NBS 2016/12

Redaktor Naczelny miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Prognoza pogody

Grudzień to szczególny miesiąc. Perspektywa świąt Bożego Narodzenia, bliski koniec 2016 r., wreszcie jubileusze (w kończącym się roku obchodziliśmy dwa – ważne dla środowiska – a mianowicie 25-lecie Związku Banków Polskich i Krajowego Związku Banków Spółdzielczych) skłaniają do bilansów i podsumowań. Czytaj więcej...Prawo: Kapitał Tier 1 a fundusz udziałowy banku spółdzielczego

W Polsce kończy się okres wdrażania podstawowych dla rynku bankowego w Unii Europejskiej aktów prawnych, opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L176 Tom 56, z 27 czerwca 2013 r.: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (CRR – Capital Requirements Regulation) oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniającej dyrektywę 2002/87/WE i uchylającej dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (CRD IV – Capital Requirements Directive IV). Czytaj więcej...


25-lecie ZBP i KZBS: Dziwny jest ten świat bankowości spółdzielczej

Koniec roku sprzyja podsumowaniom. W ostatnich dwóch latach sektorowi udało się wypracować trudny kompromis dotyczący zmiany ustawy o bankach spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz utworzyć – kosztem ogromnej pracy organizacyjnej i wysokich nakładów finansowych – system ochrony instytucjonalnej przy obu zrzeszeniach. Czytaj więcej...


25-lecie ZBP i KZBS: Srebrny jubileusz i aktualne wyzwania

„Razem możemy więcej” – hasło obchodów 25-lecia Krajowego Związku Banków Spółdzielczych jednoznacznie wskazuje na konieczność współdziałania lokalnych instytucji finansowych. Zorganizowana w ramach jubileuszu konferencja, zatytułowana „Strategie rozwoju a wyzwania przyszłości. Misja i rola sektora banków spółdzielczych” stanowiła cenny przyczynek do dyskusji o perspektywach owej współpracy w niełatwych uwarunkowaniach makroekonomicznych. Czytaj więcej...
Spółdzielczość: SKO w opinii nauczycieli – opiekunów

Szkolna Kasa Oszczędności, nawiązując do wieloletnich doświadczeń i tradycji bankowości spółdzielczej, stanowi niezwykle przydatny element praktycznej edukacji ekonomicznej, realizowanej w jednostkach systemu oświaty. Mocną stroną tej formy jest integrowanie młodzieży szkolnej wokół idei oszczędzania i działania dla wspólnego dobra. A także zapoznawanie jej z aspektami działalności bankowej oraz pogłębianie identyfikacji z lokalną społecznością. Czytaj więcej...


Poręczenia: Poręczenie zapłaty wadium – większe szanse na kontrakt

Podstawowym zadaniem funduszy poręczeń kredytowych jest ułatwienie przedsiębiorcom oraz osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą dostępu do zewnętrznego finansowania – kredytów bankowych oraz pożyczek. Nowością w ofercie Funduszu Pomerania jest poręczenie zapłaty wadium. Jest to najrzadziej stosowany przez przedsiębiorstwa produkt. Czytaj więcej...Technologie: MŚP otwarte na nowości

Na koniec I kw. 2016 r. średnia miesięczna wartość transakcji aktywnego klienta z sektora MŚP wyniosła przeszło 78 tys. zł. To o ponad 20% więcej niż w analogicznym okresie ub. r. W tym samym okresie liczba podmiotów mających możliwość korzystania z usług bankowości internetowej zwiększyła się o 200 tys. do niemal 2,4 mln, wzrastając w ciągu kwartału o 1,8% i o 9,2% w ciągu roku. Czytaj więcej...