BANK 2011/04

bank.2011.04.okladka.150xMiesięcznik Finansowy BANK (kwiecień 2011)

  • Temat Numeru: Banki, JST i edukacja ekonomiczna Szkolna Kasa Oszczednosci (SKO), programy edukacyjne Fundacji Kronenberga, Młodziezowa Akademia Przedsiebiorczosci. Co te nazwy maja wspólnego z sektorem bankowym? Bardzo wiele - bo programy uczace zasad gospodarki sa wciaz pomijane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. A bez programów wieloletniego oszczedzania na cele emerytalne, zdrowotne i mieszkaniowe bankom bedzie coraz trudniej pozyskiwac pieniadze na sfi nansowanie inwestycji infrastrukturalnych. Dlatego edukacji ekonomicznej poswiecona była konferencja zorganizowana przez ZBP razem z samorzadami. A efekt koncowy poznaja Panstwo w raporcie specjalnym "Horyzonty Finansów 2011".
  • Areopag bankowosci Podatek bankowy, wymogi kapitałowe Bazylei III, transeuropejskie instytucje regulacyjne, rosnace koszty nadzoru bankowego, metody na zwiekszenie ubankowienia i poprawienia relacji aktywów polskich banków do PKB - to główne tematy Forum Bankowego 2011.

 


Rynek finansowy: Kronika – kwiecień 2011

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Narodowy Bank Polski poinformował, że podaż pieniądza na koniec lutego 2011 r. wyniosła 775 341,9 mld zł. Oznacza to wzrost o 0,8 proc. m/m i wzrost o 8,4 proc. w ujęciu rocznym. Na koniec stycznia M3 odnotowało wzrost o 7,5 proc. r./r. Aktywa zagraniczne netto na koniec lutego wzrosły o 1,1 proc. m/m do 84 622,6 mld zł, ale spadły o 6,5 proc. w ujęciu rocznym. W przeliczeniu na euro wartość wyniosła odpowiednio 21 281,7 mld euro, czyli bez zmian m/m (i spadek o 6,5 proc. r./r.) Czytaj więcej...Rynek finansowy: Będzie ciężko

Czy ogólny wzrost gospodarczy UE przyczyni się do modernizacji Europy Środkowej? Czy priorytetem modernizacji regionu powinny być inwestycje w infrastrukturę, czy też innowacyjność? Unijna prezydencja Węgier i Polski stwarza wyjątkową okazję do opracowania takiego budżetu, który zapewni zrównoważony wzrost wszystkim członkom Wspólnoty. Czytaj więcej...Rynek finansowy: EMIR i meandry regulacji

W pierwszej dekadzie XXI w. wartość aktywów będących przedmiotem derywatów w obrocie pozagiełdowym (tzw. rynek OTC) wzrosła aż sześciokrotnie do poziomu 600 000 mld dolarów. Nazwane przez Warrena Buffeta "finansową bronią masowego rażenia", derywaty OTC, w szczególności kredytowe, odegrały znaczącą rolę w rozprzestrzenianiu się ostatniego kryzysu finansowego, głównie z powodu ich charakteru bilateralnego, wysokiego stopnia skomplikowania, a przede wszystkim braku przejrzystości ekspozycji głównych uczestników rynku. Czytaj więcej...
Bank i Klient: Bankowy areopag

"Forum Bankowe 2011" zorganizowane 10 marca br. przez Związek Banków Polskich w stołecznym hotelu "Forum", obfitowało w unikalne analizy i polemiki dotyczące przyszłości polskiego sektora bankowego. Praktycy bankowi oraz naukowcy rozmawiali o podatku bankowym, krajowych i europejskich regulacjach ryzyka i nadzoru, złych długach, ocenie wiarygodności banków ze strony ich klientów, polskiej prezydencji w UE oraz... problemach demograficznych naszego kraju! Czytaj więcej...Bank i Klient: Kosztowna Bazylea III

Komitet Bazylejski, kontynuując tradycję zapoczątkowaną przy pracach nad Bazyleą II, po raz kolejny zbadał potencjalne finansowe konsekwencje wdrożenia nowego pakietu regulacji kapitałowych, określanych mianem Bazylei III. Analizował wpływ większości proponowanych wytycznych, my skupimy się na zmianach dotyczących poziomu współczynnika wypłacalności i determinant jego wysokości - definicji kapitału i aktywów ważonych ryzykiem - oraz na wskaźnikach ochrony kapitału i wskaźniku dźwigni. Czytaj więcej...

