Archiwum EDS

EDS - okładkaEuropejski Doradca Samorządowy 2017:

Zobacz także archiwalne wydania pism: BANK, NBS, FN, NZB (KF), EDS


eds.2014.okladka.284x400Europejski Doradca Samorządowy 2014:

 • Raport 2014: Finansowanie rozwoju 2020
 • Rewitalizacja miast w perspektywie finansowej 2014-2020: Rewitalizacja miast jest jednym z najważniejszych wyzwań obecnej perspektywy finansowej. Ponad 20 proc. powierzchni polskich miast jest dotkniętych zjawiskami degradacji. Ujęcie rewitalizacji jako kompleksowego, interdyscyplinarnego procesu przemian ukierunkowanego na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu to efekt długoletniej debaty i praktyki polskich miast.
 • Jak zatrzymać nadmierne zadłużanie się samorządów? Zadłużanie się samorządów jest zjawiskiem niepożądanym i należy minimalizować jego negatywny wymiar. Choć ocena deficytu zależy w jakimś stopniu od celu, na jaki dług został zaciągnięty i realnej możliwości jego spłaty, zadłużanie się musi respektować zasadę solidarności międzygeneracyjnej.

eds.2013.k1.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy 2013:

 • Wpływ polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski w latach 2004-2015 w świetle wyników badań makroekonomicznych.
 • Egzogeniczne i endogeniczne czynniki sukcesów i porażek projektów JST: Ponad dwadzieścia lat obserwacji zmian w sposobie funkcjonowania subsektora samorządowego, w tym przedsięwzięć podejmowanych przez JST w okresie przedakcesyjnym i już w okresie pełnoprawnego uczestnictwa Polski w UE, skłania do analizy i refl eksji nad uwarunkowaniami sukcesów i porażek projektów samorządowych.
 • Próba oceny rozwoju polskiego rynku PPP: Partnerstwo publiczno-prywatne jest odpowiedzią na wyzwania cywilizacyjne, przed którymi stają wszystkie demokratyczne kraje gospodarki rynkowej: w jaki sposób, przy silnym ograniczeniu wielkości funduszy publicznych, zaspokoić rosnące oczekiwania społeczne dotyczące wolumenu i standardu świadczenia usług publicznych.

eds.2012.01.k2.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (kwiecień - czerwiec 2012)

 • Temat numeru: Centrum Nauki Kopernik Gala jubileuszowa 5.VI. ZAPRASZAMY!
 • Analiza rynku PPP w Polsce - Pod rządami pierwszej ustawy o PPP z 28 lipca 2005 r. nie uruchomiono żadnego projektu PPP. Wśród przyczyn tego stanu rzeczy wymienia się najczęściej: zbytnią restrykcyjność regulacji, ograniczenia podmiotowe i przedmiotu PPP, niesprzyjający klimat polityczny, brak wiedzy i umiejętności.
 • Za wcześnie na podsumowania (?) - Dwudziestolecie działalności Centrum Prawa Bankowego i Informacji skłania, z natury rzeczy, do podsumowań. To naturalne i uzasadnione, gdyż od momentu, kiedy Związek Banków Polskich powołał do życia Bankową Spółkę Prawniczą, wydarzyło się wiele.

eds.2012.01.k1.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (styczeń - marzec 2012)

 • Temat numeru: UEFA 2012: EURO 2012 - Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Poznań
 • Wszyscy jesteśmy gospodarzami Powierzenie przez UEFA zadania zorganizowania rozgrywek finałowych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej to nie tylko zaszczyt, ale przede wszystkim odpowiedzialność za całość zagadnień związanych z organizacją imprezy.
 • Samorządowa Akademia Umiejętności Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. (spółka zależna Związku Banków Polskich) i kwartalnik "Europejski Doradca Samorządowy" wraz z Centrum Rozwiązań Menedżerskich S.A. - najstarszą w Polsce akredytowaną organizacją szkoleniową ATO i doradczą ACO - utworzyły Samorządową Akademię Umiejętności - SAU.

eds.2012.k4.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (październik - grudzień 2012)

 • Innowacje, konkurencyjność, rozwój - Zamiast podsumowania.
 • Minister Elżbieta Bieńkowska: Zbliżamy się do unijnej średniej.
 • Ciąg dalszy nastąpi. Tegoroczna, czwarta już edycja ogólnopolskiego cyklu konferencji dla JST, zorganizowana przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji, z udziałem niżej podpisanego po raz trzeci zamknęła pewną cezurę. Ewolucja formuły, tak w zakresie czasu i miejsc naszych spotkań, jak problematyki, nie była przypadkowa.
 • Strategie regionalne - Jak sprostać wyzwaniom Europy 2020? Strategia rozwoju województwa to podstawowe i najważniejsze narzędzie polityki regionalnej prowadzonej przez samorząd województwa. Jest dokumentem przedstawiającym wizję rozwoju regionu w określonej perspektywie czasowej.

eds.2012.k3.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (lipiec - wrzesień 2012)

 • Temat numeru: Innowacje, konkurencyjnosc, rozwój Edukacja gwarancja sukcesu
 • MAKROEKONOMICZNE KONSEKWENCJE REGULACJI FINANSOWYCH WOBEC JST Od kilku lat trwa coraz bardziej goracy spór, a moze juz kon ikt; raz otwarty a najczesciej ukryty, miedzy sektorem rzadowym a sektorem samorzadowym w obszarze regulacji i nansów1. Obie strony sporu maja swoich sojuszników i zaplecze selektywnie dobieranych argumentów.
 • INTERNET SZEROKOPASMOWY TRAFIA POD STRZECHY Według danych Banku Swiatowego w krajach o niskim i srednim poziomie dochodów kazdorazowy wzrost penetracji łaczy szerokopasmowych o 10 punktów procentowych przekłada sie na zwiekszenie wzrostu gospodarczego o 1,38 punktu procentowego.

eds.2011.07.k3.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (lipiec - wrzesień 2011)

 • Temat numeru: Wiedzieć,znaczy zarabiać
  • Zarządzanie finansami w JST
  • Edukacja ekonomiczna a rozwój gospodarczy środowisk lokalnych
 • Propozycje rozwiązań systemowych w zakresie upowszechniania PPP w Polsce: Partnerstwo publiczno-prywatne jest skuteczną i efektywną metodą zwiększania wolumenu i jakości usług publicznych. Doświadczenia znakomitej większości krajów europejskich są tego dobrą egzemplifikacją.
 • W Gdańsku o trudnych wyzwaniach z europejskiej perspektywy Z inicjatywy posła do Parlamentu Europejskiego Jana Kozłowskiego i przy udziale polskiej delegacji EPL w Parlamencie Europejskim odbyła się 9 września w Gdańsku konferencja poświęcona wykorzystaniu europejskich instrumentów na rzecz zatrudnienia.

eds.2011.04.k2.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (kwiecień - czerwiec 2011)

 • Temat numeru: INNOWACJA MOTOREM NAPEDOWYM GOSPODARKI
 • PAŃSTWO I PRAWO MUSZĄ BYĆ PRZYJAZNE LUDZIOM: Z prof. dr. hab. Andrzejem Rzeplińskim - prezesem Trybunału Konstytucyjnego rozmawia Maciej Małek.
 • POLITYKA SPÓJNOŚCI PRZYNOSI EFEKTY? Nie ma wątpliwości, że polityka spójności realizowana w Polsce od 2004 r. zaowocowała wymiernymi efektami. Doprowadziła do zwiększenia głównych wskaźników makroekonomicznych.

 

 

eds.2011.01.k1.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (styczeń - marzec 2011)

 • Temat numeru: Budżet Fundamentem rozwoju.
 • Samorządy nauczyły się najszybciej: W 2010 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego poświadczyło w Komisji Europejskiej wydatki na kwotę 35,7 mld zł
 • Prąd drożeje - zgasną żarówki? Wysoka cena energii elektrycznej będzie w najbliższych latach największą barierą rozwoju polskiej gospodarki.

 

 

eds.2010.12.k4.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (październik - grudzień 2010)

 • Temat numeru: Wnioski i rekomendacje: "Wiedzieć, znaczy zarabiać".
 • Z perspektywy WESTLB...: Oczekiwane są nowe możliwości finansowania pozabudżetowego: klarowne i poprawnie umocowane.
 • Partnerstwo publiczno-prywatne - szansa czy konieczność? Byliśmy pionierem na etapie tworzenia prawa, jesteśmy outsiderem na etapie jego wykorzystania.

 

 

eds.2010.09.k3.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (lipiec - wrzesień)

 • Temat numeru: Konferencje dla JST: "Wiedzieć, znaczy zarabiać".
 • Czym jest innowacja. Innowacja, innowacyjność stały się hasłami stanowiącymi o nowoczesności oraz o konkurencyjności przedsiębiorstw.
 • Polska topi pieniądze w powodziach. Od powodzi tysiąclecia NIK sporządza raporty na temat stanu zabezpieczeń polskich rzek.

 

 

eds.2010.06.k2.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (kwiecień - czerwiec 2010)

 • Temat numeru: Animowanie lokalnych rynków pracy.
 • Zarządzanie portfelem w JST - sposób myślenia o portfelu można z łatwością stosować w dowolnej skali i w dowolnej organizacji.
 • Europejski nadzór finansowy. Wprowadzenie wspólnej waluty europejskiej wywołało bardzo duże zmiany w finansach międzynarodowych.

eds.2010.k1.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (styczeń - marzec 2010)

 • Temat numeru: Partnerstwo publiczno-prawne
 • Banki wspierają inwestycje komunalne.
 • Wielka grecka tragedia finansowa: Kultura i tradycja, podobnie zresztą jak kreatywna księgowość, nie uchroniły Grecji od zapaści finansowej.
 • Komitety monitorujące: Monitorowanie programów operacyjnych w ramach RPO.

eds.2009.k4.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy (październik - grudzień 2009)

 • Marcin Ledworowski: Rząd sprzyja gminom w walce z dłużnikami
 • Krzysztof Pietraszkiewicz: Bankowość polska wobec kryzysu i potrzeb rozwojowych kraju
 • Metodyka Prince-2: Pomaga w absorbcji funduszy Unii Europejskiej
 • Ponad 1500 Samorządów na Konferencjach EDS