UncategorizedOd Redakcji

Szanowni Państwo! Oddajemy Państwu już 50. numer Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” w okoliczności wielu ważnych dla Polski wydarzeń, które mają miejsce w kraju i na świecie. Wśród nich należy wymienić zaproszenie przedstawiciela polskiego rządu do uczestnictwa w szczycie państw G20, wdrażanie kompleksowego programu mieszkaniowego rządu RP, wydanie przez Komitet Stabilności Finansowej 13 stycznia 2017 r. rekomendacji dotyczącej redukcji ryzyka kursowego portfela walutowych kredytów hipotecznych, prace Komisji Finansów Publicznych nad ustawami w zakresie rozwiązywania problemów kredytów „frankowych” oraz 60. rocznicę Traktatów Rzymskich dotyczących utworzenia Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (EWG). Czytaj więcej...


Redaktor naczelny miesięcznika Nowoczesny Bank Spółdzielczy: Razem szukamy odpowiedzi na trudne pytania

Nie przebrzmiały jeszcze echa majowego Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej, którego dominantę stanowiło rozstrzygnięcie kolejnej edycji Krajowego Rankingu „Wyróżniające się banki spółdzielcze”, a już pojawiają się kolejne inicjatywy i projekty. Czytaj więcej...
Strefa VIP: Podobieństwa i różnice

Najnowsza publikacja prof. Jana Krzysztofa Solarza „Ewolucja instytucjonalna systemów finansowych w Holandii i w Japonii”, zasługuje na miano poważnego i interesującego przedsięwzięcia edytorskiego. Autor, wytrawny znawca i analityk systemów finansowych, „najlepszy finansista wśród socjologów, najlepszy socjolog wśród finansistów”, po takich pracach, jak: „Nanofinanse. Codzienność zmienia świat”; „Nowi wykluczeni. Ryzyko finansowe codzienności”; „Shadow banking: systemowa innowacja finansowa”, tym razem podjął pionierską próbę zaprezentowania wybranych kwestii dotyczących porównania ewolucji holenderskiego i japońskiego systemu finansowego. Czytaj więcej...


Strefa VIP: Pożyczki bez banków

Książka „Rynek pozabankowych pożyczek konsumenckich w Polsce” dr. hab. Krzysztofa Waliszewskiego jest kompleksową monografią rynku pozabankowych firm pożyczkowych w Polsce. Dotychczas problematyka ta była badana raczej tylko przy okazji innych kwestii, np. rynku i regulacji usług consumer finance, rynku bankowego, ochrony konsumenta (problem nieuczciwych klauzul kontraktowych, ochrona przed lichwą czy instytucja upadłości konsumenckiej), prawa internetu i nowych technologii (pożyczki internetowe świadczone przez firmy pożyczkowe). Czytaj więcej...


Zabijanie czasu wolnego

Tym razem będzie o długim weekendzie, i to w przestrzeni pozamiejskiej, skoro większość naszych przyjaciół i znajomych jak co roku rusza zazwyczaj z początkiem maja na Kaszuby lub w inne atrakcyjne miejsca, żeby spędzić wolny czas „w pięknych okolicznościach przyrody”. Czytaj więcej...O celach biznesowych banku i podejściu do rynku kredytów mieszkaniowych o stałym oprocentowaniu

Rafał Kozłowski – Prezes Zarządu PKO Banku Hipotecznego: Jeżeli chodzi o PKO Bank Hipoteczny to funkcjonujemy od 2015 roku. W tym czasie zbudowaliśmy portfel aktywów o wartości blisko 9 mld zł i wyemitowaliśmy listy zastawne wartości 3,3 mld zł. W planach mamy podwojenie, potrojenie tych wartości w najbliższym czasie, tak, aby lwia część kredytów hipotecznych grypy PKO Banku Polskiego znajdowała się w banku hipotecznym i aby ich finansowanie było oparte o listy zastawne. Czytaj więcej...
Bank i Klient: Jakość, kompletność i standaryzacja danych – czynniki wpływające na przeciwdziałanie oszustwom finansowym

Kluczowym elementem w procesie przeciwdziałania nadużyciom jest wymiana informacji o stwierdzonych fraudach między instytucjami finansowymi. W wykrywalności przestępstw istotne jest przekazywanie dobrego jakościowo i szerokiego zakresu informacji towarzyszących bądź wykorzystanych w wyłudzeniu lub próbie wyłudzenia. Przestępcy bowiem, w przypadku skutecznego ataku na jedną instytucję, zazwyczaj powielają schemat swojego działania, a niejednokrotnie także dane użyte do konkretnego wyłudzenia wykorzystywane są w kolejnych instytucjach. U podstaw skutecznego wykrywania tego typu przestępstw leży automatyzacja procesu, jego kompleksowość, a w tym standaryzacja danych. Czytaj więcej...


NZB 2016.01

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy (luty 2016): System emerytalny jest dla ludzi młodych Rozmowa z Rafałem Sonikiem, triumfatorem Rajdu Dakar, prezesem zarządu Gemini Holdings Uniwersytet uczy myśleć: Potrzebny jest większy nacisk na współpracę uczelni z otoczeniem gospodarczym na rzecz większej innowacyjności naszej gospodarki Ryzykowne chybotanie bankami: Wyłączenie opodatkowania obligacji skarbowych nie zostało przewidziane w pierwotnym projekcie ustawy i pojawiło się jako wynik przyjętej poprawki Rośmiemy w siłę! Sukcesywnie z roku na rok planowany jest dynamiczny rozwój programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem we wszystkich obszarach jego realizacji Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS, FN, NZB (KF), EDS Czytaj więcej...


NZB 2015.02

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy (październik 2015): Grafen - Przebój eksportowy, czy kolejna zmarnowana szansa? Mediterranean Bank Network - Głos banków z krajów śróziemnomorskich. O rozwijającej się roli organizacji, z przewodniczącym MBN, Hassanem El Basri, rozmawia Agnieszka Krawczyk Oszczędności motorem wzrostu i gwarancją godziwej starości - Debata ekspercka poświęcona oszczędnościom Polaków A.D. 2015 Nie jestem ekonomistą, ale... - Czy propozycja PO to tylko wyborcza demagogia, czy może odejście od polityki ciepłej wody w kranie i niedokonywania istotnych zmian ekonomiczno-społecznych na rzecz wielkiej zmiany? Uwarunkowania zagranicznej ekspansji polskich przedsiębiorstw - Zmieniła się polska gospodarka, zmieniają się też cele i strategie polskich przedsiębiorstw. Widać roznący wpływ internalizacji gospodarki i jej coraz większej orientacji na ekspansję. Czytaj więcej...


NZB 2015.01

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem / Kurier Finansowy (2015/01): Promowanie polskiego eksportu: Eksport jest jednym z najważniejszych wskaźników umiędzynarodowienia gospodarki i kluczowym warunkiem wzrostu (Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki) Paląca potrzeba własnych oszczędności: Według danych Eurostatu PKB na jednego mieszkańca, który w 2007 r. stanowił u nas 53 proc. średniego poziomu Unii Europejskiej, podniósł się do 67 proc. w 2013 r. Sukcesja w organizacjach: Czy planowanie i przygotowanie następstwa w firmach jest możliwe i celowe? Czy ciągłość lub zmiana strategii działania w przedsiębiorstwie stanowi skutek, czy też raczej przyczynę sukcesji? Budowanie wartości firmy przez CSR: Przejrzyste praktyki rynkowe oparte na szacunku do pracowników, społeczności i środowiska stanowią podstawę budowy trwałej wartości firmy i zrównoważonego rozwoju społecznego. CSR - Element strategii wzrostu wartości: Firma odpowiedzialna społecznie jest otwarta na potrzeby otoczenia oraz wyciąga wnioski i podejmuje odpowiednie działania we wszystkich obszarach swej aktywności. Dba nie tylko o dobre relacje z klientami i akcjonariuszami, ale również z pracownikami, dostawcami i społecznościami lokalnymi. Czytaj więcej...


