BANK 2008/12


Odgłosy: grudzień 2008

Kulturalne lokaty Znaczki w Watykanie W Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej w Watykanie prezentowano wystawę filatelistyczną związaną z pontyfikatem Ojca Świętego Jana Pawła II. Wydarzenie uświetniła prezentacja przygotowanego przez Pocztę Polską znaczka z wizerunkiem Papieża Polaka. Mecenat nad wydarzeniem objął Bank Pocztowy. Czytaj więcej...


Odgłosy: Ważniejsza jakość niż wzrost

Większość znanych nam kredytodawców oczekuje, że rok 2008 i następne będą latami powolnego lub nawet ujemnego tempa wzrostu aktywów. W niektórych przypadkach to wypadkowa obaw kadry zarządzającej o wyniki osiągane z portfeli oraz zamiaru zaostrzenia kryteriów zarządzania ryzykiem. W innych - kredytobiorcom brakuje kapitału i płynności na takie tempo wzrostu jak dawniej; w rezultacie nie mają oni innego wyjścia jak tylko ograniczenie akcji kredytowej. Czytaj więcej...

Odgłosy: Spokój z widokiem na kryzys

Dopóki w polskich mediach będzie słychać tylko pohukiwanie, że kryzys jest tuż-tuż, to tak naprawdę ciągle jeszcze go nie będzie. Najbardziej prawdopodobny jest bowiem scenariusz, że pogarszanie się naszej sytuacji gospodarczej będzie pełzało i dopiero po pewnym czasie, bez żadnych spektakularnych efektów, okaże się, że mamy coraz większe trudności ze sprzedawaniem naszych produktów, że coraz trudniej odzyskać swoje należności i że chyba trzeba ograniczyć zatrudnienie. Czytaj więcej...
Strefa VIP: Bankowcy na luzie

W Narodowej Galerii Sztuki "Zachęta" odbył się wernisaż wystawy wieńczącej projekt "BIZNES W OBIEKTYWIE" - liderzy bankowości. W wydarzeniu uczestniczyli prezesi największych banków oraz przedstawiciele świata kultury. Inicjatywa Deloitte i fundacji COMMITMENT TO EUROPE arts & business zjednoczyła elity sektora fi nansowego oraz przedstawicieli biznesu i kultury, których połączył wspólny cel - popularyzacja sztuki fotografi i portretowej. Czytaj więcej...

Technologie i techniki: Sprawdzony ek-SPERT od „prania”

W Ministerstwie Finansów trwają intensywne prace nad projektem ustawy implementującej zalecenia tzw. trzeciej dyrektywy, która została przyjęta przez Komisję Europejską w 2005 roku. Włączyła ona do prawa unijnego m.in. zalecenia Grupy Specjalnej ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FAFT) - międzynarodowego organu powołanego w celu opracowywania standardów zapobiegania temu procederowi oraz finansowaniu terroryzmu. Czytaj więcej...Obrót bezgotówkowy i gospodarka elektroniczna: Nowa twarz „starej” konferencji

Wdrażanie EMV, karty w transakcjach internetowych, jak rozwijać obrót bezgotówkowy, fraudy w płatnościach kartowych, bezpieczeństwo transakcji elektronicznych, nowoczesne dokumenty ID w Europie Centralnej, systemy IT wspierające obrót kartowy - to tylko kilka wybranych tytułów sesji składających się na Konferencję Central European Electronic Card, która odbyła się w Warszawie w dniach 2-3 grudnia br. Wzięło w niej udział ponad 300 osób, głównie z firm finansowych, informatycznych oraz administracji centralnej i samorządowej. Czytaj więcej...
Obrót bezgotówkowy i gospodarka elektroniczna: Autorska kronika „plastikowa” i „elektroniczna” („szalone” lata 1996–1999)

