NBS 2016/11

Banki Spółdzielcze: Banki spółdzielcze a plan Morawieckiego, czyli jak zbudować polski kapitał – przyczynek do dyskusji

16 lutego br. Rada Ministrów przyjęła Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, zwany popularnie planem Morawieckiego. W pierwszym punkcie cel odpowiedzialnego rozwoju określa się jako „uwolnienie własnego potencjału dla odpowiedzialnego rozwoju Polski i podniesienia jakości życia Polaków”. Czytaj więcej...
Banki Spółdzielcze: Strategiczne dylematy rozwoju i funkcjonowania banku spółdzielczego

Coraz więcej osób zadaje sobie pytanie, skąd się biorą – po tylu latach względnego spokoju – spektakularne kłopoty kolejnych dużych banków spółdzielczych. Jakie są przyczyny strategicznych niedomagań w systemie bankowości spółdzielczej w Polsce? Czy aby nie mamy podobnego problemu co do skali, jak z systemem SKOK- ów? Może wynikają one ze zbliżonych błędów w strategii i funkcjonowaniu? Czytaj więcej...
Banki Spółdzielcze: Założenia nowej Rekomendacji S Komisji Nadzoru Finansowego

W październiku 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała założenia nowelizacji Rekomendacji S dotyczącej dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie. Projektowana zmiana ma na celu przede wszystkim rozszerzenie jej stosowania o zapisy dotyczące kredytów hipotecznych udzielanych na stałą stopę procentową. KNF oczekuje opinii, uwag i stanowisk do przedstawionej propozycji do 10 listopada 2016 r. Czytaj więcej...


Banki Spółdzielcze: IPS to dopiero początek drogi

Pierwszy polski system ochrony instytucjonalnej obchodzi swoje pierwsze urodziny. Decyzja, podjęta na posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego 3 listopada ub. r., zapoczątkowała nowy model współpracy w ramach zrzeszeń w zakresie monitorowania płynności i wypłacalności banków oraz wzajemnego wspierania się placówek w sytuacjach kryzysowych. Rocznica ta stanowi doskonały moment do refleksji nad optymalnym wykorzystaniem potencjału banków spółdzielczych w kluczowym dla ich funkcjonowania obszarze biznesowym. Czytaj więcej...


Banki Spółdzielcze: Nowoczesność tylko wspólnymi siłami

Nowoczesność najczęściej wiąże się z obniżeniem kosztów, choć wymaga znaczących inwestycji. Duże banki komercyjne przyzwyczaiły klientów do korzystania z rozwiązań informatycznych, sposobów kontaktu i obsługi. Zatem takich samych standardów oczekują oni w banku spółdzielczym. Mniejszym bankom trudniej jednak zapewnić właściwe poziomy bezpieczeństwa i wypełniać obowiązki nakładane przez instytucje nadzorcze – choćby ze względu na ograniczoną liczbę pracowników i możliwości zatrudnienia specjalistów z wielu dziedzin. Czytaj więcej...

Technologie: Usługi Paybynet oraz Invoobill w bankach spółdzielczych z Grupy BPS

Banki spółdzielcze po raz kolejny pokazują, że są znaczącym graczem w szeroko rozumianym świecie bankowości elektronicznej. Obecnie już blisko sto instytucji zrzeszonych z Bankiem BPS oferuje swoim klientom korzystającym z bankowości elektronicznej, wspólnie z Krajową Izbą Rozliczeniową, usługi Paybynet. A około dwudziestu z nich oferuje usługę Invoobill. Czytaj więcej...


Spółdzielczość: VI Kongres Spółdzielczości – podstawa prawna, tezy, rekomendacje

W dniach 12–13 grudnia br. odbędzie się VI Kongres Spółdzielczości. Delegaci krajowych spółdzielczych branż, działając w kongresowej formule, przystąpią do oceny stanu krajowej spółdzielczości oraz zastanowią się nad nakreśleniem warunków i możliwości jej dalszego rozwoju. Na zjazdach przedkongresowych poszczególnych branż środowiska spółdzielcze wypracowały tezy programowe. Stanowią one punkt wyjścia dyskursu w przedmiocie wizji krajowej spółdzielczości na najbliższe cztery lata. Stanowią też podstawę do opracowania rekomendacji, czyli wypracowania form i sposobów wprowadzenia ich w życie. Czytaj więcej...


