NBS 2016/05

nbs.2016.05.okladka.314x400Nowoczesny Bank Spółdzielczy (maj 2016):

  • Ranking Nowoczesnego Banku Spółdzielczego "100 wyróżniających się banków spółdzielczych w Polsce 2016"
  • Banki spółdzielcze włączyły się do e-rodziny 500+
  • Rośnie konkurencja dla banków
  • Problem nie tylko polityczny
  • Aby terminale zbłądziły pod strzechy...
  • Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego dostępne już w Polsce

Redaktor Naczelny miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Warto się porównywać..

Coroczny Krajowy Ranking "Wyróżniające się banki spółdzielcze" jest okazją do zobrazowania zmian, jakie zachodzą w tym sektorze. Banki spółdzielcze rozwijają się i pomimo rosnącej konkurencji utrzymują swoją pozycję na poziomie bliskim 10% sumy bilansowej polskiej bankowości. To wynik tyle znaczący, co nieodpowiadający aspiracjom i ambicjom środowiska. Tyle że w ostatnich latach brak impulsów i przesłanek wskazujących na możliwość przełamania owej symbolicznej bariery. Czytaj więcej...Wydarzenia: Ceków-Kolonia: nowy oddział na mapie Polski

"Oszczędzaj i pożyczaj, bo to dobry jest obyczaj" - w tym prostym, a zarazem jakże głębokim stwierdzeniu zawiera się cała kwintesencja współczesnej gospodarności, rozumianej jako roztropne używanie własnych zasobów pieniężnych w połączeniu z równie rozważnym korzystaniem ze wsparcia, jakiego w określonych sytuacjach może udzielić rynek finansowy. Czytaj więcej...
Prezentacja VSoft S.A.: Czego potrzebuje nowoczesny bank spółdzielczy?

Banki spółdzielcze od wielu lat stanowią alternatywę dla dużych komercyjnych banków i cieszą się zaufaniem wśród lokalnych społeczności. Z roku na rok rośnie liczba inwestycji finansowanych z ich środków, powiększa się również grono klientów prowadzących ROR-y i konta oszczędnościowe w BS-ach1. Czego potrzebuje bank spółdzielczy, aby utrzymać się na fali wzrostowej i jeszcze śmielej konkurować z największymi bankami? Między innymi na to pytanie odpowiada Przemysław Frąk, dyrektor sprzedaży w firmie VSoft. Czytaj więcej...


Płatności bezpośrednie ARiMR: Problem nie tylko polityczny

W drugiej połowie listopada pojawiły się pierwsze oficjalne informacje o problemach z uruchomieniem systemu informatycznego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, który miał obsługiwać płatności bezpośrednie. Kto jest winień opóźnień w budowie systemu, mają wyjaśnić kontrole prowadzone w ARiMR przez Najwyższą Izbę Kontroli. Bez względu na ich wyniki, w takiej i podobnych sytuacjach rolnicy powinni móc liczyć na wsparcie sektora bankowego, zwłaszcza banków spółdzielczych. Czytaj więcej...

Banki spółdzielcze i klienci: Aby terminale zbłądziły pod strzechy…

Likwidacja zwolnień z obowiązku używania kasy fiskalnej oraz przeszło czterokrotnie niższy limit płatności gotówkowych w transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami - takie rozwiązania najprawdopodobniej wejdą w życie wraz z początkiem nowego roku. Determinacja resortu finansów w zwalczaniu szarej strefy - a w konsekwencji również i ograniczanie obrotu gotówki w gospodarce - oznaczać będzie dla setek tysięcy małych i średnich firm konieczność wdrożenia nowoczesnych standardów płatności. Dla banków spółdzielczych to niepowtarzalna szansa, by stać się naturalnym partnerem mikroprzedsiębiorców w tym niełatwym, acz nieuniknionym zadaniu Czytaj więcej...Finanse i płatności: Jej wysokość gotówka

Od 20-30 lat prawie we wszystkich krajach obserwuje się dynamiczny rozwój płatności bezgotówkowych, głównie dokonywanych drogą elektroniczną, co siłą rzeczy prowadzi do zmniejszenia roli płatności gotówkowych w obrocie gospodarczym. W związku z tym powstaje pytanie, czy w przyszłości pieniądz gotówkowy całkowicie zostanie wyparty z obiegu i zastąpiony pieniądzem bezgotówkowym i elektronicznym. Czytaj więcej...


