BANK 2013/06


Rynek finansowy: Kronika – czerwiec 2013

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI GUS opublikował dane, z których wynika, że deficyt sektora finansów publicznych w 2012 r. w Polsce wyniósł 3,9 proc. PKB. Komisja Europejska opublikowała wiosenne prognozy gospodarcze, a według tych prognoz deficyt polskiego sektora finansów publicznych w 2013 r. wyniesie 3,9 proc., natomiast w przyszłym roku 4,1 proc. PKB. Komisja Europejska zasygnalizowała, że nie zdejmie z Polski procedury nadmiernego deficytu, która nałożona została na nasz kraj w 2009 r. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Przepychanki wokół uporządkowanej likwidacji

Jeśli kierować się zapowiedziami płynącymi chociażby z K omisji Europejskiej sprzed kilku miesięcy to właśnie wkraczamy w okres, w którym projekt u nii bankowej i jej poszczególne filary powinny być już w bardzo zaawansowanej fazi e. Od tego jednak czasu zmieniła się głównie aura za oknami, bo dla części tych p rojektów czas zatrzymał się w najlepszym razie w miejscu. Czytaj więcej...
50 największych banków w Polsce: Głębszy oddech czy zadyszka

Wyniki banków uzyskane w 2012 r. były nadal bardzo pomyślne, chociaż we wszystkich analizowanych obszarach daje się zauważyć stabilizację. Koniunktura ze strony gospodarstw domowych ciągle dobra i pełna optymizmu w pierwszym półroczu 2012 r., potem stopniowo zaczynała gasnąć. Podobnie było w wypadku przedsiębiorców, którzy stykali się z hamującym popytem zarówno ze strony rynku krajowego, jak i europejskich rynków eksportowych, które wciąż odczuwają rezultaty prowadzonych działań stabilizacyjnych. Zważywszy sytuację otoczenia, wyniki polskiej bankowości można uznać za bardzo dobre. Rok 2013 przyniesie zapewne odpowiedź na pytanie, czy to głębszy oddech, czy może już zadyszka sektora bankowego. Czytaj więcej...


50 największych banków w Polsce: Wskazówki metodologiczne do rankingu największych banków

Kolejna edycja rankingu n ajwiększych banków miesięcznika "Bank" obejmuje wyniki 29 podmiotów, które przekazały nam swoje aktualne dane za 2011 i 2012 r. Obecnie większość banków komercyjnych pokazuje swoje dane według międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (w tabelach z wynikami odznaczone jako MSSF), a pozostałe prezentują w dotychczasowym układzie określanych u nas skrótem PSR (polskie standardy rachunkowości). Obydwa układy nie są w pełni porównywalne - my dla potrzeb naszego rankingu przyjęliśmy szereg założeń upraszczających i agregujących wyniki tak, aby były one w maksymalnym stopniu porównywalne Czytaj więcej...


50 największych banków w Polsce: Ranking banków oferujących kredyty konsumenckie

Ostre hamowanie Rekomendacje KNF odniosły pożądany przez nadzór efekt - kredytowanie osób fizycznych praktycznie stanęło w miejscu. Spełniła się nasza ubiegłoroczna pesymistyczna prognoza o zahamowaniu akcji kredytowej - tegoroczny wzrost kredytów o 4,5 proc. w bankach, uczestniczących w rankingu to zaledwie 1/3 wyniku uzyskanego przed rokiem kiedy wzrost sięgnął 15 proc. Czytaj więcej...

50 największych banków w Polsce: Pokryzysowe skutki nowego „ładu” regulacyjnego w sektorze bankowym

Wielu polityków okazywało rozczarowanie Bazyleą I oraz II, zapominając, że w momencie kryzysu przepisy Bazylei II były dopiero wdrażane. Zarządzanie działalnością banków poprzez pryzmat kapitału wewnętrznego dopiero zostało zainicjowane. Zanim jednak doszło do ich pełnej implementacji, nastąpiła zwykła reakcja ze strony polityków w postaci swoiście pojmowanej reformy. Czytaj więcej...50 największych banków w Polsce: Między pierwszą a trzecią Bazyleą

Jeśli za pierwszym razem patrzy się na następujące po sobie regulacje bazylejskie, to dostrzega się na ogół rosnący z edycji na edycję stos dokumentów, którego pełne opanowanie sprawia trudności nawet osobom korzystającym z niego na co dzień. Przytłoczeni nadmiarem szczegółowości zapominamy jednak, że kryją one coś więcej niż szeregi cyfr i cele do osiągnięcia. Ich sens sprowadza się bowiem do próby opisania filozofii bankowości, a ta zmieniała się z dekady na dekadę. Czytaj więcej...50 największych banków w Polsce: Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego Geneza, dokonania i perspektywy na przyszłość

Kryzysy finansowe są dobrą okazją do refleksji. Pytania, które w złotym okresie prosperity wydawały się w najlepszym wypadku zbędne, nagle okazują się być zasadne i interesujące, a najbardziej te o winnego. W przypadku kryzysu finansowego z 2008 r. jednym z wielu winnych były niewystarczające regulacje bankowe i chociaż od tego czasu minęło już prawie 5 lat, wciąż toczy się debata, czy Komitet Bazylejski jest w stanie zaproponować ustawodawstwo na miarę obecnego międzynarodowego rynku finansowego Czytaj więcej...


50 największych banków w Polsce: Niewyobrażalny eksperyment ekonomiczny

Jednym z mitów, który trwa niemal do dnia dzisiejszego jest taki, że w naukach ekonomicznych niemożliwe jest przeprowadzenie eksperymentów empirycznych w przeciwieństwie do metod, jakie powszechnie są stosowane w naukach technicznych czy fizyce. W rezultacie większość wdrażanych reform ekonomicznych, nowych koncepcji zarządzania jest implementowana na podstawie doświadczeń, intuicji bądź po przeprowadzeniu analizy logicznej zgodności kluczowych założeń, zbudowanych modeli czy proponowanych mechanizmów. Czytaj więcej...Bank i Klient: Gdzie ten kryzys? Finansowanie przedsiębiorstw z perspektywy mrówek

Wyobraźmy sobie, że biznes rozgrywa się w sercu afrykańskiej saw anny, gdzie mrówki w postaci właścicieli małych firm oraz doradców bankowych krzątają się wo kół kopca interesów, budując mrowisko. Całą tę bieganinę obserwuje z wysokości swej długiej szyi żyrafa, która ma szerszy, choć mało dokładny ogląd sytuacji, jednak nakłada ona na mrówki określone warunki pracy oraz komentuje efekty ich krzątaniny. A co by było, gdyby recenzentem budowy mrowiska stały się właśnie mrówki? Ja i moi klienci jesteśmy takimi właśnie mrówka mi. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Bankowość detaliczna dla studentów

Banki od dawna deklarują zainteresowanie studentami jako grupą klientów, która choć na razie dysponuje ograniczonymi zasobami gotówki, może być ich lo jalnym klientem w kolejnych latach. Postanowiliśmy to sprawdzić, dlatego zawarte w artykule informac je i dane mają choćby w przybliżeniu określić, jaki stosunek mają studenci do bankowo ści detalicznej na przykładzie wybranych produktów i usług. Czytaj więcej...Prezentacja: Nie ma alternatywy dla współpracy banków w zakresie przeciwdziałania wyłudzeniom

Ta prosta prawda, tylko z pozoru wydaje się oczywista, bowiem św iadomość skali i zasięgu zjawiska, pomimo upływu lat pozostaje zróżnicowana. R ównież dlatego, mówiąc o współpracy wciąż musimy doskonalić dostępne instrumenty i nar zędzia do wymiany informacji. Sprawą o podstawowym znaczeniu jest rozpoznawanie p otencjalnych zagrożeń w odniesieniu do poszczególnych transakcji kredytowej. Czytaj więcej...Raport specjalny: Banki polskie 2012

W tym roku Warszawski Instytut Bankowości już po raz dwudziesty przygotował doroczny raport o sytuacji sektora bankowego w Polsce zatytułowany "BANKI". Wyjątkowy charakter tego opracowania polega na tym, że jest on jedynym raportem ukazującym się od wielu już lat, który jest przygotowany przez sektor bankowy, a nie przez instytucje publiczne, takie jak nadzór bankowy, bank centralny czy urząd statystyczny. Raport zawiera zatem ocenę środowiska bankowego dotyczącą kondycji i najważniejszych zmian zachodzących w sektorze bankowym w minionym roku. Czytaj więcej...
Temat numeru: Czy NFC to przyszłość płatności mobilnych?

Coraz częściej przekonujemy się, że o sukcesie komercyjnym nowych usług w coraz mniejszym stopniu decyduje tylko wykorzystywana technologia. To dopiero pierwszy etap, początek drogi. Wydaje się, że Near Field Communication (NFC), czyli komunikacja bliskiego zasięgu, nadal jest na początkowym etapie, zwłaszcza tam, gdzie spodziewano się jej szybkiego upowszechnienia, czyli w telefonach komórkowych. Czytaj więcej...

Temat numeru: Kosztowne zbliżenia

Ile kosztuje hot dog? 5 albo 40 zł - zależnie od... formy płatności. Niższa cena obowiązuje przy zapłacie gotówką, ewentualnie tradycyjną kartą płatniczą. Jeśli wybieramy nowoczesną kartę bezstykową, koszty mogą wzrosnąć niemal dziesięciokrotnie! To nie żart: lwią część tej kwoty stanowić będzie opłata za przekroczenie limitu kredytowego karty. A w przypadku bezstykówek o to nietrudno... Czytaj więcej...


Strona 1 z 212