku

Bank Zachodni WBK podpisał z Deutsche Bank AG umowę transakcyjną zakładającą nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. w skład której wchodzi bankowość detaliczna, private banking, business banking (MŚP), a także 100% akcji w DB Securities.

Bank Zachodni WBK podpisał z Deutsche Bank AG umowę transakcyjną zakładającą nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A. w skład której wchodzi bankowość detaliczna, private banking, business banking (MŚP), a także 100% akcji w DB Securities.

#BZWBK ma umowę nabycia części #DeutscheBankPolska za 1,29 mld zł

Wstępna cena za wydzielony biznes DBPL wynosi 1 289 799 000 zł, podał BZ WBK. Plan zakłada zakończenie transakcji w IV kw. 2018 r.BZ WBK podał, że zawarł dziś z DBPL oraz z Deutsche Bank AG wstępną umowę podziału (umowę pre-demerger) określającą zasady współpracy pomiędzy bankiem a DBPL w celu realizacji transakcji.Nabycie wydzielonej części Deutsche Bank Polska S.A., w tym akcji DB Securities S.A., nastąpi w wyniku podziału Deutsche Bank Polska. Przed dokonaniem podziału, BZ WBK nabędzie od Deutsche Bank AG ok. 10% akcji DBPL, reprezentujących taką samą liczbę głosów na walnym zgromadzeniu DBPL.

Następnie, po nabyciu nabytych akcji, DBPL oraz BZ WBK złożą w odpowiednich sądach rejestrowych wnioski o rejestrację podziału.Podział zostanie przeprowadzany w oparciu o następujące zasady:(a) DBPL będzie spółką dzieloną a bank spółką przejmującą;(b) w zamian za wydzielony biznes przenoszony na bank w wyniku podziału, Deutsche Bank AG otrzyma określoną liczbę akcji banku (akcje z podziału) na dzień podziału (zdefiniowany poniżej), obliczoną zgodnie z ustalonym wzorem, który będzie stanowił podstawę określenia parytetu w planie podziału;(c) kapitał zakładowy DBPL zostanie obniżony o kwotę równą co najmniej całkowitej wartości nominalnej nabytych akcji (obniżenie kapitału zakładowego w związku z podziałem) w dniu rejestracji obniżenia tego kapitału zakładowego przez właściwy sąd rejestrowy (data obniżenia kapitału zakładowego w związku z podziałem);(d) bank podwyższy swój kapitał zakładowy poprzez emisję akcji z podziału w ramach procesu podziału i zaoferuje je Deutsche Bank AG (podwyższenie kapitału zakładowego w związku z odziałem); data, w której właściwy sąd rejestrowy zarejestruje podwyższenie kapitału zakładowego w związku z podziałem będzie „Dniem podziału".(e) w rezultacie obniżenia kapitału zakładowego w związku z podziałem wszystkie nabyte akcje przestaną istnieć w dacie obniżenia kapitału zakładowego w związku z podziałem a Deutsche Bank AG stanie się jedynym akcjonariuszem DBPL;(f) w dniu podziału, wydzielony biznes zostanie przeniesiony na bank;(g) niewydzielony Biznes nie zostanie przeniesiony na bank w ramach Podziału i pozostanie w DBPL oraz(h) aktywa i pasywa DBPL zostaną odpowiednio alokowane pomiędzy wydzielony biznes i niewydzielony biznes w oparciu o zasady dotyczące podziału, określone w umowie transakcyjnej oraz w planie podziału, których szczegóły zostaną uzgodnione pomiędzy DBPL i Bankiem.

Sieć oddziałów zostanie włączona w obecną strukturę banku

BZ WBK podał, że po przeprowadzeniu transakcji bank umocni swoją pozycję trzeciej pod względem wielkości instytucji finansowej w Polsce.Zgodnie z umową transakcyjną, sieć oddziałów wraz z zewnętrznymi kanałami sprzedaży – agentów i pośredników DBPL zostanie włączona w obecną strukturę banku. Wraz z wydzielonym biznesem nastąpi również transfer umów zarządzania aktywami, co z kolei umożliwi przeniesienie otwartej architektury funduszy inwestycyjnych. Bankowość korporacyjna i inwestycyjna oraz walutowe kredyty hipoteczne nie są przedmiotem transakcji (niewydzielony biznes).Bank podał, że wstępna cena za wydzielony biznes w wysokości 1 289 799 000 złotych "została ustalona w odniesieniu do wymogu kapitałowego dla wartości aktywów wydzielonego biznesu ważonych ryzykiem (z wyłączeniem akcji DB Securities S.A.), ustalonych na podstawie prognoz finansowych na dzień zbliżony do daty podpisania umowy transakcyjnej, przy założeniu uzgodnionego przez strony poziomu współczynnika adekwatności kapitałowej".Część wstępnej cena za akcje DB Securities S.A. została ustalona w odniesieniu do wartości aktywów netto DB Securities S.A. Zapłata ceny z tytułu transakcji zostanie dokonana częściowo w formie gotówkowej poprzez zapłatę ceny za nabyte akcje (stanowiących ekwiwalent 20% wstępnej ceny za wydzielony biznes) a częściowo w formie nowo wyemitowanych akcji banku w ramach podziału – stanowiących około 2,7% kapitału zakładowego banku i odpowiadających 80% wstępnej ceny za wydzielony biznes.

Transakcja zostanie zakończona w 2018 r.

Po podpisaniu umowy transakcyjnej wstępna cena za wydzielony biznes (z wyłączeniem akcji DB Securities S.A.) zostanie skorygowana w oparciu o zmiany wartości aktywów ważonych ryzykiem jak i wszelkie zmiany wolumenów kredytowych, depozytowych oraz aktywów zarządzanych przez wydzielony biznes (z wyłączeniem DB Securities S.A.) pomiędzy dniem podpisania umowy transakcyjnej a dniem podziału, powyżej określonego poziomu.Ostateczne rozliczenie ceny nabycia nastąpi w formie gotówkowej. Po dokonaniu podziału udział Banco Santander S.A. w kapitale zakładowym banku będzie wynosił około 67,6%.Bank wskazał ponadto, że przeprowadzenie transakcji jest uzależnione od uzyskania wymaganych zgód regulacyjnych, w tym zgód Komisji Nadzoru Finansowego i prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz podjęcia wymaganych uchwał przez walne zgromadzenia BZ WBK oraz DBPL, podpisania planu podziału oraz spełnienia określonych warunków operacyjnych.Zakłada się, że transakcja zostanie zakończona w czwartym kwartale 2018 r. 

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: