BANK 2017/04


Rynek Finansowy: Kronika – kwiecień 2017

Wydarzenia Parlament Europejski poparł w rezolucji zaproponowane w listopadzie przez Komisję Europejską reformy mające dokończyć budowę unii bankowej. Składają się na nie m.in. nowelizacja pakietu ostrożnościowego, dyrektywy przewidującej uporządkowaną likwidację banków (resolution) oraz rozporządzenia powołującego ogólnoeuropejską instytucję odpowiedzialną za likwidację banków, czyli Single Resolution Board (SRB). Będziemy więc mieli CRD V, CRR II, BRRD II i SRMR II. W rezolucji Parlament Europejski zachęca wszystkie państwa UE, które nie przyjęły euro, by podjęły działania konieczne do przystąpienia do strefy euro lub przystąpiły do unii bankowej. Czytaj więcej...

Rynek Finansowy: Worek bez dna

Liczba upadłych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w lutym tego roku zwiększyła się do ośmiu. SKOK Wielkopolska, której upadłość ogłosił 28 lutego br. poznański sąd, była zarazem pierwszą kasą i drugą po Banku Spółdzielczym w Nadarzynie instytucją finansową, wobec której zastosowano przepisy nowej ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji. Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: Nowe otwarcie?

„Forum Bankowe”, zorganizowane 15 marca br. przez Związek Banków Polskich, było unikalną okazją do wymiany opinii pomiędzy bankowymi praktykami, naukowcami oraz przedstawicielami KNF, BFG oraz NBP. Tym razem konferencja poświęcona została „Kredytowaniu gospodarki przez banki w nowych uwarunkowaniach regulacyjnych i ekonomicznych”. Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: Sektor bankowy a administracja publiczna

Stopień profesjonalizmu zarządzania polskimi bankami i stabilność systemu finansowego jest wzorowa, a pod względem technologicznym rodzima bankowość może stanowić wzór dla pozostałych państw europejskich. Taką pozytywną ocenę wystawił polskiej bankowości gość specjalny tegorocznej edycji Forum Bankowego, prezes Narodowego Banku Polskiego prof. dr hab. Adam Glapiński. Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: Czy wymogi regulacyjne są barierą dla biznesu bankowego?

Dr hab. Krzysztof Kalicki prezes zarządu Deutsche Banku Polska S.A. Regulacje zmierzające do eliminacji jakiegokolwiek ryzyka nie mają sensu. Koszty, które z tego powodu ponosi sektor bankowy, będą potem zaszyte w kosztach usług, produktów, marżach, spreadach itp., bo muszą dać zwrot na kapitale. Do roku 2010–2011 banki jakoś sobie dawały radę z regulacjami, ale od tego momentu, z powodu buforów i wymogów, sektor zaczyna mieć problemy ze sprawnym funkcjonowaniem. Widać wyraźną korelacje pomiędzy skalą kredytowania a wzrostem PKB, bowiem ograniczenie akcji kredytowej powoduje jego spadek. Według moich obliczeń na 1% wzrostu PKB przypada 2% wzrostu udzielonych kredytów. To obecne regulacyjne zamrożenie kapitału i interpretacje czynione przez nasz nadzór dotyczące aktywów ważonych ryzykiem powodują, że w Polsce skala bezpieczeństwa jest o ok. 20% wyższa niż w krajach Zachodu. Podatek bankowy dodatkowo spowodował, że skala wzrostu kredytów jest mniejsza niż skala wzrostu udziału papierów skarbowych w portfelach banków. Po raz pierwszy od wielu lat depozyty walutowe ludności rosną szybciej niż depozyty złotowe, co jest efektem niepewności politycznej i regulacyjnej. Trzeba ustabilizować nastroje inwestorów i konsumentów, bo inaczej nastąpi odchodzenie klientów w kierunku bankowości zagranicznej. Czytaj więcej...Rynek Finansowy: Regulacyjne trzęsienie ziemi

Ostatnie lata przyniosły szereg zmian w przepisach regulujących zasady dochodzenia roszczeń pieniężnych, w tym również postępowania sądowego i egzekucyjnego. Trend ten kontynuuje również obecny rząd, czego dowodem są takie inicjatywy, jak wniesiony pod obrady parlamentu z końcem ubiegłego roku projekt tzw. pakietu wierzycielskiego czy też przygotowywana od podstaw ustawa o komornikach sądowych. Czytaj więcej...

