BZ WBK nie wypłaci dywidendy z zysku osiągniętego w 2017 r.

Z rynku

Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK zdecydują 16 maja br. o nieprzeznaczenia na dywidendę żadnej części zysku netto osiągniętego w roku 2017, a jednocześnie - o przeznaczeniu 307,63 mln zł z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2016 na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3,1 zł na akcję.

Siedziba Banku Zachodniego WBK w Warszawie
By Bank Zachodni WBK (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK zdecydują 16 maja br. o nieprzeznaczenia na dywidendę żadnej części zysku netto osiągniętego w roku 2017, a jednocześnie - o przeznaczeniu 307,63 mln zł z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2016 na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 3,1 zł na akcję.

Akcjonariusze @BankZachodniWBK zdecydują o przeznaczeniu 307,63 mln zł z niepodzielonego zysku netto banku za rok 2016 na dywidendę #BZWBK #dywidenda #banki

"Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Zachodniego WBK dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 w kwocie 1 916 156 271,08 zł, w następujący sposób:- na kapitał rezerwowy przeznacza się kwotę 958 078 135,54 zł,- kwotę 958 078 135,54 zł pozostawia się niepodzieloną. 

Podział zysku z 2016 r.

Zwyczajne walne zgromadzenie banku dokonuje podziału niepodzielonego zysku netto osiągniętego przez bank za rok obrotowy od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016 w kwocie 1 040 859 947,84 zł w następujący sposób:- na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę 307 627 055,40 zł,- na pokrycie negatywnego wpływu wdrożenia MSSF9 w kwocie 218 465 916,35zł,- kwotę 514 766 976,09 zł pozostawia się niepodzieloną" - czytamy w projekcie uchwały.

W podziale dywidendy wypłacanej z zysku osiągniętego w 2016 r. nie uczestniczą akcje serii M, zgodnie z uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia banku nr 43 z dnia 17 maja 2017 r., podano także."Dywidenda na 1 akcję wynosi 3,10 zł. Dywidenda będzie wypłacona Akcjonariuszom posiadającym akcje Banku Zachodniego WBK na koniec dnia ustalenia prawa do dywidendy. Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 30 maja 2018 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 14 czerwca 2018 roku" - czytamy dalej.Zarząd uważa, że:- poziom zysków zatrzymanych pozwala na realizację strategii przyjętej przez bank/grupę i zapewnia właściwą równowagę między wykorzystaniem kapitału oraz jego wzrostem;- istniejąca baza kapitałowa odzwierciedla ostrożne podejście i akceptowalny poziom ryzyka związanego z bieżącą oraz przyszłą działalnością banku oraz zapewnia bezpieczeństwo depozytów klientów, podano w opinii do projektu uchwały.W połowie marca br. BZ WBK otrzymał od KNF zalecenie zwiększenia funduszy własnych poprzez zatrzymanie całości zysku wypracowanego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku. Jednocześnie - jak podkreślał wówczas bank - KNF nie zgłosiła zastrzeżeń co do możliwości wypłaty przez bank dywidendy z zysku zatrzymanego za rok 2016.BZ WBK odnotował 2 213,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 2 166,85 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2017 r. wyniósł 1 916,16 mln zł wobec 2 081,72 mln zł zysku rok wcześniej.Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Głównym akcjonariuszem BZ WBK je t hiszpański Santander.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: