BANK 2015/01

bank.2015.01.okladka.314x400Miesięcznik Finansowy BANK (styczeń 2015):

  • Raport: Euro - komu rzeczywiście potrzebne?
  • Temat numeru: BIOMETRIA I NEUROMARKETING - Identyfikowanie właściciela konta po rytmie serca lub wyglądzie tęczówki jest już możliwe. Biometria szerokim frontem wchodzi do usług bankowych. Neuromarketing zaś coraz częściej stanowi uzupełnienie klasycznych metod pozyskiwania klientów.
  • Come back po latach?
  • Banki wciąż dobrym pracodawcą
  • Biometryczna rewolucja
  • Sprawiedliwość po czyjej stronie?
  • Nowy horyzont badań neuromarketingowych


Rynek finansowy: Kronika – styczeń 2015

WYDARZENIA I WSKAŹNIKI Od początku uruchomienia programów europejskich do 4 stycznia 2015 r. złożono 300,9 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 611,6 mld zł. Z beneficjentami podpisano 104 871 umów o dofinansowanie na kwotę 410,4 mld zł wydatków kwalifikowalnych, dofinansowanie w części UE wyniosło 287 mld zł, co stanowi 101,8 proc. alokacji na lata 2007-2013. Od początku 2014 r. transfery z UE do Polski wyniosły 14 632,09 mln euro, w tym czasie wpłata do budżetu unijnego sięgnęła 3820,5 mln euro. Czytaj więcej...Rynek finansowy: Come back po latach?

Po sześciu latach przerwy, ma szanse powrócić budownictwo społeczne. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawiło projekt nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów mieszkaniowych o stałej stopie procentowej. Według planów resortu infrastruktury nowy instrument zwrotny, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego, umożliwić ma wybudowanie 10 tys. lokali w ciągu najbliższych pięciu lat. Czytaj więcej...Prawo: Nowy instrument jednolitego rynku w Unii Europejskiej

Parlament Europejski i Rada uchwaliły Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 655/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającego europejski nakaz zabezpieczenia na rachunku bankowym w celu ułatwienia transgranicznego dochodzenia wierzytelności w sprawach cywilnych i handlowych. Rozporządzenie ma na celu wzmocnienie jednolitego rynku europejskiego poprzez niwelowanie trudności w transgranicznym dochodzeniu wierzytelności. Czytaj więcej...


Opinie: Gra o ropę

Ostatnie tygodnie przyniosły dramatyczny spadek cen czarnego złota, a jedno z ostatnich posiedzeń kartelu OPEC każe zastanowić się, czy ta instytucja ma jeszcze rację bytu. Przez lata to ona rozdawała karty na rynku, kontrolując gros światowej podaży tego surowca. Struktura dostawców zmieniła się jednak po tym, jak coraz większe znaczenie zaczęła odgrywać amerykańska ropa z łupków. Czytaj więcej...


Raport specjalny: Projekt ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym w świetle zasady proporcjonalności

Uwagi wstępne Projekt ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym (dalej projekt ustawy)1 stanowi realizację unijnego zalecenia Europejskiej Rady Ryzyka Systemowego (ERRS) z 22 grudnia 2011 r. w sprawie mandatu makroostrożnościowego organów krajowych (ERRS/2011/3) i przewiduje powołanie po raz pierwszy w historii integracji nadzorczej krajowego nadzorcy makroostrożnościowego - Rady ds. Ryzyka Systemowego (RRS). Wiąże się to z tworzeniem krajowej sieci bezpieczeństwa finansowego, cechującej się nadzorczym, również makroostrożnościowym, stabilnościowym podejściem regulacyjnym2. Tworzona ustawa ma określać na najbliższe lata zasady, fundament i model normatywny krajowego systemu nadzoru makroostrożnościowego w sieci stabilności finansowej. Czytaj więcej...Raport Euro

SZANOWNI PAŃSTWO! Kilkanaście lat temu, podczas szerokiej debaty na temat przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, żywo był także dyskutowany problem przystąpienia Polski do strefy euro. Polskie społeczeństwo udzieliło mocnego wsparcia idei integracji naszego kraju z państwami Europy Zachodniej w drodze ogólnokrajowego referendum. Przez kilka lat od podpisania traktatu akcesyjnego większość Polaków także opowiadało się za przyjęciem euro. Nie spodziewaliśmy się wówczas, że Unia Europejska i wiele innych krajów zostanie poddanych mocnym testom odporności i sprawdzianom działania w sytuacjach kryzysowych. Czytaj więcej...


