BANK 2011/05

bank.2011.05.okladka.150xMiesięcznik Finansowy BANK (maj 2011)

  • Prezydenci RP o ZBP: 20-lecie Związku Banków Polskich, które właśnie obchodzimy, przypomina o sukcesie polskiej transformacji i polskiej wolności odzyskanej w 1989 r. ZBP powstał u początków tych fundamentalnych procesów - mówi prezydent RP Bronisław Komorowski. Podobnie wypowiadali i wypowiadają się jego poprzednicy.
  • Banki cenią kulturę: Ucieszyłem się, gdy się dowiedziałem, że polskie banki wspierają sztukę, że zakupywane są manuskrypty Chopina, polskie malarstwo, zbiory numizmatyczne. Jest to niezwykle ważna działalność dla polskiej kultury - podkreśla Jerzy Stuhr.

Redaktor Naczelny MF BANK: maj 2011: 20 lat mineło…

Z prawdziwą przyjemnością oddaję w Państwa ręce specjalny numer MF BANK, którego tematykę zdominowało 20-lecie Związku Banków Polskich. I właśnie z tej okazji publikujemy wspomnienia liderów sektora bankowego, którzy stworzyli od podstaw samorząd bankowy. "Miesięcznik Finansowy BANK", sięgający swoją tradycją bankowości lat 30. XX w., jest od lat miejscem wymiany myśli, obserwacji i oceny tendencji rynkowych z kraju i ze świata oraz wspierania różnych inicjatyw jednoczących całe środowisko bankowe. Czytaj więcej...


Informator: Związek Banków Polskich 1991-2011 Reprezentując banki, służymy klientom

Związek Banków Polskich to największa samorządowa organizacja zrzeszająca banki w Polsce i jedna z najprężniej działających organizacji samorządu bankowego w krajach Unii Europejskiej. ZBP został powołany do życia w styczniu 1991 r. i działa na podstawie Ustawy z 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych. Misją Związku Banków Polskich jest: "działanie na rzecz tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju polskiego sektora bankowego, wspierania przez banki wzrostu gospodarczego kraju oraz jednolitego europejskiego rynku usług finansowych i wzmacniania roli polskich banków" Czytaj więcej...


Jubileusz: Prezydenci RP o Związku Banków Polskich

Lech Wałęsa Początek lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia charakteryzował się dynamicznymi zmianami społecznymi, politycznymi oraz gospodarczymi. Ten czas był dla Polski okresem budowy fundamentów gospodarki wolnorynkowej, która dziś stała się podstawą pozwalającą zaspokajać potrzeby ekonomiczne obywateli, respektując jednocześnie ich wolną inicjatywę. Czytaj więcej...
Jubileusz: Jaką rolę odegrał Związek Banków Polskich w rozwoju bankowości w Polsce w minionych 20 latach?

Dr Jacek Bartkiewicz, przewodniczący Rady Związku Banków Polskich, prezes zarządu Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. - Powołanie izby zrzeszającej konkurujące ze sobą instytucje było z całą pewnością znaczącym wydarzeniem dla młodego, rozwijającego się sektora finansowego w Polsce. Zadania i rola Związku Banków Polskich na początku lat 90. różniły się zdecydowanie od oczekiwań stawianych obecnie. Początkowo głównym zadaniem ZBP było tworzenie i wspieranie środowiska zapewniającego sprawne funkcjonowanie rozwijającego się sektora finansowego. Mam tu na myśli tworzenie różnego rodzaju izb, jak Krajowa Izba Rozliczeniowa, Biuro Informacji Kredytowej czy też powołanie arbitra bankowego. Bardzo ważnym momentem dla środowiska był także tzw. problem roku 2000, kiedy została przeprowadzona wspólna dla całego sektora kampania informacyjna. Na uwagę zasługuje też działalność związana m.in. z promocją nowoczesnych usług, takich jak karty płatnicze czy bankowość elektroniczna. Czytaj więcej...Jubileusz: Jak oceniają Państwo rolę Związku Banków Polskich w przekształceniach sektora bankowego po 1989 r.?

Władysław Gołębiewski, członek Rady Nadzorczej Raiffeisen Banku S.A. - Trudno mi być obiektywnym. Mam do tej organizacji ogromny sentyment. Ze Związkiem Banków Polskich jestem związany praktycznie od początku. Wprawdzie nie byłem w składzie pierwszego zarządu, ale bardzo szybko zostałem dokooptowany z ramienia banków zagranicznych. Byłem swego rodzaju łącznikiem. Z jeden strony chodziło o reprezentowanie interesów banków zagranicznych. Z drugiej o przekazywanie doświadczeń, sugestii i wiedzy, którą te banki o znaczeniu europejskim były w stanie przenieść na polski grunt. Wydawało się istotne przyciągnięcie zarówno środków finansowych, jak również wiedzy, doświadczeń, rozwiązań bankowych, technicznych, technologicznych, informatycznych, których wtedy po prostu w Polsce nie było. Czytaj więcej...
Jubileuszowa Gala: Bankowość to też sztuka

Od dawien dawna banki, obok codziennej komercyjnej działalności, kultywują - nie chwaląc się tym głośno - dobre tradycje mecenatu. Od zawsze towarzyszą artystom (nierzadko przy tym mając w swych szeregach utalentowanych artystycznie pracowników), zaś artyści chętnie uświetniają swoimi występami wszelkiego rodzaju uroczystości i jubileusze bankowe, a także ważniejsze spotkania środowiska bankowego. Czytaj więcej...


