Ceny transferowe: firmom potrzebny jest dłuższy termin na złożenie formularza CIT-TP/PIT-TP

Firma

Business Centre Club przeanalizował projekt procedowanego rozporządzenia ministra finansów, koncentrując się na kwestiach kluczowych z punktu widzenia przedsiębiorców, tj. zwiększonych obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych nałożonych ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1932, ze zm.), obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Business Centre Club przeanalizował projekt procedowanego rozporządzenia ministra finansów, koncentrując się na kwestiach kluczowych z punktu widzenia przedsiębiorców, tj. zwiększonych obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych nałożonych ustawą z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1932, ze zm.), obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Ceny transferowe: firmom potrzebny jest dłuższy termin na złożenie formularza CIT-TP/PIT-TP #BCC

Projekt rozporządzenia stanowi krok w dobrym kierunku, jeśli chodzi o uproszczenie systemu podatkowego i uwzględnienie ważnego interesu podatnika. Należy uznać za uzasadnione stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące konieczności wydłużenia terminów na złożenie formularza CIT-TP/PIT-TP, zwłaszcza w świetle możliwości wystąpienia niezawinionych przez podatników opóźnień w realizacji obowiązków ustawowych w zakresie cen transferowych.Jako organizacja zrzeszająca przedsiębiorców, wyrażamy aprobatę dla wszelkich działań legislacyjnych ułatwiających przedsiębiorcom wypełnienie nowych, licznych obowiązków ustawowych w zakresie cen transferowych. Tym bardziej, że wymaga to specjalistycznej wiedzy i jest trudne do przeprowadzenia w krótkim terminie po zamknięciu roku, który w życiu każdego przedsiębiorcy/przedsiębiorstwa jest terminem newralgicznym. Proponowane w projekcie rozporządzenia wydłużenie terminu na sporządzenie dokumentacji podatkowej, przedłożenie oświadczenia o sporządzeniu takowej oraz przedłożenie zeznania PIT-TP/CIT-TP, pozwoli efektywnie dostosować się do wprowadzonych, istotnych zmian, zarówno przedsiębiorcom, jak również podmiotom świadczącym profesjonalne doradztwo w tym zakresie.

Przedłużenie terminu na złożenie formularza CIT-TP/PIT-TP

Zdaniem BCC najbardziej optymalnym terminem na złożenie uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi, o którym mowa m.in. w art. 27 ust. 5 ustawy CIT, byłby termin po przeprowadzeniu badania przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych i zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego. Formularz CIT-TP/PIT-TP jest w zakresie wymaganych danych bardzo szczegółowy i w sytuacji, gdyby konieczna była zmiana treści oświadczeń składanych w formularzu CIT-TP/PIT-TP nie byłoby takiej możliwości, ponieważ formularz nie przewiduje złożenia jego korekty.Z uwagi na to, że zatwierdzenie sprawozdania finansowego musi nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego (por. art. 53 ust. 1 u.o.r.), w sytuacji, gdy rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, należy to uczynić do 30 czerwca, a wskazane dokumenty złożyć w urzędzie skarbowym w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (por. art. 27 ust. 2 ustawy CIT), BCC proponuje rozważenie możliwości trwałego przedłużenia terminu na złożenie formularza CIT-TP/PIT-TP do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, a nie – jak zakłada projekt rozporządzenia - jedynie dla dwóch najbliższych lat.

Źródło: BCC

 
Udostępnij artykuł: