FN 2016/10-12 (październik-grudzień 2016)

Przewodniczący Rady Programowej Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości”

Szanowni Państwo! Oddajemy Państwu kolejny numer Kwartalnika „Finansowanie Nieruchomości” w okoliczności dwóch ważnych wydarzeń – obchodów 25-lecia utworzenia Związku Banków Polskich, które odbędą się w grudniu 2016 r. oraz przygotowywanej przez rząd RP ustawy dotyczącej umożliwienia funkcjonowania w polskim porządku prawnym spółek rynku wynajmu nieruchomości, tzw. REIT, których akcje będą mogły być w obrocie na GPW. Przygotowywana ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Zagadnienie to wydaje się być nadzwyczaj ważne, gdyż tego typu mechanizmy i instrumenty znajdują zastosowanie na świecie już od kilkudziesięciu lat. Czytaj więcej...


XIII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych

Szanowni Państwo! XIII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych, organizowany przez Związek Banków Polskich oraz działający przy Związku Komitet ds. Finansowania Nieruchomości, po raz kolejny spotkał się z dużym zainteresowaniem przedstawicieli wielu branż i instytucji. Tradycją tej dorocznej imprezy jest stały udział przedstawicieli banków, firm ubezpieczeniowych, firm deweloperskich, rzeczoznawców majątkowych, przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz środowisk naukowych. Nie bez znaczenia jest także udział izb gospodarczych zrzeszających sektor bankowy i deweloperski oraz rzeczoznawców majątkowych. Czytaj więcej...


XIII Kongres Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych: „Narodowy Program Mieszkaniowy – szansa i wyzwanie dla rynku”

Narodowy Program Mieszkaniowy „Mieszkanie Plus” to propozycja rządu, która ma być pierwszym kompleksowym rozwiązaniem problemów mieszkaniowych Polaków. Od lat był to jeden z głównych postulatów Związku Banków Polskich omawianych na forach Kongresu Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych. Czytaj więcej...


Prezentacje: Skuteczny monitoring wartości zabezpieczeń hipotecznych

Od ponad 12 lat Centrum AMRON działa na rynku międzybankowej wymiany informacji o nieruchomościach. Jako profesjonalny ośrodek analityczno-badawczy, świadczymy szerokie spektrum usług w zakresie monitorowania i analiz rynku obrotu nieruchomościami. Z powodzeniem dostarczamy naszym klientom i partnerom zweryfikowaną informację o rynku nieruchomości, wyjaśniamy zjawiska na nim zachodzące, a także zapewniamy dostęp do rzetelnej informacji gospodarczej. Nasze doświadczenie oraz satysfakcja naszych klientów potwierdzają nasze kompetencje zarówno w administrowaniu i obsłudze bazy danych i Systemu AMRON, ale również w obszarze analiz rynku nieruchomości oraz usług wspierających banki w procesie oceny i monitorowania wartości zabezpieczeń na nieruchomościach. Czytaj więcej...Narodowy Program Mieszkaniowy – szanse i zagrożenia

27 września 2016 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Narodowego Programu Mieszkaniowego”, przedłożoną przez ministra infrastruktury i budownictwa. Dokument ten zawiera obszerną, wieloaspektową diagnozę sytuacji mieszkaniowej Polaków. Co prawda takie dokumenty przyjmowano już wcześniej, jak choćby przyjęty przez parlament w 2011 roku dokument o nazwie „Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 roku”, w odróżnieniu jednak od nich Narodowy Program Mieszkaniowy, poza zbieżną z zawartą w poprzednich dokumentach diagnozą sytuacji, nie tylko określa cele polityki mieszkaniowej w konkretnej perspektywie czasowej, ale również wskazuje metody i narzędzia ich osiągnięcia. Można zatem powiedzieć, że jest to pierwszy rządowy dokument dotyczący polityki mieszkaniowej obejmujący ten obszar w sposób kompleksowy. Czytaj więcej...


Rynek finansowania nieruchomości: Czy w Polsce model mieszkania własnościowego zostanie zastąpiony modelem mieszkania wynajmowanego?

Kilkanaście ostatnich lat rozwoju rynku mieszkaniowego, zastosowane instrumenty, preferencje konsumentów i warunki finansowania sprzyjały rozwojowi rynku mieszkań własnościowych. I nie było to wynikiem wyłącznie ograniczonej oferty mieszkań na wynajem czy brakiem szeroko dostępnych instrumentów wspierających ten segment rynku mieszkaniowego. Można postawić tezę, iż mentalnie polski konsument nastawiony jest na własność mieszkania. Czytaj więcej...


Rynek finansowania nieruchomości: Kredyty mieszkaniowe od 2012 r. w stagnacji

Już od czterech lat liczba udzielanych kredytów mieszkaniowych jest stała i oscyluje wokół 200 tys. umów zawieranych rocznie. Jednak wartość udzielonych kredytów w poszczególnych latach, wskutek wzrostu średniej kwoty kredytu, powoli rośnie. W 2015 r. wartość udzielonych kredytów była, w porównaniu z 2012 r., o 3,4 proc. wyższa, a w roku 2016 – w okresie 9 miesięcy (31,2 mld zł), była w porównaniu z 2012 rokiem, wyższa o 3,5 proc. Czytaj więcej...


Rynek finansowania nieruchomości: Fundusze REIT szansą dla rozwoju rynku nieruchomości, rynku kapitałowego i gospodarki w Polsce

W polskim sektorze finansowym jest wiele obszarów, w których słabo działają mechanizmy rynkowe, co hamuje rozwój sfery realnej albo utrudnia uzyskanie odpowiedniej skali działalności. Do obszarów tych należą: deficyt długoterminowego finansowania nieruchomości, mały rynek listów zastawnych i obligacji hipotecznych, niski udział inwestycji gospodarstw domowych (GD) w instrumenty rynku kapitałowego, słabo rozwinięty i mało konkurencyjny rynek kapitałowy, ograniczony i mało zdywersyfikowany dostęp przedsiębiorstw do kapitału. Czytaj więcej...