Stojąc u progu kartowej rewolucji, zastępowania przez banki technologii opartej na paskach magnetycznych i ręcznym podpisie mikroprocesorami i numerami PIN można sobie uświadomić, jak dużo w kwestii odejścia od gotówki zrobiono już w Polsce. Emisja i użycie kart płatniczych - z mocno ograniczonych wielkości jeszcze w 1997 roku - w ciągu tylko 10 lat wzrosły dramatycznie. Czytaj więcej...
Obrót bezgotówkowy i gospodarka elektroniczna: Droga do e-pieniądza

Jednym z elementów XIV Polskiego Forum Finansowego "Twoje Pieniądze" w Warszawie, była debata "E-gospodarka", zorganizowana pod patronatem medialnym "Miesięcznika Finansowego BANK". Uczestniczyli w niej: Wiesław Wyszogrodzki, business development manager - sektor bankowy Sygnity SA, Jerzy Cichowicz, prezes zarządu ELKART Systemy Kart Elektronicznych Sp. z o.o. oraz dr Janusz Grobicki, ekspert Centrum im. Adama Smitha (moderator). Dyskusja dotyczyła m.in. warunków koniecznych do powstania globalnej gospodarki wirtualnej, a skoncentrowała się wokół pieniądza elektronicznego. Czytaj więcej...Ludzie i pieniądze: Departament kadr – listopad 2008

Paweł Ogrodnik Od 14 listopada br. pełni funkcję prezesa zarządu SEB TFI SA. Wcześniej - od 26 czerwca do 13 listopada - pełnił funkcję członka zarządu. Z rynkiem funduszy inwestycyjnych w Polsce związany jest od dziesięciu lat. W roku 1998 uczestniczył w uruchamianiu ABB TFI SA, przekształconego później w SEB TFI SA. Do 2004 roku zajmował rożnego szczebla stanowiska w zakresie rachunkowości inwestycyjnej. Od tegoż roku odpowiada za kontrolę finansową i ryzyko operacyjne. Rok później zaczął pełnić także funkcję inspektora nadzoru. Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Posiada kwalifikacje audytora wewnętrznego i specjalizację w zakresie instytucji finansowych uzyskane w największej organizacji branżowej - The Institute of Internal Auditors. Czytaj więcej...
Bankowe wyzwania: Kredyty w kryzysie

Tąpnięcie światowego systemu fi nansowego było - jak dotychczas - tylko w nieznacznym stopniu odczuwalne w Polsce, choć raczej nie ulega wątpliwości, że z jego skutkami borykać się będziemy przez kilka najbliższych lat. To wręcz narzuca bankom obowiązek wprowadzenia nowych lub skrupulatniejszego egzekwowania już istniejących elementów systemu zabezpieczeń fi nansowych. W dodatku nasilające się problemy w gospodarce sprawiają, że polityka kredytowa banków musi być bardziej restrykcyjna. Czytaj więcej...Loża komentatorów: Jaką politykę stóp procentowych powinien prowadzić NBP w obliczu kryzysu na rynkach finansowych?

Marek Rogalski główny analityk First International Traders Dom Maklerski SA Deklaracje złożone przez polski rząd w sprawie terminu wejścia do strefy euro, niezależnie od tego czy planowane wejście do ERM-II zostanie poprzedzone przez euroreferendum, czy też nie, będą rzutować na politykę monetarną banku centralnego w najbliższych latach. Tym samym konieczne będzie wypracowanie nieco innego niż do tej pory podejścia. Czytaj więcej...


Rynek finansowy: Kronika – listopad 2008

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Rząd zaprezentował, opiewający na kwotę 91 mld 300 mln zł "Plan stabilności i rozwoju". Ma on na celu podtrzymać szybki wzrost gospodarczy na lata 2009-2010. Plan zakłada m.in. wzrost limitów na poręczenia i gwarancje kredytów od 3 miesięcy do 5 lat o wartości 40 mld zł, kreację akcji kredytowej dla małych i średnich przedsiębiorstw o wartości 20 mld zł, przyspieszenie inwestycji współfinansowanych ze środków UE o wartości 16,8 mld zł. Rządowa autopoprawka do budżetu zakłada spadek wzrostu PKB na 2009 r. do 3,7 proc. Czytaj więcej...