Technologie: PSD2 przyniesie wzrost inwestycji w ochronę danych

Według Audytu Bankowości Elektronicznej co piąty Polak loguje się do banku, korzystając z aplikacji mobilnej. Większość dokonuje w ten sposób przelewów lub sprawdza stan swojego konta. Dostrzegając szybki rozwój nowoczesnych kanałów płatności, Parlament Europejski postanowił wprowadzić zmiany w dotychczasowych regulacjach. W 2018 r. dyrektywę PSD zastąpi PSD2. Czytaj więcej...


Prezentacja KIR S.A.: Bankujący on-line chcą mobilnych przelewów

Co czwarty Polak, aktywnie korzystający z bankowości elektronicznej chciałby mieć możliwość przesyłania pieniędzy z wykorzystaniem swojego smartfonu, bezpośrednio na numer telefonu odbiorcy – wynika z sondażu zrealizowanego dla KIR przez ARC Rynek i Opinia1. Do korzystania z takiej usługi zachęca przede wszystkim szybkość i prostota, bo aby przelać pieniądze w kilkanaście sekund, nie trzeba znać numeru konta odbiorcy. Popularność mobilnych usług finansowych będzie rosnąć wraz z liczbą oferujących je banków i powiększającym się gronem użytkowników bankowości mobilnej2. Czytaj więcej...


Technologie: Inteligentny finansowy asystent – przyszłość systemów PFM?

Narzędzia wspomagające zarządzanie finansami osobistymi funkcjonują już ponad trzy dekady. Początkowo były zupełnie samodzielnymi aplikacjami, czerpiącymi z wzorów bliższych finansom przedsiębiorstw niż domowej buchalterii. Dziś coraz ściślej integrują się z rachunkami bankowymi i stawiają sobie za zadanie dostarczanie w czasie rzeczywistym informacji ułatwiających podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych. Czytaj więcej...


Prezentacja KIR S.A.: Jak dbać o bezpieczeństwo płatności w sieci

Ponad trzykrotnie – z 7 do 22% – wzrosła w ostatnim roku liczba klientów banków, którzy regularnie aktualizują programy zabezpieczające przed złośliwym oprogramowaniem, wynika z tegorocznego badania Wizerunek polskiego sektora bankowego*) zrealizowanego dla Związku Banków Polskich i KIR. Dodatkowo do 37% wzrosła liczba osób, które stosują odpowiednio silne hasło dostępu do bankowości elektronicznej. Przenoszenie kolejnych codziennych aktywności do sieci, w tym także tych związanych bezpośrednio z płatnościami i zarządzaniem naszymi finansami, powoduje, że rośnie znaczenie kwestii związanych z bezpieczeństwem. Wiele wskazuje na to, że Polacy w coraz większym stopniu są świadomymi użytkownikami usług dostępnych on-line. Czytaj więcej...


Prawo: Obowiązki banków i SKOK-ów w związku z rachunkami nieaktywnymi

Sektor bankowy poddawany jest ustawicznym modyfikacjom. Zmiany dotyczą nie tylko typowych dla gospodarki wolnorynkowej obszarów konkurencyjnych, takich jak: doskonalenie oferty produktowej i usługowej, wdrażanie nowych produktów bankowych zgodnych z oczekiwaniami rynku i potrzebami konsumentów. Nowelizacja przepisów z obszaru Prawa bankowego, która weszła w życie 1 lipca 2016 r. dotyczy prawno- organizacyjnego obszaru relacji: bank - posiadacz rachunku bankowego, bank - osoba (osoby) dysponująca tytułem prawnym do środków zgromadzonych na rachunku bankowym posiadacza (spadkobiercy). Czytaj więcej...


Opinie: Zasady etyki postępowania w biznesie a bankowość spółdzielcza. Od ogółu do szczegółu

Wprowadzenie Etyka [gr. tá ēthiká ‘traktat o obyczajach’ < éthos ‘obyczaj’, ‘charakter’], termin użyty w IV w. p.n.e. przez Arystotelesa w tytule dzieła Etyka nikomachejska na oznaczenie opisowo- -krytycznego studium tego, co dotyczy etosu jako ludzkiego charakteru, obyczaju, tj. utrwalonego sposobu zachowania się w środowisku życia, zamieszkania1. Czytaj więcej...