KF 2014.10-12 (październik – grudzień 2014)

kf.2014.k4.okladka.315x400Kurier Finansowy (październik - grudzień 2014):

  • Sądownictwo polubowne i arbitraż
  • Budujemy na mocnym findamencie - Rozmowa z Urszulą Wiśniewską, dyrektorem programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
  • Świadomość konsumenta - Z Katarzyną Marczyńską, Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich rozmawia Karol Jerzy Mórawski
  • Objawy, istota oraz pozory deflacji - Polskiemu startowi w gospodarkę rynkową towarzyszyła odziedziczona po poprzednim ustroju bardzo wysoka inflacja
  • Bankowcy oceniają rok 2014 - Środowisko bankowe w 2014 r. wkraczało z optymizmem i oczekiwaniem poprawy sytuacji na rynkuNowoczesne Zarządzanie Biznesem: Po pierwsze dane, po drugie informacja

Co zrobić, by firma rosła o 10 proc. szybciej niż dotychczas? Podpowiedź podsuwają najnowsze wyniki badania, które na zlecenie BSA | The Software Alliance przeprowadził w Europie i Stanach Zjednoczonych Ipsos Public Affairs. Menedżerowie wysokiego szczebla przyznali, że kluczem do sukcesu w segmencie dużych, jak i mniejszych organizacji jest analiza danych. Czytaj więcej...


Nowoczesne Zarządzanie Biznesem: Bankowcy oceniają rok 2014 jako zgodny z oczekiwaniami

Jaki był dla polskiej bankowości rok 2014? W styczniu 2014 r. środowisko bankowe oczekiwało, że będzie to rok dobry lub bardzo dobry, że będzie to czas przechodzenia z modelu zaciskania pasa do modelu właściwego dla okresu korzystnej koniunktury. Środowisko bankowe w 2014 r. wkraczało z optymizmem i oczekiwaniem poprawy sytuacji na rynku. Po roku bankowcy oceniają, że 2014 był rokiem zgodnym z przewidywaniami środowiska. Czytaj więcej...
Banki: Mieszkaniowy rachunek powierniczy

29 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, tzw. ustawa deweloperska1. Ustawodawca wprowadził m.in. obowiązek otwierania rachunków powierniczych przez deweloperów, co przyczyni się do zwiększenia ochrony konsumentów, ale stopień ochrony będzie zależał od rodzaju rachunku wybranego przez dewelopera oraz treści umowy rachunku podpisywanej z bankiem. Czytaj więcej...Temat numeru: Jak usprawnić rozstrzyganie sporów gospodarczych Korzystajmy z sądów arbitrażowych

Rozwój gospodarczy w RP natrafił na istotną barierę. Polscy przedsiębiorcy tracą prawo do szybkiego rozwiązywania sporów. Brak odpowiednich rozwiązań w systemie wymiaru sprawiedliwości godzi w bezpieczeństwo gospodarcze. Głównym zadaniem jest zapewnienie polskim przedsiębiorcom warunków do rozwoju. Czytaj więcej...


Temat numeru: Sądownictwo polubowne (arbitraż) jako alternatywna forma wymiaru sprawiedliwości 1

Prowadzenie działalności gospodarczej, w warunkach globalizacji i otwartości granic, stanowi dla przedsiębiorców krajowych coraz większe wyzwanie. Przedsiębiorcy krajowi muszą konkurować na rynku krajowym, wewnętrznym Unii Europejskiej oraz globalnym z przedsiębiorcami zewnętrznymi. Czytaj więcej...


Temat numeru: Zarys analityczno – syntetyczny Dochodzenie roszczeń w drodze sądu polubownego (arbitrażu) w obszarze materialnych i niematerialnych praw autorskich

Prawa autorskie można w uproszczeniu zdefiniować jako ogół uprawnień, które zapewniają twórcom ochronę ich interesów, zarówno osobistych jak i majątkowych, wynikających z faktu stworzenia określonego dzieła.1 Czytaj więcej...


Punkt widzenia: Objawy, istota oraz pozory deflacji

Polskiemu startowi w gospodarkę rynkową towarzyszyła odziedziczona po poprzednim ustroju bardzo wysoka inflacja. W styczniu 1990 r. CPI - Consumer Price Index, któremu GUS nadał polskie miano Wskaźnika Cen Towarów i Usług Konsumpcyjnych - przekroczył 1000 proc. By nie zostawić miejsca na wątpliwości wyraźmy tę wielkość również słownie: jeden tysiąc procent! Czytaj więcej...Ubezpieczenia społeczne: Zabezpieczenie emerytalne w Kanadzie

Stworzenie skutecznego i stabilnego systemu zabezpieczania dochodów na starość stało się w ostatnich dekadach wyzwaniem dla wielu krajów, zwłaszcza w grupie gospodarek wysokorozwiniętych. Także w Polsce podjęto próbę zmiany systemu emerytalnego i znalezienia rozwiązań zapewniających akceptowalny społecznie (i politycznie) poziom dochodów ludności w wieku poprodukcyjnym, a jednocześnie gwarantujących długookresową finansową stabilność systemu. Czytaj więcej...