KF 2014.10-12 (październik – grudzień 2014)

Kurier Finansowy (październik - grudzień 2014): Sądownictwo polubowne i arbitraż Budujemy na mocnym findamencie - Rozmowa z Urszulą Wiśniewską, dyrektorem programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem Świadomość konsumenta - Z Katarzyną Marczyńską, Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich rozmawia Karol Jerzy Mórawski Objawy, istota oraz pozory deflacji - Polskiemu startowi w gospodarkę rynkową towarzyszyła odziedziczona po poprzednim ustroju bardzo wysoka inflacja Bankowcy oceniają rok 2014 - Środowisko bankowe w 2014 r. wkraczało z optymizmem i oczekiwaniem poprawy sytuacji na rynku Czytaj więcej...


KF 2014.07-09 (lipiec – wrzesień 2014)

Kurier Finansowy (lipiec - wrzesień 2014): Cel nadrzędny to walka z wykluczeniem - Rozmowa z Adamem Tochmańskim, dyrektorem Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Systemy emerytalne z elementami zaopatrzenia Węgiel nie musi brudzić - Polityka energetyczna powinna zaspokoić potrzeby gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, a równocześnie zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju i poszanowanie środowiska naturalnego. Ryzyko kredytowe jako ważny element zarządzania bankiem - Rynek nieruchomości w ciągu ostatnich kilku lat rozwija się bardzo dynamicznie, kwestia wycen nieruchomości dokonywanych w Polsce dodatkowo skutkuje podwyższonym ryzykiem. Czarny rynek a system płatności - Szara strefa jest ugruntowaną praktyką unikania regulacji życia społecznego, przepisów prawa podatkowego i ubezpieczeniowego, warunków zatrudnienia, przepisów handlowych itp. Czytaj więcej...


KF 2014.04-06 (kwiecień – czerwiec 2014)

Kurier Finansowy (kwiecień - czerwiec 2014): Odpowiedzi poszukajmy razem: Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Z Krzysztofem Pietraszkiewiczem - prezesem Związku Banków Polskich rozmawia Maciej Małek: Pracujemy dla klientów i z myślą o nich Systemy emerytalne z elementami zaopatrzenia: Powstanie systemu zabezpieczenia społecznego było w sposób istotny determinowane przez wiele procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w poszczególnych krajach. Moja emerytura to moja odpowiedzialność: Debata na temat przyszłości systemów emerytalnych w Polsce i na świecie jest żywa i dotyczy istotnej sprawy, jaką jest zapewnienie satysfakcjonującego poziomu emerytury. Uwarunkowania makroekonomiczne bezpiecznej polityki pieniężnej: Kolejne dane z głównych, jak i peryferyjnych gospodarek Unii Europejskiej wykazują umiarkowaną poprawę. Ożywienie nabiera stopniowo tempa, a prognozy wzrostu gospodarczego podlegają rewizji w górę. Czytaj więcej...


KF 2014.01-03 (styczeń – marzec 2014)

Kurier Finansowy (styczeń - marzec 2014): Wokół zmian polskiego systemu emerytalnego. Emerytury ustawowe w Niemczech. Większość obecnie istniejących systemów charakteryzuje się wielofilarowością budowy. Z optymizmem i nadzieją w 2014 r. Miniony rok w opiniach środowiska bankowego oceniono jako wymagający, a jednocześnie umiarkowanie korzystany dla branży bankowej. Finanse publiczne - strategia i taktyka. Pojęcia strategii i taktyki wywodzą się ze sztuki wojennej. Taktyka to umiejętność doraźnego reagowania na polu walki: gdzie przerzucić własne siły w odpowiedzi na ruch wroga? Doradca bankowy, jako pierwsze ogniwo... Jednym z czynników decydujących o ocenie banku z perspektywy klienta jest jakość obsługi. Czytaj więcej...


