NBS 2014/12

nbs.2014.12.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (grudzień 2014):

  • NBS Raport: Gwarancje Made in Europe
  • Bank i Spółdzielnia - Nie kołchoz: To, co nie jest zabronione prawem, powinno być dozwolone. Decyzję o wyborze modelu zrzeszeń podejmiemy indywidualnie, każdy bank z osobna jako odrębny podmiot prawa.
  • Wolny wybór z restrykcjami w tle
  • Restrukturyzacja w nowej konstrukcji
  • Skośne oczy, wielki kapitał


Monitor spółdzielczy: grudzień 2014

DYWIDENDA POD NADZOREM Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła stanowisko, w którym zaleca bankom ostrożną politykę dywidendą, utrzymanie silnej bazy kapitałowej, a w niektórych przypadkach jej dalsze wzmocnienie. Banki ze znaczącym udziałem w rynku depozytów sektora niefinansowego (powyżej 5 proc. w sektorze) mogą wypłacić dywidendę za w 2014 r. w wysokości do 100 proc. zysku przy spełnieniu wymogów dodatkowych, m.in. posiadania Tier 1 (CET1) powyżej 12 proc. (9 proc. + 3 proc. bufor ryzyka systemowego) i dobrej oceny BION. W komunikacie KNF podano, że banki spółdzielcze winny uwzględnić m.in. adekwatność kapitałową banków zrzeszających oraz poziom zaangażowanych w nich funduszy własnych. Do banków niespełniających wymogów zostaną przesłane indywidualne zalecenia niewypłacania dywidendy Czytaj więcej...

Sygnały: grudzień 2014

PROSUMENT W GMINIE Samorządy gmin będą mogły pozyskać 17,25 mln euro na projekty związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE). Gros dotacji w latach 2015-2020 trafi na mikroinstalacje w programie Prosument, najlepsze projekty z każdego województwa zostaną dofinansowane do 90 proc. wartości inwestycji na zakup urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych i ich montaż. Samorząd może również przeznaczyć pomoc na sfinansowanie instalacji OZE na nieruchomościach należących do osób fizycznych. Maksymalna kwota refundacji w pomocy de minimis dla przedsiębiorców świadczących usługi w sferze publicznej wynosi 500 tys. euro. Czytaj więcej...
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich: Unijne płatności.pl: grudzień 2014

UROSŁA NAM BRUKSELKA Do 2020 r. polskie rolnictwo otrzyma z UE 40 mld euro, średnia dopłata bezpośrednia do hektara ziemi wyniesie 246 euro. Budżet Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to ponad 13,5 mld euro, natomiast na płatności bezpośrednie trafi 23 mld euro. Dodatkowo rolnicy mogą korzystać ze środków polityki spójności i RPO (ok. 5,2 mld euro). ARiMR wdraża PROW w najszybszym tempie pośród wszystkich państw Unii Europejskiej. Do 21 listopada br. agencja przekazała na konta bankowe polskich rolników 59,8 mld zł, co stawia nas na pozycji lidera UE. Do 30 czerwca 2013 r. Niemcy, które są na drugim miejscu, wypłaciły swoim farmerom i przetwórcom żywności o ok. 2,3 mld euro mniej niż Polska, a we Francji wypłaty były niższe o ok. 3,5 mld euro. Beneficjenci PROW uzyskali 8,2 mld zł w 2010 r., 10 mld zł w 2011 r. i 11 mld zł w 2012 r. Czytaj więcej...Banki spółdzielcze i ich partnerzy: Rekomendacje na kryzysk: grudzień 2014

START-UP Z PRZYTUPEM Studenci, absolwenci i bezrobotni mogą otrzymać nawet 74 tys. zł nisko oprocentowanej pożyczki na założenie własnego biznesu. Inicjator programu, Ministerstwo Pracy, przeznaczy na ten cel w najbliższych latach aż 500 mln zł. Aby otrzymać pożyczkę, trzeba skontaktować się z pośrednikiem finansowym obsługującym program w danym województwie - ich lista znajduje się na stronie www.bgk.pl/pierwszy-biznes. Wsparcie jest udzielane na następujących warunkach: maksymalna kwota pożyczki - 74 tys. zł (20-krotność przeciętnego wynagrodzenia w kraju), oprocentowanie - ¼ stopy redyskonta weksli (aktualnie 0,56 proc. w skali roku), okres spłaty do 7 lat z karencją do 1 roku. Ponadto program umożliwia uzyskanie do 22 tys. zł pożyczki uzupełniającej na utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej, już po trzech miesiącach spłacania rat kapitałowo-odsetkowych. Czytaj więcej...


Prezentacja: Rzetelna informacja to bezpieczeństwo banków i klientów

W bazie danych Systemu BANKOWY REJESTR znajduje się prawie 2,2 mln informacji o konsumentach, przedsiębiorcach oraz rolnikach. Banki oraz SKOK-i, mając na celu minimalizowanie ryzyka kredytowego, muszą wykazywać szczególną dbałość o prawidłową ocenę zdolności płatniczej. Badają więc historię kredytową i płatniczą, wykorzystując w tym celu własne i dostępne na rynku zewnętrzne zasoby informacji. Czytaj więcej...Opinie zawieszone w sieci: grudzień 2014

BILION EURO NA RATUNEK Jeżeli niektóre kraje Wspólnoty kolejny rok nie będą mogły wygrzebać się z regresu, grozi nam fala bankowych bankructw, czyli kolosalna katastrofa finansowa - ostrzegają ekonomiści. Dwa lata temu w dwa szczególne dni Europejski Bank Centralny zaprosił wszystkie instytucje finansowe ze strefy euro do suto zastawionego stołu. Prezes Mario Draghi był gotów pożyczyć każdą ilość pieniędzy każdemu bankowi na wymarzonych warunkach, czyli na śmieszny jeden procent. Nie odrzucono żadnego prezesa, który zgłosił się z pustymi kieszeniami. Słabsze banki cierpiały wtedy na odpływ klientów, którzy porzucili pogrążone w kryzysie Południe Europy, przenosząc się do bezpieczniejszych przystani. Wtedy EBC rozdał w ramach pożyczek ponad bilion euro na ratunek europejskiej bankowości. Efekty tych działań widać w oblanych testach. Ale pompowanie pieniędzy w instytucje finansowe ze strefy euro trwa do dziś w najlepsze. Czytaj więcej...