Raport Euro: Jakich reform potrzebuje Unia Europejska? Perspektywa brytyjska

Wielka Brytania i Polska to dwie największe gospodarki UE pozostające poza strefą euro. I chociaż twierdzi się, że w dłuższej perspektywie nasze drogi się rozejdą się, ponieważ Wielka Brytania nie wejdzie do strefy euro, to nasze interesy są zbieżne. W interesie obu naszych krajów leży doprowadzenie do uzdrowienia gospodarki Unii Europejskiej z myślą o korzyściach dla wszystkich jej członków. Czytaj więcej...
Raport Euro: Ekonomiczne konsekwencje pozostawania poza strefą euro dla krajów UE

Kryzys finansowy, jaki w 2007 r. wybuchł w USA i Wielkiej Brytanii, a więc w krajach poza strefą euro, nie obniżył zaufania na świecie ani do amerykańskiego dolara, ani brytyjskiego funta, ani też do euro. Te trzy waluty uległy raczej wzmocnieniu niż deprecjacji w stosunku do innych walut. Kapitał zaufania do USA i głównych krajów strefy euro był i pozostaje na tyle duży, że dolar i euro są nadal podstawowymi walutami na światowych rynkach finansowych. Na skutek wzrostu ryzyka makroekonomicznego w skali globalnej uległy natomiast osłabieniu waluty krajów z niewielkim lub umiarkowanym kapitałem zaufania. Między innymi mieliśmy i nadal mamy do czynienia z dość silnym osłabieniem złotego. Czytaj więcej...
Raport euro: Zamiast podsumowania: euro jak róża wiatrów

Bezpowrotnie minął czas, kiedy wspólny pieniądz europejski wzbudzał nadzieje na szybką budowę solidarnej, silnej i wpływowej Unii Europejskiej. Dzisiaj, w siedemnastym roku funkcjonowania euro, widać, że Europa nie jest dzięki swojej walucie ani bardziej solidarna, ani istotnie silniejsza, ani wystarczająco wpływowa, mimo że euro utrzymuje pozycję drugiej waluty światowej. Trzeba przyjąć, że to właśnie euro - obok przemian w ładzie światowym - jest w dużym stopniu odpowiedzialne za słabości obecnej Unii, którą częściej postrzega się poprzez presję konieczności dokonania trudnych reform, nie zaś perspektywę dla lepszego życia. Czytaj więcej...


Zagranica: Przegląd wydarzeń – styczeń 2015

Rosyjskie banki kuszą Europejczyków wysokim oprocentowaniem. Sankcje nałożone przez Unię Europejską na największe rosyjskie banki nie objęły ich spółek córek działających na terenie Wspólnoty. Te zaś chcą pozyskiwać zachodnioeuropejskich klientów niespotykanym nigdzie oprocentowaniem depozytów. W Holandii Amsterdam Trade Bank, założony przez rosyjski Alfa Bank, oferuje oprocentowanie wkładów jednodniowych w wysokości 1,05 proc. W Niemczech rosyjski Sbierbank działa poprzez spółkę córkę Sbierbank Direct oraz poprzez kupiony wcześniej, a zarejestrowany w Austrii turecki Denizbank. Czytaj więcej...


Strefa Vip: Nowy horyzont badań neuromarketingowych

Ojczyzną badań marketingowych są Stany Zjednoczone. Już w 1879 r. przeprowadzono jedno z pierwszych badań marketingowych za pomocą metody nazwanej ankietą pocztową. Zleceniodawcą był producent maszyn rolniczych. W drugiej dekadzie XX w. podczas boomu reklamowego i złotej ery radia, rozwinęły się w Stanach badania, które wyraźnie wyodrębniły się ze statystyki przemysłowej oraz instytucji i metodologii spisów powszechnych. Czytaj więcej...


Strefa Vip: NR 2 – STYCZEŃ

Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem: Jest czas rodzenia i czas umierania, czas sadzenia i czas wyrywania tego, co zasadzono, czas zabijania i czas leczenia, czas burzenia i czas budowania, czas płaczu i czas śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów, czas rzucania kamieni i czas ich zbierania, czas pieszczot cielesnych i czas wstrzymywania się od nich, czas szukania i czas tracenia, czas zachowania i czas wyrzucania, czas rozdzierania i czas zszywania, czas milczenia i czas mówienia, czas miłowania i czas nienawiści, czas wojny i czas pokoju. Czytaj więcej...