KF 2013.10-12 (październik – grudzień 2013)

Kurier Finansowy (październik - grudzień 2013) Unia Bankowa - między pomysłem i realizacją: Nawet w trudnych czasach warto inwestować w przyszłość. Nie jestem ekonomistą, ale... dzieci też chciałem mieć! Ubezpieczenia turystyczne, powakacyjne refleksje: Według wyników badania AC Nielsen Polska - przeprowadzonego na zlecenie firmy ubezpieczeniowej Mondial Assistance na temat planów wakacyjnych Polaków - z 31 mln osób powyżej 18. roku życia letni urlop w 2013 r. planowało 52 proc. (16,1 mln) osób. Nowojorski styl w Warszawie? Dlaczego wnętrza w amerykańskich filmach wyglądają znakomicie, mimo upływu lat? Tajemnica tkwi w ponadczasowym, klasycznym stylu nowojorskim. Dzięki butikowi Mint Grey już od roku nie tylko mieszkańcy Manhattanu mogą cieszyć się niepospolitymi aranżacjami. Rada wypełnia swój mandat: Z punktu widzenia podstawowego mandatu Rady Polityki Pieniężnej, to jest dbałości o stabilizację cen w długim okresie, a w praktyce realizacji określonego przez Radę celu inflacyjnego, sytuacja stanowiąca podstawę decyzji Rady z 2 października tego roku wydaje się klarowna. Mieć, ale być: Pieniądze szczęścia nie dają. Być może. Ale ich brak bardzo skutecznie potrafi unieszczęśliwić. Najlepiej zatem mieć ich akurat tyle, ile potrzeba. Byle tylko tych swoich potrzeb na Bóg wie jak wysoki poziom nie wynosić. Także w numerze: Spółki zagraniczne na polskiej giełdzie Za fasadą CSR Sic transit gloria mundi, czyli co się stało z zieloną wyspą Czytaj więcej...


KF 2013.07-09 (lipiec – wrzesień 2013)

Kurier Finansowy (lipiec - wrzesień 2013): Maastricht już nie wystarczy Nie jestem ekonomistę...ale mieszkać też gdzieś musiałem Pan Hilary zakłada okulary - czyli pożegnanie banków: Mówisz - masz. Ten niewyszukany slogan może mieć odpowiednik w świecie wirtualnym - patrzysz - masz. No, może raczej, czepiając się szczegółów: patrzysz, decydujesz się, płacisz - mówiąc co trzeba... okularom. Bo najpierw jest kontakt wzrokowy, później decyzja i zapłata. Polak przed szkodą i po szkodzie nieubezpieczony: Rozwój rynku ubezpieczeń w Polsce, także od początku kryzysu, czyli od 2008r., jest w miarę stabilny. W ubiegłym roku wartość polskiego rynku ubezpieczeniowego przekroczyła 60 mld zł. Łączny przypis składki brutto w 2012 r. wyniósł 62,6 mld zł, czyli o9,61 proc. więcej niż w 2011 r. Inwestowanie w obligacje korporacyjne: Obligacje korporacyjne są to godne uwagi instrumenty finansowe, dające alternatywne i intratne wobec akcji i funduszy inwestycyjnych możliwości lokowania oszczędności na rynku finansowym. Inwestycje w obligacje mogą nie tylko zabezpieczać kapitał, lecz również przynosić stabilne przychody. Nieudany powrót notgeldów: Historia podobno powtarza się dwa razy - raz jako tragedia, raz jako komedia. Na początku XXI w. wielu emitentów po raz kolejny whistorii wypuściło notgeldy. W tej chwili moda na nie już mija. Także w numerze: Czeki podróżne. Produkty strukturyzowane. Polskie Davos. Czytaj więcej...


