BANK 2017/12


Rynek Finansowy: Kronika

Wydarzenia Polska gospodarka powiększyła się w III kw. br. o 4,7% rok do roku, najbardziej od ponad pięciu lat – oszacował wstępnie GUS. Produkt krajowy brutto skorygowany o czynniki sezonowe zwiększył się o 1,1% w stosunku do poprzedniego kwartału i o 5% w ujęciu rok do roku. Natomiast listopadowa projekcja inflacji przygotowana przez NBP nie napawa optymizmem – ma przyspieszyć i już w trakcie 2018 r. dobrnie do celu na poziomie 2,5%. Czytaj więcej...
Rynek Finansowy: Jak państwo może zyskać, wspierając rynek nieruchomości

W poprzednim felietonie wskazywałem, że – wbrew obiegowym opiniom – nieruchomości nie zawsze są bezpieczną formą lokowania oszczędności. Na nieruchomościach można zyskiwać, ale można też stracić. Warto się zatem zastanowić, czy państwo także może zyskiwać lub tracić, angażując się we wspieranie rynku nieruchomości? Czytaj więcej...
Rynek Finansowy: Rolnictwo bez kredytowania?

Poszerzenie listy składników gospodarstwa rolnego niepodlegających egzekucji stanowi wyzwanie nie tylko dla wierzycieli rolników, w szczególności instytucji finansowych. Zastrzeżenia natury konstytucyjnej i praktycznej, generowane zarówno przez wydane 5 lipca br. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, jak i obowiązujące dotychczas przepisy skłaniają do podjęcia debaty nad optymalnym modelem dochodzenia roszczeń, pozwalającym równocześnie na sanację przeżywającego kryzys gospodarstwa i zaspokojenie jego wierzycieli. Czytaj więcej...


Rynek Finansowy: Koniec emerytalnego pata?

Zapowiedź rychłego rozpoczęcia prac nad ustawą powołującą do życia pracownicze plany kapitałowe (PPK) oznacza początek rewolucji na rynku produktów trzeciofilarowych. Ambicją rządu jest, by nowy instrument, w przeciwieństwie do pracowniczych programów emerytalnych czy indywidualnych kont emerytalnych, docelowo objął wszystkich zatrudnionych. Czy PPK przełamią bierność Polaków w zakresie długoterminowego oszczędzania na cele emerytalne? Czytaj więcej...Rynek Finansowy: Jak pokonać fintechy?

To fundamentalne pytanie dla polskiego sektora bankowego zdominowało warszawski X Kongres Bankowości Detalicznej, zorganizowany w listopadzie przez Gdańską Akademię Bankową. To nie był jedyny temat dyskusji wybitnych analityków i praktyków bankowych. Wiele obaw budzą pomysły Brukseli dotyczące PSD2, GDPR/RODO oraz globalne zmiany demograficzne powodujące przesunięcie ciężaru gatunkowego świata finansów z Europy i USA do Azji. Czytaj więcej...

Bank i Klient: Dobrowolna sprzedaż nieruchomości celem programu Platformy Wsparcia Kredytobiorców

22 lipca 2017 r. weszła w życie Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. 2017, poz. 819). Oprócz określenia ram i zasad związanych z udzielaniem kredytów hipotecznych – za sprawą artykułu 35 wniosła również jedną nowość w kontekście windykacji i odzyskiwania przez banki swoich wierzytelności, a mianowicie prawo klienta do dobrowolnej sprzedaży nieruchomości w okresie minimum 6 miesięcy w przypadku fiaska postępowania restrukturyzacyjnego. Czytaj więcej...


Bank i Klient: Popyt na kredyty mieszkaniowe wciąż wysoki

W III kw. 2017 r. dynamika wzrostu akcji kredytowej nieco osłabła. Banki udzieliły o 8% mniej kredytów mieszkaniowych w ujęciu kwartalnym, o łącznej wartości niższej o 6,3%. Jednak w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego – zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym – sytuacja na rynku kredytów mieszkaniowych jest bardziej korzystna. Zgodnie z dotychczasową prognozą do końca roku banki mają udzielić niespełna 200 tys. kredytów mieszkaniowych na ponad 40 mld zł. Czytaj więcej...
Bank i Klient: Międzybankowa Platforma Antyfraudowa – kompleksowe rozwiązanie zapobiegania fraudom kredytowym

