FN 2009/01-03 (styczeń – marzec 2009)

Redaktor Naczelna FN: styczeń 2009

Szanowni Panstwo! Wprawdzie nie sprawdzają się najczarniejsze scenariusze kryzysowe, ale na pewno kilka ostatnich miesięcy nie należało do najłatwiejszych zarówno na rynkach finansowych, jak i w gospodarce w ogóle. Na szczęście jest coraz mniej nerwowości, a więcej racjonalnego działania i analiz, których celem wydaje się być jak najlepsze wykorzystanie czasu recesji do przygotowania przyszłych sukcesów. To dość przewrotnie brzmi, ale przynosi bodaj najlepsze efekty. Zmusza do pozytywnego myślenia i podejmowania decyzji, które są dobre dla przyszłego rozwoju firm, banków, gospodarki... Czytaj więcej...Przegląd: Sprawozdanie z działalności komitetu ds. finansowania nieruchomości (KdFN) w latach 2007-2008

Aktywność Związku Banków Polskich w dziedzinie finansowania nieruchomości to przede wszystkim udział Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości w pracach legislacyjnych, zwłaszcza w zakresie rachunków powierniczych, ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Rekomendacji S i T, a także organizowanie seminariów i konferencji mających na celu upowszechnianie problemów związanych z finansowaniem nieruchomości w Polsce w oparciu o doświadczenia krajowe i międzynarodowe, popularyzację publikacji z zakresu zarządzania ryzykiem na rynku finansowania nieruchomości, rozbudowę platformy wymiany informacji o kredytach mieszkaniowych, prace nad promocją bazy danych SARFiN oraz Systemu AMRON. Komitet zaangażowany był w prace Komisji Europejskiej w ramach przygotowań tzw. białej księgi kredytu hipotecznego. Czytaj więcej...


Raporty: Lepiej zapobiegać niż leczyć

Z najnowszego raportu o klientach wysokiego i podwyższonego ryzyka w obrocie gospodarczym InfoDług wynika, iż w ciągu ostatniego kwartału wartość przeterminowanych kredytów hipotecznych wzrosła o 64 miliony 160 tys. zł. W stosunku do wszystkich zaciągniętych kredytów zagrożone stanowią 1 proc. Wyniki te świadczą o tym, iż jest zdecydowanie 
za wcześnie, aby mówić o gwałtownym spadku spłacalności. Jednak jest to odpowiedni moment, aby baczniej przyglądać się potencjalnym kredytobiorcom. Czytaj więcej...Akademia: Kredyt bankowy – w różnych formach zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych

Jedną z cech wyróżniających rynek nieruchomości spośród innych rynków jest duża kapitałochłonność. Nieruchomości są dobrem drogim. Podyktowane jest to między innymi brakiem substytutu. W ostatnich czasach odnotowany został znaczny wzrost cen nieruchomości - spowodowany z kolei wyraźnym wzrostem popytu na nie. Czytaj więcej...Rynek finansowania nieruchomości: Odwrócony kredyt hipoteczny – perspektywy dla polskich emerytów?

Odwrócone kredyty hipoteczne są od wielu lat z powodzeniem oferowane na światowych rynkach. Wobec problemów z finansowaniem świadczeń emerytalnych coraz liczniejszej grupy seniorów, kolejne kraje sięgają po ten produkt. Czy reverse mortgage ma szansę stać się instrumentem finansowego wsparcia polskich emerytów? Czytaj więcej...


Rynek finansowania nieruchomości: Kasy budowlane na Węgrzech

To już czwarta publikacja prezentująca efektywność funkcjonowania oszczędnościowo-kredytowego systemu finansowania budownictwa mieszkaniowego. W roku ubiegłym autor, po przedstawieniu mechanizmu i zasad funkcjonowania specjalistycznych instytucji bankowych obsługujących ten system - kas budowlanych, zapoznał czytelników "Finansowania Nieruchomości" z efektami funkcjonowania kas budowlanych na Słowacji oraz w Czechach. Dziś przenosimy się na Węgry. Ciekawostką jest fakt, iż węgierska ustawa o kasach budowlanych wzorowana była na projekcie polskiej ustawy, dyskutowanej w Sejmie w latach 1995-1997. Dziś na Węgrzech w kasach budowlanych oszczędza ponad 1,2 mln osób. Do uruchomienia polskich kas budowlanych, pomimo przyjęcia w dniu 5 czerwca 1997 roku stosownej ustawy, nie doszło... Czytaj więcej...


Rynek finansowania nieruchomości: Ryzyko kredytów walutowych na rynku nieruchomości

Stan i poziom rozwoju rynku nieruchomości w Polsce zależy od wielu czynnik—w, zar—wno natury spo¸ecznej czy prawnej, ale przede wszystkim ekonomicznej. Proces transformacji w gospodarce trwa nadal, a jeśli chodzi o rynek nieruchomości, jego przebieg jest szczeg—lnie trudny. Niemniej należy podkreślić, że zasz¸y w tym sektorze istotne zmiany. Czytaj więcej...


Rynek Finansowania Nieruchomości: Ryzyko projektu inwestycyjnego firmy deweloperskiej podczas kryzysu na rynkach finansowych

Sukces inwestycji mieszkaniowej wymaga szczegółowej analizy planowanego projektu w fazie początkowej, która pozwoli trafnie zidentyfikować i zredukować czynniki ryzyka. Dlatego też warto przyjrzeć się aktualnej sytuacji na rynku mieszkaniowym z punktu widzenia ryzyka, jakie muszą uwzględniać firmy deweloperskie realizujące swoje inwestycje w obecnych warunkach. Czytaj więcej...Rynek Finansowania Nieruchomości: Program ” Rodzina na swoim” program rodzin i deweloperów(g)

Sposobem na rozwiązanie problemów rodzin, osób samotnie wychowujących dzieci, deweloperów oraz banków, w sytuacji narastającego kryzysu na rynku mieszkaniowym, może stać się rządowy program finansowego wsparcia rodzin w nabywaniu własnego mieszkania "Rodzina na swoim". Czytaj więcej...


Rynek Finansowania Nieruchomości:Utrata wartości nieruchomości a problem adekwatności zabezpieczenia ekspozycji kredytowej

Jednym ze skutków spowolnienia gospodarczego jest generowanie mniejszych od oczekiwanych przepływów pieniężnych, co jednocześnie oznacza konieczność zrewidowania budżetów i prognoz wielu różnych jednostek gospodarczych. Czytaj więcej...