KF 2013.04-06 (kwiecień – czerwiec 2013)

Kurier Finansowy (kwiecień - czerwiec 2013): Mistrzowie niespodzianki. Sztuka ciągle w cenie, a będzie drożej. Dwuznaczny bunt Islandczyków. Pieniądze są po to by się nimi dzielić. RPP po I kwartale 2013 r.Rok 2012 charakteryzował się bardzo szybkim spadkiem tempa rozwoju gospodarczego w kolejnych kwartałach. W tym czasie RPP miała różne oceny co do tempa spadku PKB, co ostatecznie rzutowało na decyzje dotyczące szybkości łagodzenia polityki pieniężnej. Kapitał poprzez obligacje.Przedsiębiorstwo ma do dyspozycji dwa źródła  nansowania. Pierwsze to kapitał właścicielski pochodzący od akcjonariuszy lub wspólników, niepodlegający zwrotowi. Drugim jest zaciągnięcie zobowiązania. Każde ze źródeł kapitału ma swoją cenę. Prywatne ubezpieczenia medyczne.Prywatne ubezpieczenia medyczne są coraz częściej wybieraną opcją przez Polaków. Jednak nie wszyscy wiedzą, jakie prawa i korzyści im przysługują w ramach wykupionej polisy. Warto postać w korku, czyli po co nam PKB.Trzeba polubić postój wkorku. I nie chodzi tu owrażenia estetyczne - te są wątpliwe, choć można przy tej okazji posłuchać dobrej muzyki. Stojąc w korku i pozbywając się paliwa... podnosimy produkt krajowy brutto, czyli PKB. Przewrotnie mówiąc - stanie w korku powinno być obecnie wskazane, wręcz obowiązkowe, a fotoradary winny wyłapywać myślących inaczej. Także w numerze: Potrzeba perspektywy, C2C zmienia oblicze biznesu, Nie jestem ekonomistą..., ale na emeryturę też pójdę Czytaj więcej...


KF 2013.01-03 (styczeń – marzec 2013)

Kurier Finansowy (styczeń - marzec 2013) Forex - Gigantyczny rynek. Niepodjęte wyzwania i zmarnowane szanse. Na tle decyzji RPP. W poprzednim i obecnym roku każda ocena krótko- czy średnioterminowa dotycząca PKB i jego elementów składowych lub CPI w strefie euro i w Polsce korygowana była do dołu przez chyba wszystkie instytucje krajowe i zagraniczne, w tym przez ekspertów ZBP Pieniądze to nie wszystko. Pragnienie bycia bogatym samo wsobie nie jest czymś złym. Przeciwnie, dzięki niemu ludzkość wspaniale się rozwinęła, dysponuje zadziwiającymi technikami iurządzeniami, mogącymi czynić codzienne życie łatwym i prostym. Między nami "Pożytecznymi idio-nautami. Czy istnieje darmowe źródło wartości wbiznesie? Czy można znaleźć aktywnych, bystrych, uzdolnionych ludzi, którzy poświęcą swój czas izechcą pracować za darmo albo za półdarmo? Innowacyjne lokaty. W ostatnich kwartałach swoistym festiwalem form inwestowania wzamian za możliwość zysków przewyższających potencjalnie Czy istnieje darmowe źródło wartości w biznesie? Czy można znaleźć aktywnych, bystrych, uzdolnionych ludzi, którzy poświęcą swój czas izechcą pracować za darmo albo za półdarmo? Czytaj więcej...
Wszyscy wierzą w płaską korektę po dzisiejszej obniżce, ale kluczowy będzie ….komunikat RPP.