Dzieje najnowsze: Subiektywna historia systemu bankowego

Rzadko sie zdarza, by historia tak waznej dziedziny gospodarki, jaka jest system bankowy, była jednoczesnie własna, subiektywna historia wielotysiecznej rzeszy ludzi, którzy zwiazali swój los, swoja kariere zawodowa, ale takze swoje pasje zyciowe z bankiem. Jednak dzieje polskiej bankowosci i jego samorzadu - Zwiazku Banków Polskich - beda na długo naznaczone pietnem subiektywizmu, czyli pasji i osobistych doswiadczen. Czytaj więcej...Prawo: Nie od razu Kraków zbudowano

Gdy w 1991 r. powstawał Związek Banków Polskich, wszyscy - jego twórcy, bankowcy oraz klienci banków - funkcjonowali w rzeczywistości przełomu, zupełnie odmiennej od dzisiejszej. Ponieważ wszystko, co w owym czasie zaczynało się dziać na nowo, po kilkudziesięciu latach bez kapitalizmu i wolnego rynku, wymagało całkowicie nowych przepisów prawa. Było to wyzwanie zarówno dla władz III Rzeczypospolitej, jak i bankowców - rzeczywistość dawno wyprzedziła prawo. Trzeba było ją dogonić. Czytaj więcej...Bezpieczeństwo: Prościej uczyć się na cudzych błędach

Historia polskiego sektora bankowego jest nierozerwalnie związana z historią polskiej transformacji ustrojowej i gospodarczej. Nie ulega kwestii, że rozwój instytucji finansowych i banków stanowił warunek sine qua non sukcesu dokonujących się procesów i jak w przypadku wielu zmian o rewolucyjnym charakterze oznaczał bolesne niekiedy koszty. Wartością dodaną owych doświadczeń było jednak to, że raz odebrane lekcje służyły i uszczelnianiu systemu, i jego dalszemu rozwojowi. Czytaj więcej...


Klub Polska 2015+: W Klubie nie tylko o bankowości

Ekonomiczne reguły gry są ustanawiane przez systemy polityczne. Zrozumienie i przewidywanie zjawisk gospodarczych wymaga zatem rozumienia funkcjonowania systemu politycznego. By wyjaśnić, dlaczego dany system instytucjonalny funkcjonuje lub zawodzi, trzeba umieć określić, kto zyskuje, a kto traci - Douglass C. North - laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii w 1933 r. Czytaj więcej...


Rostrzyganie sporów: Arbiter bankowy gasi spory

Przygotowując się do przystąpienia do Unii Europejskiej, Polska musiała spełnić wiele warunków. Jednym z nich było zapewnienie lepszej ochrony konsumentom, a co za tym idzie stworzenie im możliwości dochodzenia swoich praw łatwiej i szybciej niż na drodze sądowej. W ten sposób zrodził się pomysł powołania arbitra bankowego. Ponieważ nie do końca wiadomo było, kto powinien to zrobić, zadania podjął się Związek Banków Polskich. I to właśnie banki postanowiły tą decyzją pomóc polskim konsumentom, którzy dopiero uczyli się swoich praw w gospodarce rynkowej. Czytaj więcej...


Opinnie Rady ZBP: Co czeka sektor bankowy w kolejnym dwudziestoleciu?

Jacek Bartkiewicz, prezes Banku Gospodarki Żywnościowej, przewodniczący Rady Związku Banków Polskich - Rozwój sektora bankowego w Polsce w najbliższym 20-leciu determinować będą przede wszystkim przeobrażenia w otoczeniu technologicznym i regulacyjnym. Najbliższe dwie dekady powinny być okresem dalszego intensywnego rozwoju bankowości elektronicznej, w tym w szczególności internetowej, i upowszechnienia się bankowości mobilnej. Czytaj więcej...


Perspektywy rozwoju: Trzecia dekada XXI w. w Polsce

Znajdujemy się w bardzo dobrym punkcie obserwacyjnym. Za sobą mamy dwie dekady budowy gospodarki rynkowej, przed sobą dwie dekady integracji atlantyckiej. Zaletą naszego punktu obserwacyjnego jest pozostawanie na obrzeżu międzynarodowego systemu finansowego. Nasz udział w globalnym rynku usług finansowych jest na tyle nieznaczny, że pozostajemy poza G-20 i nie jesteśmy postrzegani jako rywale w konkursie na przyszłą architekturę finansową świata. Czytaj więcej...


Opinnie: Jaka będzie Pana zdaniem przyszłość Związku Banków Polskich?

Bogusław Kott, prezes zarządu Banku Millennium S.A. - Jeśli chodzi o perspektywy na przyszłość, to jeszcze cztery lata temu odpowiedź na to pytanie wydawała się oczywista. Przed główną falą kryzysu wszyscy prognozowali rozwój. Obecnie nikt odpowiedzialnie nie stwierdzi nawet, że kryzys już się skończył lub że czeka nas jego kolejna fala. W związku z tym najbardziej pewne wydaje się zaostrzenie norm nadzorczych i ostrożnościowych. Podwyższone zostaną również wymagania kapitałowe. Być może spodziewać się możemy nawet rozdzielenia poszczególnych gałęzi działalności bankowej. Mniej więcej co 10 lat, wraz z kolejnymi falami dekoniunktury, wraca pogląd, że łączenie bankowości inwestycyjnej, korporacyjnej i detalicznej może prowadzić do wzrostu ryzyka i w konsekwencji do dużej deregulacji rynku. Czytaj więcej...


Bankowość i finanse: Regres demografi czny a usługi bankowe

Prognozy demografi czne dla Polski na kolejne dekady sa bardzo niekorzystne. Grozi nam regres demografi czny, który wywoła skutki we wszystkich obszarach zycia ekonomiczno- -społecznego. Wpłynie takze na produkty bankowe, beda bowiem oferowane innym niz teraz konsumentom, np. imigrantom. Cały zas sektor odczuje wyrazny spadek liczby potencjalnych klientów. Ale najwieksze wyzwanie stanie przed systemem emerytalnym, słuzba zdrowia i opieka społeczna. Czytaj więcej...


Bankowość i finanse: Nowe wyzwania

Co pewien czas powraca problem genezy i konsekwencji niedostatecznego rozwoju bankowości inwestycyjnej w Polsce. Podkreśla się, niemal triumfalnie, że dzięki zacofaniu (rencie niedorozwoju) banki działające w Polsce nie miały możliwości istotnego uczestniczenia w globalnym hazardzie ryzyka, szczególnie w zakresie tzw. kaskady sekurytyzacyjnej, której ukoronowaniem była spekulacja w obszarze CDS-ów. Czytaj więcej...


Bankowość i finanse: Nadal będziemy wspierać polską bankowość

Po stworzeniu od podstaw jednego z najnowocześniejszych systemów rozliczeniowych w Europie Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. chce wprowadzić system płatności natychmiastowych oraz kompleksową ofertę w zakresie obsługi faktur. Nowe rozwiązania mają z jednej strony wesprzeć działania banków zwiazane z rozszerzaniem zakresu świadczonych usług, z drugiej - popularyzować elektroniczny obieg pieniądza. Czytaj więcej...Bankowość i finanse: Banki sprawdzonym partnerem

W Polsce realizowanych jest obecnie kilkanaście strategii i kilkadziesiąt programów publicznych mających na celu rozwój lub wyrównywanie szans polskich regionów wobec bogatszych krajów UE lub bardziej zamożnych krajowych metropolii. Ruszyły także prace nad programami dostosowanymi do nowej perspektywy budżetowej UE w latach 2014-2020. We wszystkich tych projektach dużą rolę odgrywają banki. Problem w tym, że administracja publiczna nie zawsze jednak sytuuje je adekwatnie do ich potencjału i możliwości. Dlatego Związek Banków Polskich konsekwentnie od lat walczy o optymalne warunki włączania banków i ich klientów w procesy rozwojowe naszego kraju. Czytaj więcej...Bankowość i finanse: E-bankowość ma się coraz lepiej

W ostatnich latach internet stał się jednym z głównych kanałów komunikacji banku z klientem w Polsce - sytuuje się na drugim miejscu, zaraz po oddziałach. Eksperci przewidują, że w najbliższych latach strony WWW banków znajdą się na miejscu pierwszym. Jak to się stało, że przez dwadzieścia lat polska bankowość zrobiła aż tak ogromny postęp? Czytaj więcej...Bankowość i finanse: Dwie dekady informatyki w bankowości polskiej

W minionych latach technologie informatyczne i rozwój telekomunikacji stały się kluczowym aspektem w organizacji pracy banków. Banki zaczęły przywiązywać coraz większą wagę do nowych technologii. Chodzi tu nie tylko o wykorzystywany sprzęt i oprogramowanie, ale połączenie wszystkich dostępnych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Czytaj więcej...Bankowość i finanse: Krótka historia ratingów w Polsce

Dziś oblicze polskiego rynku finansowego kształtują ci, którzy swoje kariery zawodowe rozpoczynali na początku pierwszej dekady XXI w. Niewielu z nich sięga pamięcią końca lat 90., ale i dla nich najbardziej żywe i przemawiające do wyobraźni wydarzenia rozpoczynają się w chwili przygotowań Polski do wejścia do Unii Europejskiej. Warto jednak sięgnąć pamięcią znacznie dalej wstecz... Czytaj więcej...