EDS 2009/04-06 (kwiecień – czerwiec 2009)


Prezentacje: Współpraca Związku Banków Polskich z władzą samorządową Jak zadbać o bezpieczeństwo inwestycji

Związek Banków Polskich od wielu lat utrzymuje dobre relacje z samorządami lokalnymi wszystkich szczebli. Wynika to nie tylko z faktu, że samorządowcy korzystają z baz danych, nad którymi ZBP trzyma pieczę, ale również z szeroko pojętej odpowiedzialności społecznej i potrzeby wzajemnego wsparcia w rozwiązywaniu ważnych problemów. To wyjątkowy przykład dobrej współpracy, niezwykle korzystnej dla obu stron. Współpracy, która z roku na rok rozwija się coraz lepiej. Czytaj więcej...


Redaktor Naczelny EDS: kwiecień-czerwiec 2009 – Nie warto zakopywac talentów

Znana jest biblijna przypowieść o sługach, którzy dostali od Pana talenty (Mt 25, 31-46). Dwóch pierwszych puściło w obieg otrzymany kapitał i oddało Panu dwa razy tyle. Ostatni natomiast zakopał go, bo bał się, że straci i oddał Panu tylko tyle, ile otrzymał. Tylko dwaj pierwsi zostali pochwaleni. Ostatni surowo osądzony i strącony w ciemności. Czytaj więcej...


Kraj: Euro 2012 – centra pobytowe szansą na promocję gmin

Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, czyli UEFA EURO, są trzecim - po igrzyskach olimpijskich i mistrzostwach świata w tejże dyscyplinie - największym wydarzeniem sportowym. Już teraz wiadomo, że w Polsce i na Ukrainie autostrady i dworce kolejowe będą odbiegały od poziomu zachodnioeuropejskiego. Ale ta impreza nie może się odbyć bez stadionów. Konieczne są też centra pobytowe (CP), w których drużyny będą mieszkały i przygotowywały się do gry w czasie mistrzostw. A to ogromna szansa na promocję dla wielu naszych gmin. Czytaj więcej...Regiony: Polska Wschodnia uprzywilejowanym beneficjentem unijnych programów?

Wszystkie polskie regiony kwalifikują się do wsparcia w ramach celu konwergencja unijnej polityki spójności na lata 2007-2013, którym objęte są najsłabiej rozwinięte regiony UE korzystające z najszerszego wsparcia, zarówno pod względem wysokości alokacji, jak i kierunków inwestowania. Polska ma szanse otrzymać do 2015 r. prawie 66 mld euro w ramach polityki spójności, jeżeli wygeneruje inwestycje na prawie 100 mld euro. Czytaj więcej...Unia: Wielkie Niemcy podatne na kryzys

Recesja gospodarcza przede wszystkim związana jest z załamaniem niemieckiego eksportu: zmniejszy się on o 18,8 proc. w 2009 r. W przyszłym roku poziom eksportu powinien się ustabilizować. Niemiecki rynek pracy odczuje w tym i przyszłym roku konsekwencje kryzysu gospodarczego. Głębokie spadki wielkości makroekonomicznych w niemieckiej gospodarce przełożą się także negatywnie na polska gospodarkę. Czytaj więcej...


Unia: Wimbledon, czyli jak nazwa miejscowości stała się marką

Brytyjskie lato wcale nie zaczyna się według kalendarza, bo pogoda jest zbyt nieprzewidywalna. Zaczyna się sześć tygodni przed pierwszym poniedziałkiem sierpnia, czyli wtedy, kiedy startuje The Championships. Tak nazywają ten turniej Anglicy. Wszyscy pozostali mówią po prostu Wimbledon, posługując się nazwą miejscowości, w której się odbywa, obecnie jednej z dzielnic tzw. Wielkiego Londynu. Czytaj więcej...Źródła finansowania: Rola państwa wobec kryzysu światowego

Dylematem, który przeżywa dziś na nowo świat ekonomiczny - czyli politycy, przedstawiciele nauk ekonomicznych, organizacji międzynarodowych, instytucji finansowych, analitycy bankowi etc. - jest problem ideologiczny, stary jak ten świat, sprowadzający się do pytania: jaka powinna być rola państwa w gospodarce, dziś - w gospodarce w stanie kryzysu. Czytaj więcej...


Źródła finansowania: Co dalej z obligacjami komunalnymi?

Wydawało się, że konieczność absorpcji funduszy unijnych przez JST doprowadzi do przełomu i zainicjuje wielką dynamikę wzrostu ilości i wartości emisji obligacji komunalnych z uwagi na relatywny niedostatek środków własnych w JST. Niestety - podobnie jak w przypadku praktycznej nieobecności przedsiębiorstw komunalnych na rynku krótkoterminowych papierów dłużnych - mamy do czynienia z bardzo powolnym wzrostem wielkości emisji ogółem obligacji komunalnych i liczby emitentów. Czytaj więcej...


Źródła finansowania: Innowacje mile widziane

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zadecydowały o zorganizowaniu dodatkowego naboru wniosków w konkursie na dofinansowanie działalności gospodarczej opartej o e-biznes w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w związku z bardzo dużym zainteresowaniem przedsiębiorców. Jest kryzys, jest szansa na pozyskanie większych środków przez przedsiębiorców, ale trzeba uzasadnić to. Czytaj więcej...


Źródła finansowania: Jak sfinansować ze środków UE przygotowanie terenów inwestycyjnych w gminie?

Fundusze Unii Europejskiej nakierowane są na wsparcie zarówno projektów realizowanych przez sektor publiczny, jak i projektów dla sektora przedsiębiorstw. Szczególną zaś grupą wspieranych inwestycji są jednak projekty polegające na zakładaniu/rozwoju terenów inwestycyjnych, z których bezpośrednie korzyści czerpią zarówno beneficjenci publiczni (głównie jednostki samorządu terytorialnego), jak i pośrednio, przedsiębiorcy lokujący swe inwestycje na obszarach objętych wsparciem. Czytaj więcej...


Źródła finansowania: Każde euro trzeba rozliczyć

Ustawa o finansach publicznych przewiduje, że od 1 stycznia 2006 r. gminom, które nie wykorzystają dotacji, będą grozić kary. Samorząd niewykorzystane dofinansowanie będzie musiał zwrócić wraz z odsetkami i też nie będzie mógł się ubiegać o nową dotację przez następne trzy lata. Ma to być mobilizacją dla samorządu, by pieniądze, które zostały przeznaczone z Unii, nie były marnowane. Czytaj więcej...