Rada Polityki Pieniężnej obniży dzisiaj stopy procentowe. Najprawdopodobniejsza skala obniżki to 25 pkt bazowych. Prawdopodobieństwo głębszego nić "ćwiartka" cięcia jest ograniczone, choć rynek nie obronił się przed spekulacjami, że RPP mogłaby zdecydować się na redukcję stóp o "pół" procenta odpowiadając na potrzebę dostosowania polityki monetarnej do pogarszających się warunków gospodarczych. Wczorajsza sesja na rynku długu była w przeważającej mierze dość spokojna, choć stawki derywatów, a przede wszystkim swapów procentowych decydowały o kolejnym dostosowaniu w dół już od rana. W istocie wiele wskazuje na to, że, obniżki stóp większe niż 25 pkt bazowych zdecydowałyby o osłabieniu złotego. Czytaj więcej...Koniec tygodnia w rękach PKB

W czwartek na rynek głównej pary walutowej powrócił lepszy nastrój, a wraz z nim popyt na wspólną walutę. Choć trudno jest jednoznacznie wskazać czynniki wpływające na osłabienie awersji do ryzyka to faktem jest, że już od pierwszych godzin czwartkowej sesji kurs EUR/USD ponownie zaczął kierować się ku 1,30, docierając dziś z rana do poziomu 1,3027. Czytaj więcej...


PKB = Produkt “Kiepski” “Bardzo”. W tle wait-and-see na krzywych bezpiecznych i momentum na krzywych peryferyjnych

Niby nie dochodzi na rynku do fundamentalnych zmian a jednak rentowności hiszpańskich obligacji 10Y spadły wczoraj do poziomu 5,20%, czyli najniższego od marca 2012 roku, spychając spread do Bunda poniżej 390 pkt, kwestionując dominującą przecież ujemną korelację do niemieckiego odpowiednika. Czytaj więcej...


Inwestowanie z autopilotem

Czy klimatolog albo specjalista do social media mogą mieć wpływ na zarządzanie naszymi pieniędzmi? Po co utrzymywać zespół naukowców niezwiązanych z rynkami finansowymi, który kosztuje ponad 100 mln zł rocznie? Zanim znajdzie się skuteczne algorytmy wyręczające ludzi w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych wiele firm zarządzających aktywami musi najpierw opłacić osoby, które je opracują. Czytaj więcej...
Najlepsze depozyty

W dniach 19-20.11.2012 Money.pl wspólnie z MarketMoney.pl sprawdził oprocentowanie lokat bankowych. Pod lupę trafiły oferty dla klientów indywidualnych w 35 bankach. Wybrane zostały najlepsze, tradycyjne depozyty na okres jednego, trzech, sześciu i dwunastu miesięcy na kwotę 5 000 zł. Czytaj więcej...


Rynek walutowy

Czwartkowa sesja na rynku walutowym rozpoczęła się od mocnej przeceny euro i złotego. Zaraz po otwarciu handlu kurs EUR/USD spadł do 1,272 zaś EUR/PLN wspiął się do ponad 4,16. W obydwu przypadkach ostatni raz poziomy te rynek notował we wrześniu br. Czytaj więcej...KF 2012.10-12 (październik – grudzień 2012)

Kurier Finansowy (październik - grudzień 2012) Od Balatonu do Wisły. Końca świata nie będzie. Nieporozumienie. Wybór Baracka Obamy na kolejną kadencję prezydenta USA uważam za nieporozumienie. Nie trzeba być wielbicielem republikanów, aby dojść do takiego wniosku.. Księżna Kate - Biznes na wyspach. Wiosną 2011 r. relację na żywo z uroczystego ślubu Williama i Kate oglądało ponad 2 mld ludzi na całym świecie. W grudniu 2012 r. świat oszalał ponownie - pałac Buckingham potwierdził, że para spodziewa się dziecka, co miało natychmiastowy oddźwięk. Lata wzrostów cen srebra. Srebro, podobnie jak złoto, jest unikalnym aktywem w porównaniu do nieruchomości i instrumentów finansowych. Nieruchomości, chociaż rzeczywiste są jednak niepłynne, instrumenty finansowe są płynne, lecz wirtualne. Natomiast srebro jest zarówno rzeczywiste, jak też płynne. Także w numerze: Warto być rzetelnym / Boże krówki i dzikie koty / Czy nadchodzi zmierzch karty plastikowej? / Trzy kwartały. Czytaj więcej...


Powołanie samorządu gospodarczego leży w interesie państwa

Uczestnicy II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który rozpoczął się w poniedziałek, 24 września w Katowicach, zwrócili się do Sejmu RP o niezwłoczne uchwalenie ustawy o samorządzie gospodarczym, opracowanym przez 5 organizacji: Business Centre Club, Krajową Izbę Gospodarczą, Naczelną Radę Zrzeszeń Handlu i Usług, Polską Radę Biznesu i Związek Rzemiosła Polskiego. Czytaj więcej...Budżet państwa w 2013 r. – implikacje przyjętych założeń dla problematyki emerytalnej

Przedstawione założenia makroekonomiczne do budżetu państwa na 2013 rok mają istotne znaczenie m.in. dla kwestii finansowania deficytu FUS, przyszłości OFE oraz dalszego funkcjonowania FRD. Zapewne czeka nas dyskusja na temat perspektyw utrzymania dotychczasowego mechanizmu waloryzacji, uwzględniającego wskaźnik inflacji i 20-proc. przyrost wynagrodzenia w gospodarce. Czytaj więcej...
Projekt ustawy o OZE niezgodny z unijnym prawem i Konstytucją – alarmuje branża wiatrakowa

Ograniczenie konkurencji na rynku energii, ryzyko obniżenia rentowności inwestycji oraz brak przepisów chroniących projekty już realizowane - to główne zarzuty wysuwane przez przedstawicieli wiatrakowej branży wobec najnowszej wersji projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii. Mimo to przedsiębiorcy z niecierpliwością czekają aż trafi do parlamentu i tam będą lobbować za zmianami. - Wiele milionowych projektów trafia w tym momencie do kosza tylko dlatego, że nie ma tej regulacji prawnej - mówi Arkadiusz Sekściński z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej. Czytaj więcej...


Prof. Buzek: Polska nie straci na nowym unijnym budżecie. Może liczyć na 80 mld euro

Nowa perspektywa budżetowa Unii Europejskiej będzie dla Polski równie korzystna, co bieżąca - przekonuje prof. Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego i jego były przewodniczący. - Nie jest prawdopodobne, żeby polityka spójności mogła się załamać - mówi Buzek, dodając, że Warszawa może liczyć na wsparcie rzędu 80 mld euro. Czytaj więcej...


Analitycy DI BRE: we wrześniu kontynuacja wzrostów na rynku akcji

Coraz wyraźniejsze spowolnienie gospodarcze w Polsce ma dla rynku akcji drugorzędne znaczenie. WIG będzie reagował na kwestie związane z obligacjami krajów peryferyjnych w strefie euro i decyzje Europejskiego Banku Centralnego. Analitycy Domu Inwestycyjnego BRE Banku oczekują, że będą one pozytywne, co pozwoli indeksom giełdowym kontynuować wzrost zapoczątkowany w czerwcu. Czytaj więcej...Sprytny ruch Draghiego wspiera kurs euro

Wczoraj Mario Draghi uzależnił skup obligacji krajów ze strefy euro przez Europejski Bank Centralny (EBC) od Europejskiego Mechanizmu Stabilności (ESM), dzięki czemu udało mi się ograniczyć znaczenie sprzeciwu Bundesbanku wobec tej operacji. Dodatkowo, integrując warunki planu ESM/EFSF i bardzo potrzebnego programu zakupu obligacji, Draghi "odbił piłkę" z powrotem do rządów krajowych. Czytaj więcej...


Strona 1 z 2212345...1020...Ostatnia »
X