Prezentacja Huawei: IT BPS jednym z pierwszych klientów w Polsce, który oparł platformę IaaS o pamięci masowe i serwery Huawei

Spółka IT BPS jest częścią Grupy BPS, którą tworzy359 zrzeszonych banków spółdzielczych, dwa banki współpracujące oraz Bank BPS. Powstała w lutym 2011 r. z Departamentu Informatyki Banku Polskiej Spółdzielczości, aby lepiej i sprawniej wspierać zadania stojące przed Grupą BPS. Czytaj więcej...Prezentacja Heuthes Sp. z o.o.: ISOF-WORKFLOW – czyli jak efektywnie zapanować nad procesami biznesowymi i piętrzącą się dokumentacją w banku

ISOF-WORKFLOW to innowacyjne rozwiązanie z zakresu zarządzania obiegami dokumentów i optymalizowania jakości i czasu pracy. Adresowane jest ono do banków, przedsiębiorstw, urzędów oraz instytucji finansowych i ubezpieczeniowych. Czytaj więcej...

Prezentacja Portal BIK: Zdążyć przed ustawodawcą – bezpośrednia wymiana danych z BIK

We wrześniu br. wejdzie w życie nowelizacja ustawy zmieniającą część z przepisów Ustawy prawo bankowe oraz Ustawy o kredycie konsumenckim i wprowadzają jednocześnie w tych ustawach nowe obowiązki dla banków w zakresie aktualizacji danych w BIK. Warunkiem koniecznym, aby bank spółdzielczy mógł sprostać nowym wymaganiom ustawowym, jest przejście na indywidualny tryb dostarczania do BIK danych o zobowiązaniach swoich klientów, tzw. wsadów informacyjnych Czytaj więcej...Prezentacja KIR: eIDAS – unijny filar prawny dla podpisów elektronicznych

Jednym z czynników mających wpływ na rozwój przedsiębiorczości jest elektronizacja usług, świadczonych zarówno pomiędzy firmami, jak i w kontaktach z administracją publiczną. Ta zmiana przynosi wymierne korzyści dla biznesu, które w sposób bezpośredni wpływają na gospodarczą kondycję kraju. Do kluczowych narzędzi umożliwiających rozwój gospodarki elektronicznej należy e-podpis, którego upowszechnienie znalazło się wśród celów Unii Europejskiej. Czytaj więcej...


Opinie: Finansowanie innowatorów

Od dłuższego już czasu innowacyjność stanowi jeden z istotniejszych tematów w debacie nad gospodarczym kształtem zarówno Polski, jak też całej Wspólnoty Europejskiej. Mnogość różnych programów wsparcia dla nowatorskich biznesów i przemożna presja czasowa sprawiają nierzadko, iż w pogoni za optymalnym wykorzystaniem kolejnej transzy środków unijnych schodzą na drugi plan kwestie fundamentalne Czytaj więcej...


Fundusze unijne: Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego dostępne już w Polsce

28 kwietnia br. Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej podpisał umowę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na współpracę w ramach ECDI. Wcześniej porozumienie takie zawarł z EBI także Bank Gospodarstwa Krajowego. Tym samym polscy inwestorzy, w tym przede wszystkim przedsiębiorcy z sektora MŚP, uzyskali pełen dostęp do dodatkowego wsparcia technicznego. Czytaj więcej...Centrum AMRON: Centrum AMRON – centrum wiedzy o lokalnym rynku nieruchomości dla banku spółdzielczego i jego klientów

Centrum AMRON to ośrodek analityczno-badawczy, od blisko 12 lat świadczący usługi związane z szeroko rozumianym rynkiem nieruchomości. Konsekwentnie realizujemy nasz cel stworzenia kompleksowej bazy danych o rynku nieruchomości, zapewniającej szybki i bezpośredni dostęp do wiarygodnych informacji niezbędnych wszystkim uczestnikom tego rynku. Czytaj więcej...

Social media: Fundusze unijne jako osnowa komunikacji banków spółdzielczych w mediach społecznościowych

Na pozyskanie 50 mln odbiorców radio potrzebowało 38 lat. Ten sam wynik telewizja osiągnęła w 13, a internet w 4 lata. Aplikacje mobilne, których coraz więcej pojawia się na rynku, potrafią dotrzeć do takiego grona w ciągu kilku, kilkunastu dni. To olbrzymi potencjał promocyjno-informacyjny. Czytaj więcej...Edukacja: Zrzeszenie jako wyraz kultury organizacyjnej banku spółdzielczego

Zrzeszanie się banków spółdzielczych w ramach związków rewizyjnych i związków (organizacji) gospodarczych jest naturalnym kierunkiem rozwoju tego sektora. Ewentualne dylematy towarzyszące podjęciu decyzji w przedmiocie zrzeszenia się dotyczą jedynie ustalenia istnienia realnych korzyści z tego tytułu oraz obiektywnego stosunku tych korzyści do kosztów związanych z uczestnictwem w zrzeszeniu. Czytaj więcej...