FN 2015/04-06 (kwiecień-czerwiec 2015)

fn.2015.k2.okladka.314x400Finansowanie Nieruchomości (kwiecień - czerwiec 2015)

  • Inicjatywy wspierające rozwój mieszkalnictwa senioralnego w Stanach Zjednoczonych
  • Rządowy program pomocy państwa w zakupie pierwszego mieszkania
  • Modele prognozy dynamiki zmian wartości zabezpieczeń kredytów hipotecznych Centrum AMRON
  • Raport AMRON-SARFIN
  • Raport mBanku Hipotecznego

Od redakcji: kwiecień – czerwiec 2015

Szanowni Państwo! Wydajemy kolejny numer Kwartalnika "Finansowanie Nieruchomości" w sytuacji nadal nierozwiązanych problemów dotyczących kredytów we frankach. Wydaje się, że pojawiły się w tym obszarze nowe rodzaje ryzyka, które wcześniej nie były antycypowane. W tym kontekście można zwrócić uwagę na różne zjawiska i wydarzenia na świecie i w Europie, które wskazują na potrzebę zmiany paradygmatów w finansach, w tym także w zakresie funkcjonowania instytucji finansowych. Czytaj więcej...


Instrumenty finansowania nieruchomości: Inicjatywy wspierające rozwój mieszkalnictwa senioralnego w Stanach Zjednoczonych – inspiracje i wnioski dla Polski

Zachodzące na świecie zmiany w strukturze demograficznej, wynikające z procesu starzenia się społeczeństw, w większym stopniu dotykają krajów wysokorozwiniętych. Czytaj więcej...

Instrumenty finansowania nieruchomości: Sekurytyzacja jako sposób finansowania banków hipotecznych

Finansowanie nieruchomości jest przeważnie kombinacją finansowania obcego i własnego. Wkład kapitału obcego pozwala na użycie dźwigni finansowej. Dźwignia finansowa ma sens wtedy, kiedy dofinansowując podmiot kapitałem obcym, możemy liczyć na zwiększenie zysków przynajmniej w stopniu pozwalającym na spłatę kosztów pozyskania kapitału. Czytaj więcej...


Zarządzanie ryzykiem: Modele prognozy dynamiki zmian wartości zabezpieczeń kredytów hipotecznych Centrum AMRON – modele dla nieruchomości komercyjnych

Centrum AMRON - dzięki zasobom międzybankowej bazy danych Związku Banków Polskich - Systemu AMRON oraz wiedzy eksperckiej - podjęło się opracowania modeli spełniających wymogi Rekomendacji J (rekomendacje 11 i 12). Celem podjętych działań jest przede wszystkim dostarczenie sektorowi bankowemu gotowego narzędzia do prognozowania ryzyka zmian wartości zabezpieczeń hipotecznych, jak i zapewnienie zgodności oferowanych modeli z wymogami Rekomendacji J. Czytaj więcej...


Zarządzanie ryzykiem: Procesy stochastyczne w ocenie wartości aktywów i ryzyka

Banki wykorzystują różne modele do szacowania kapitału ekonomicznego w oparciu o rozkłady wartości aktywów. W modelach tych często wykorzystuje się procesy stochastyczne odzwierciedlające zmienność wartości aktywów, które symulują stopy zwrotu z aktywów oraz ryzyko. Wykorzystanie, w modelach wyceny aktywów i ich ryzyka, procesów stochastycznych umożliwia przeprowadzenie symulacji Monte Carlo prowadzącej do wyznaczenia kapitału na ryzyko. Czytaj więcej...


Akademia: Niemcy. Wohnung, wohnung über alles

Dzięki wieloletniemu w przeszłości boomowi mieszkaniowemu (Wohnungsfalle), kiedy to w b. Republice Federalnej Niemiec przez lata 50., 60. i 70. budowano corocznie nawet do ponad 10 mieszkań na 1 tys. ludności oraz niewiele mniej intensywnie w b. Niemieckiej Republice Demokratycznej, ludność Niemiec ma jeden z najwyższych w Europie poziomów zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Czytaj więcej...Raporty: AMRON – SARFiN Ogólnopolski raport o kredytach mieszkaniowych i cenach transakcyjnych nieruchomości I kwartał 2015 r.

Raport został opracowany w Centrum AMRON, we współpracy z Komitetem ds. Finansowania Nieruchomości ZBP oraz prof. SGH Jackiem Łaszkiem. Dane oraz komentarze zostały przygotowane przez zespoły AMRON i SARFiN: Jerzego Ptaszyńskiego (jerzy.ptaszynski@amron.pl), Bolesława Melucha (bmeluch@zbp.pl) oraz Michała Wydrę (mwydra@zbp.pl). W Raporcie, oprócz danych gromadzonych w Systemach AMRON i SARFiN, wykorzystano również dane z BGK, GUS oraz Narodowego Banku Polskiego. Czytaj więcej...