Raport, usługi assistance: Wypoczywaj na urlopie, twój bank zatroszczy się o resztę

Odwołane wycieczki i rezerwacje hoteli, ostrzeżenia na oficjalnych, rządowych stronach i znikanie kolejnych, popularnych destynacji turystycznych z mapy świata – widmo terroryzmu w ostatnich latach kładzie się cieniem na funkcjonowanie branży turystycznej. Z drugiej wszakże strony, pomimo niewątpliwej eskalacji działań organizacji terrorystycznych, zamachy znajdują się na końcu listy zagrożeń, z jakimi możemy się spotkać podczas wakacyjnego wyjazdu.. Czytaj więcej...Raport specjalny Bezpieczeństwo banków 2017: Pesymistyczne prognozy

Według najnowszych badań, liczba ataków w przestrzeni informatycznej rośnie, zaś ich rodzaje przyjmują coraz bardziej wyrafinowane formy. Jednocześnie specjaliści od ochrony systemów, a także menedżerowie firm z wielu branż zdają sobie sprawę, że coraz bardziej kosztowne próby zapobiegania im to często jedynie działania doraźne. Czytaj więcej...Raport specjalny Bezpieczeństwo banków 2017: Dlaczego wciąż dochodzi do udanych ataków hakerskich i wycieku danych?

Internet stał się polem cyberwalki, a także działalności szpiegowskiej i sabotażowej. Stale wzrasta liczba incydentów dotyczących bezpieczeństwa. W zależności od źródła, w roku 2015 w stosunku do 2014 wzrost ten wyniósł nawet 40%. Szczególnie widoczne jest spotęgowanie się liczby ataków ukierunkowanych na instytucje z obszaru infrastruktury krytycznej, a także biznes korporacyjny oraz bankowość i finanse. Czytaj więcej...


Raport specjalny Bezpieczeństwo banków 2017: Wspomnienie burzliwych lat 2017&2018. Wycinek wspomnień CIO w sektorze bankowym

Nieustannie zadaję sobie pytanie, co skupia dziś uwagę szefów IT, w szczególności tych z sektora finansowego. Lwia część naszego biznesu toczy się w tym sektorze, co powoduje konieczność dogłębnego zrozumienia jego zagadnień. Doszedłem do wniosku, że wspomnienia z wydarzeń tego i kolejnego roku, mogą stanowić kanwę interesującego, pełnego zwrotów akcji pamiętnika szefa IT. Czytaj więcej...

Raport specjalny Bezpieczeństwo banków 2017: Pięć trendów w bezpieczeństwie, które firma powinna rozważyć w 2017 roku

Niedawne ataki DDoS przeprowadzone przy użyciu zainfekowanych urządzeń na firmę hostingową OVH są kolejnym przykładem na to, z jak ogromnym problemem musi sobie radzić obecnie biznes. Hakerzy stworzyli sieć botnet zawierającą 150 000 inteligentnych urządzeń w celu przeprowadzenia 1-terabitowego ataku, który miał być największą tego typu akcją w historii. Poprzedni rekord należał do hakerów, którzy tydzień wcześniej przeprowadzili atak o wielkości 620 gigabitów na stronę internetową amerykańskiego dziennikarza Briana Krebsa. Czytaj więcej...


Raport specjalny Bezpieczeństwo banków 2017: Regulacyjne bodźce rozwoju cyberbezpie-czeństwa w Polsce

Sektor finansowy to jeden z pierwszych sektorów, który najszybciej odpowiada na potrzeby zmieniającego się otoczenia i wykazuje dużą otwartość na cyfrową transformację. Systematycznie przybywa klientów banków, którzy korzystają z usług internetowych i mobilnych, a wielokanałowy dostęp do konta staje się dla nich standardem. Czytaj więcej...


Raport specjalny Bezpieczeństwo banków 2017: Network Behavior Analysis – jak uprzedzić zagrożenia i cyberataki

Skuteczna ochrona środowiska IT wiąże się nie tylko z koniecznością ochrony przed znanymi i opisanymi atakami, ale przede wszystkim z koniecznością bycia „o krok naprzód”, analizą możliwych a jeszcze nierozpoznanych i nieopisanych zagrożeń oraz prób ingerencji w środowisku IT. Czytaj więcej...


Raport specjalny Bezpieczeństwo banków 2017: Czy sektor bankowy jest gotów na przyjęcie regulacji?

24 maja 2018 r. gruntownie zmieni się podejście do ochrony prywatności i zarządzania danymi osobowymi na terenie całej Wspólnoty Europejskiej. Wdrożenie rozwiązań przewidzianych przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych (GDPR) to niemałe wyzwanie również dla sektora finansowego. Czytaj więcej...


Raport specjalny Bezpieczeństwo banków 2017: Zgodność z GDPR to niemałe wyzwanie

Wypełnienie wymagań GDPR nie jest czymś, co dział IT może zrobić sam. Zapewnienie zgodności wymaga zestawu skoordynowanych i odpowiednich działań organizacyjnych jako całości – ze strategią, polityką, szkoleniami i procesami zarządzania opartymi na wiedzy różnych grup pracowników, obejmujących kierownictwo wykonawcze, ustawodawstwo, zasoby ludzkie, szkolenia i dział IT. Czytaj więcej...
Raport specjalny Bezpieczeństwo banków 2017: Dla czego boimy się RODO?