System antyfraudowy, stworzony i opracowany przez BIK, koncentruje się na perspektywie długofalowego spojrzenia na rozwój całego procesu antyfraudowego. Wśród wielu istotnych czynników w zapobieganiu stratom z tytułu nadużyć bardzo ważny jest skrócony do minimum czas potrzebny do uzyskania pełnej i precyzyjnej informacji. Wysoce istotna jest automatyzacja w wymianie danych, a ponadto informacja zarówno wewnątrzsektorowa, bankowa, jak i docelowo wymiana pomiędzy różnymi sektorami gospodarki. Jest to bardzo poważne i trudne wyzwanie. Z jednej strony należy wychwycić jak największą ilość prób wyłudzeń, a z drugiej nie można nadmiernie spowolnić procesu kredytowego, ograniczyć swobody klienta czy hamować funkcjonowania instytucji finansowej. Czytaj więcej...
IT@BANK 2017: Cloud computing: nieunikniona perspektywa i wielkie szanse

23 października br. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała wskazówki dla instytucji nadzorowanych odnośnie korzystania z technologii chmurowych. Dokument ten, który pod względem merytorycznym doprecyzowuje zalecenia określone w Rekomendacji D, wywołał ze wszech miar pozytywne reakcje w sektorze finansowym. Cloud computing stanowi wszak jeden z nielicznych obszarów, w których polska bankowość pozostaje w tyle za światową czołówką, zaś odpowiedzialnością za taki stan rzeczy obarczane są nierzadko obowiązujące regulacje. Czytaj więcej...
Technologie: Polskie API, stan prac i nadzieje sektora

Sektor finansowy stara się pogodzić wymagania dyrektywy PSD2 związane z obowiązkiem umożliwienia tzw. stronom trzecim dostępu do rachunków płatniczych klientów banków. To duże wyzwanie organizacyjne i technologiczne, jeśli chce się spełnić wymogi regulacyjne i zachować wysoki poziom bezpieczeństwa bankowości internetowej. Czy wchodzimy też w świat sharing access i collaborative economy? Czytaj więcej...
Technologie: Droga do urzędu wiedzie przed bank

Liczba wniosków o wypłatę świadczeń z programu „Rodzina 500+”, składanych za pośrednictwem banków szybko przekroczyła najśmielsze oczekiwania. Dużym zainteresowaniem cieszy się również wykorzystanie kanału bankowego do aktywacji Profilu Zaufanego oraz wysyłania wniosków do urzędu skarbowego o rozliczenie PIT. Spektakularny sukces wspomnianych przedsięwzięć skłania instytucje finansowe do tworzenia analogicznych udogodnień dedykowanych małym i średnim firmom. Czytaj więcej...


Prawo: Agenda legislacyjna UE w kwestii usług finansowych w roku 2018

Przedstawione dotychczas plany działania oraz zapowiadane przez Komisję Europejską nowe propozycje legislacyjne mające na celu wprowadzenie dodatkowych regulacji związanych z rynkiem usług finansowych w państwach członkowskich UE pokazują, że w roku 2018 możemy się spodziewać początku prac legislacyjnych w zakresie kilku nowych regulacji, które w perspektywie kilku lat będą miały wpływ na banki w Polsce i w Europie. Czytaj więcej...


Prawo: Praca w banku nie dla przestępcy

Jednym z ważniejszych celów realizowanej przez rząd „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” jest eliminacja nieżyciowych przepisów, utrudniających sprawne funkcjonowanie obrotu gospodarczego. W obszar ten doskonale wpisuje się podjęta niedawno inicjatywa, zakładająca likwidację luki prawnej umożliwiającej podejmowanie pracy w sektorze finansowym osobom skazanym za przestępstwa kryminalne. Czytaj więcej...


Opinie: Rosyjskie puzzle

Na łamach „Miesięcznika Finansowego BANK” od pewnego czasu daję do zrozumienia, że nie można ignorować wpływu czynnika politycznego na rynki finansowe. Warto wręcz mówić o nim coraz częściej, zwracając uwagę na nieraz ukryte, ale bardzo interesujące wątki, które pozwalają połączyć ze sobą pewien łańcuch wydarzeń i informacji oraz postawić na tej bazie wnioski. Nieraz dość interesujące. Czytaj więcej...Opinie: Rocznice

Upływ czasu nie wszystko rozwiązuje, rozsupłuje, ale wiele rzeczy umieszcza we właściwiej perspektywie. Trwają spory o to, co właściwie się kiedyś wydarzyło i o to, dlaczego jest to ważne dla nas dzisiaj? Czytaj więcej...


Strefa VIP: Dały radę

Szachy to nie lekka atletyka – nie da się sprawdzić stoperem albo miarką, czy poziom się podniósł. Można natomiast zauważyć, że poziom rywalizacji o Puchar Związków Banków Polskich bardzo się wyrównał. Tegoroczny zwycięzca Adam Kałdus aż sześciu rywali wyprzedził o zaledwie pół punktu, czyli o najmniejszą jednostkę miary na czarno-białej planszy. Czytaj więcej...