CF BPS w I kw. 2013 r.: wzrost portfela wierzytelności na zlecenie o niemal 70 mln zł

Bankowość

Centrum Finansowe Banku BPS, spółka notowana na NewConnect specjalizująca się w zarządzaniu bankowymi wierzytelnościami gospodarczymi, w I kw. 2013 r. wypracowała ponad 3,0 mln zł przychodów. Zysk operacyjny wyniósł 1,3 mln zł, a zysk netto ponad 0,6 mln zł. W ciągu trzech pierwszych miesięcy br. wartość portfela obsługiwanych wierzytelności na zlecenie wzrosła o 66,5 mln zł.

W I kw. 2013 r. Centrum wypracowało ponad 3,0 mln zł przychodów, uzyskując wynik zbliżony do osiągniętego w analogicznym okresie roku poprzedniego (3,2 mln zł). Zysk ze sprzedaży wyniósł 1,3 mln zł (spadek o 19,0% r/r), zysk z działalności operacyjnej 1,3 mln zł (spadek o 5,0% r/r), a zysk netto 0,6 mln zł (spadek o 23,0% r/r). W I kw. 2013 r. spółka utrzymała wysokie marże – marża ze sprzedaży ukształtowała się na poziomie 43,0%, marża EBIT na poziomie 43,9%, a marża netto wyniosła 21,4%.

– Jesteśmy zadowoleni z wyników finansowych osiągniętych przez Centrum w I kw. br., w którym udało nam się kilkukrotnie przekroczyć zakładane plany. Niższe dynamiki przychodów i poszczególnych poziomów zysków w stosunku do I kw. 2012 r. wynikają jedynie z wysokiej bazy porównawczej. Działania operacyjne zrealizowane w pierwszym kwartale ubiegłego roku pozwoliły osiągnąć bowiem ponadprzeciętne wzrosty – w samym pierwszym kwartale wypracowaliśmy ponad połowę rocznego wyniku – wyjaśnia Joanna Nowicka-Kempny, Prezes Zarządu Centrum.

Aktywa spółki na dzień 31 marca 2013 r. wynosiły 45,3 mln zł (wzrost o 20,3% r/r). Stopa zwrotu z aktywów, mierzona wskaźnikiem ROA netto w I kw. 2013 r. wyniosła 5,7%, a stopa zwrotu z kapitału (ROE netto) wyniosła w tym okresie 14,4%. W ciągu ostatnich 12 miesięcy Centrum zwiększyło także poziom inwestycji długoterminowych (o 9,9%) i na koniec I kw. 2013 r. wyniósł on 37,0 mln zł.

Od początku roku Centrum zawarło 4 nowe umowy cesji wierzytelności, które pozwoliły nabyć na własny rachunek wierzytelności o łącznej nominalnej wartości 3,3 mln zł. W tym okresie spółka pozyskała do obsługi kolejne wierzytelności na zlecenie, a portfel tych wierzytelności zwiększył się w okresie pierwszych 3 miesięcy 2013 r. o 66,5 mln zł.

Udostępnij artykuł: