EDS 2013

eds.2013.k1.okladka.150xEuropejski Doradca Samorządowy 2013:

  • Wpływ polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski w latach 2004-2015 w świetle wyników badań makroekonomicznych.
  • Egzogeniczne i endogeniczne czynniki sukcesów i porażek projektów JST: Ponad dwadzieścia lat obserwacji zmian w sposobie funkcjonowania subsektora samorządowego, w tym przedsięwzięć podejmowanych przez JST w okresie przedakcesyjnym i już w okresie pełnoprawnego uczestnictwa Polski w UE, skłania do analizy i refl eksji nad uwarunkowaniami sukcesów i porażek projektów samorządowych.
  • Próba oceny rozwoju polskiego rynku PPP: Partnerstwo publiczno-prywatne jest odpowiedzią na wyzwania cywilizacyjne, przed którymi stają wszystkie demokratyczne kraje gospodarki rynkowej: w jaki sposób, przy silnym ograniczeniu wielkości funduszy publicznych, zaspokoić rosnące oczekiwania społeczne dotyczące wolumenu i standardu świadczenia usług publicznych.
Raport EDS: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2013 Wpływ polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski w latach 2004–2015 w świetle wyników badań makroekonomicznych

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego we współpracy z ośrodkami naukowymi prowadzi od kilku lat systematyczne badania nad wpływem wykorzystania środków z funduszy europejskich w ramach Narodowego Planu... Czytaj więcej...