24 maja 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Zacznie ono obowiązywać dopiero od 25 maja 2018 r., ale przygotowania trzeba rozpocząć już dziś. Czytaj więcej...
Raport specjalny Bezpieczeństwo banków 2017: Trendy w bezpieczeństwie informacji

Tradycyjne metody polegające wyłącznie na zabezpieczaniu granic naszej sieci nie są już wystarczające w przypadku, kiedy chcemy chronić prywatne zasoby. Metodyka opierająca się głównie na założeniu, iż sieć możemy podzielić na dwa obszary: zewnętrzny, któremu nie możemy ufać oraz wewnętrzny, który jest bezpiecznym azylem dla naszych danych po prostu już się nie sprawdza. I to z wielu powodów. Czytaj więcej...


Raport specjalny Bezpieczeństwo banków 2017: Wartość napędzana przez właściwe dane Praktyka Data Science w instytucjach finansowych

Współczesny rynek usług finansowych nieustannie poszukuje wartości, które można opakować w usługi i zaoferować klientom. Próba pragmatycznego zdefiniowania wartości napotyka trudności ze względu na mnogość punktów widzenia reprezentowanych przez poszczególnych uczestników branży i ewoluujące oczekiwania klientów. Czytaj więcej...
Raport specjalny Bezpieczeństwo banków 2017: Jak ochronić przed fraudem klienta, korzystającego z różnych kanałów bankowości elektronicznej

Przestępcy finansowi stale poszukują nowych sposobów, które pozwolą na uzyskanie korzyści finansowych. Aby skutecznie przeciwdziałać wyłudzeniom i oszustwom, niezbędne są narzędzia, które umożliwią podjęcie szybkiej i właściwej decyzji dotyczącej sposobu obsługi transakcji. Skuteczna walka z cyberprzestępczością może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy możliwe jest skorzystanie z dużej liczby informacji, dostęp do danych odbywa się w czasie rzeczywistym, a system antyfraud jest w stanie reagować na nowe metody wykorzystywane przez przestępców. Czytaj więcej...


Raport specjalny Bezpieczeństwo banków 2017: Rozwiązania antyfraudowe – przewaga dzięki współpracy. Perspektywa doświadczeń międzynarodowych

Na przestrzeni ostatnich 20 lat sektor usług finansowych ulegał istotnym zmianom. Wynikają one, co oczywiste, z nienotowanego wcześniej przyspieszenia rozwoju technologicznego, skutkującego gwałtownymi przeobrażeniami środowiska społecznego, w którym żyjemy. Czytaj więcej...


Rozwój zabezpieczeń placówek bankowych: Jak być konkurencyjnym w cyfrowym świecie? Porady dla instytucji finansowych

Doświadczenia kadry kierowniczej odpowiedzialnej za nowe technologie i operacje w instytucjach finansowych pokazują, na ile ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności stron oraz aplikacji dla spełnienia oczekiwań klientów korzystających z tych narzędzi. Czytaj więcej...


Rozwój zabezpieczeń placówek bankowych: Rozwój zabezpieczeń placówek bankowych

Miliony transakcji bankowych realizowanych codziennie przez banki i instytucje finansowe zainteresowały przestępców. Banki i instytucje doskonale o tym wiedzą i starają się zapewnić jak największe bezpieczeństwo swym klientom, ich zasobom i samym sobie. Wykorzystują w tym celu nowoczesną technologię, stale ją doskonaląc i rozwijając. Przykładem może być rozwój monitoringów wizyjnych oraz ich integracja z pozostałymi systemami technicznymi obiektu. Czytaj więcej...

Związek Banków Polskich: Wyróżnienia dla zasłużonych bankowców

Z racji jubileuszu 25-lecia Związku Banków Polskich najważniejsze kongresy i konferencje, przygotowane przez ZBP, jak i te, którym patronuje, nawiązują do jubileuszu samorządu bankowego. W ich trakcie osobom zasłużonym dla polskiej bankowości wręczane są medale Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich oraz odznaki honorowe ZBP. Czytaj więcej...
Bank i Klient: Finansowanie hipoteczne po nowemu

Prawo do udzielania kredytów hipotecznych będzie zastrzeżone wyłącznie dla banków, instytucji kredytowych i SKOK-ów, a pośrednicy i ich agenci nie będą mogli pobierać od kredytodawców wynagrodzenia z tytułu dokonanych sprzedaży. Takie rozwiązania przewiduje, uchwalona przez Sejm 24 lutego br., Ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Międzybankowa wymiana informacji sposobem na słupa

Zdecydowane działania podejmowane na przestrzeni minionych dwóch lat przez polski sektor bankowy i nadzór istotnie ograniczyły proceder kradzieży tożsamości towarzyszący otwieraniu nowych rachunków bankowych metodą „na przelew”. Nie oznacza to bynajmniej, iż przestępcy zrezygnowali z handlu kontami otwartymi „na słupa”. Na portalach ogłoszeniowych wciąż nietrudno znaleźć oferty sprzedaży rachunków „niedostępnych dla komornika i fiskusa”... Czytaj więcej...

Strona 1 z 212