Bank i Klient: Banki bez granic czyli wybrane aspekty transgranicznego połączenia banku krajowego z instytucją kredytową

W ostatnich latach można obserwować wyraźne tendencje konsolidacyjne w polskim sektorze bankowym. Tymczasem od niedawna polskie prawo stwarza dodatkową możliwość konsolidacji z udziałem banków krajowych (tj. banków z siedzibą na terytorium Polski), polegającą na dopuszczalności połączenia banku krajowego z instytucją kredytową. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie wybranych aspektów takiego połączenia, przy czym poniższe uwagi zostaną ograniczone do sytuacji, w której uczestnikiem połączenia jest bank krajowy działający w formie spółki akcyjnej. Czytaj więcej...Bank i Klient: Departament kadr: kwiecień 2011

Michał Mrożek Zrezygnował z funkcji wiceprezesa Banku Handlowego. Objął stanowisko w centrali Citibanku w Nowym Jorku. Wiceprezesem zarządu Banku Handlowego został w maju 2007 r., wcześniej (od 2004 r.) pełnił funkcję członka zarządu. Karierę zawodową rozpoczął w oddziale Banku Austrii w Nowym Jorku. Następnie dołączył do Międzynarodowej Grupy Prywatyzacyjnej PriceWaterhouse z siedzibą w Waszyngtonie. W latach 1992-1995 pracował w Ministerstwie Prywatyzacji. W 1995 r. rozpoczął pracę w Banku Handlowym w Warszawie S.A. Od 1997 do 1998 r. kierował Departamentem Bankowości Korporacyjnej. Czytaj więcej...


Horyzonty Finansów 2011: Młodzież o pieniądzach

Zagadnienia świadomości i edukacji ekonomicznej powinny być rozpatrywane jako integralne człony szerszego projektu "kultury bankowej", która - nie mamy co do tego wątpliwości - istnieje i oczekuje opisu. Świadomość ekonomiczna pojawia się w świecie, w którym ekonomia przerosła wszystkie bez mała sfery rzeczywistości - od codziennych zakupów po swoistość procesów intelektualnych. Czytaj więcej...


Horyzonty Finansów 2011: Wspólnoty już nie ma, jest Unia

Traktat lizboński nadał osobowość prawną Unii Europejskiej, co oznacza, że słownik europejski wykreślił wyraz "Wspólnota", zastępując go "Unią". Nie obawiajmy się jednak, że zginęły i wspólnotowe zasady. Jak bowiem stanowi art. 3a ust. 3. traktatu z Lizbony, "Zgodnie z zasadą lojalnej współpracy Unia i Państwa Członkowskie wzajemnie się szanują i udzielają sobie wzajemnego wsparcia w wykonywaniu zadań wynikających z Traktatów". Czytaj więcej...
Prezentacja BIK: Rola biura kredytowego w identyfikowaniu procesów zachodzących w gospodarce

Na całym świecie biura kredytowe poza swoimi podstawowymi funkcjami wykonują również zadania, które pozwalają identyfikować i interpretować zjawiska zachodzące w gospodarce, związane z szeroko pojętym procesem kredytowania. Jednym z takich działań jest prowadzenie prac badawczych nad różnymi aspektami funkcjonowania rynku kredytowego. Czytaj więcej...
Opinnie: Informacyjne tornado

W ostatnich tygodniach pojawiło się wiele informacji mogących mieć wpływ na światową gospodarkę. Czy mamy zatem powody do zrewidowania wcześniejszych zapatrywań? Przyjrzyjmy się zwłaszcza dwóm kluczowym kwestiom: sytuacji w Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie oraz tragicznym wydarzeniom w Japonii. Czytaj więcej...


Opinnie: Lista Gomułki

Od kilku miesięcy toczy się fascynująca dyskusja w środowisku polskich ekonomistów i analityków finansowych na temat zalet i wad systemu emerytalnego z filarem kapitałowym. Forum zostało udostępnione przez profesora Stanisława Gomułkę, który dysponuje bazą e-mailową, zawierającą adresy znanych naukowców, analityków, polityków i publicystów zajmujących się gospodarką. Osoby zabierające głos przesyłają go do wszystkich osób znajdujących się na "liście Gomułki". Zjawisko jest ciekawe z kilku względów. Czytaj więcej...


Opinnie: Demograficzne rozprężenie

Demografia jest na ustach u wszystkich. Czynnik demograficzny tłumaczy wiosnę ludów arabskich. Kapitał wiedzy połączony z brakiem perspektywy na lepszą przyszłość wśród młodzieży to koktajl Mołotowa na ulicach. W Europie ci, którzy rzucali butelki z benzyną w 1968 r., przechodzą masowo na emeryturę. Inne przejście demograficzne rodzi inne reakcje na tę samą perspektywę utraty wiary w przyszłość. Czytaj więcej...