Chcesz skorzystać z małego ZUS dla małych firm? Deklaracje tylko do 8 stycznia

Firma

Od 1 stycznia 2019 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 2 lat, których przychód nie przekroczył jednocześnie w 2018 roku 63 tys. zł, będą mogli skorzystać z preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, uzależnionych od wysokości przychodów. Dzięki nowym zasadom część przedsiębiorców może płacić na ZUS o połowę mniej niż dotychczas, a nawet – w uzasadnionych okolicznościach – 558 zł zamiast 1320 zł miesięcznie.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych - logo
Fot. /stock.adobe.com/whitelook

Od 1 stycznia 2019 roku osoby prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 2 lat, których przychód nie przekroczył jednocześnie w 2018 roku 63 tys. zł, będą mogli skorzystać z preferencyjnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, uzależnionych od wysokości przychodów. Dzięki nowym zasadom część przedsiębiorców może płacić na ZUS o połowę mniej niż dotychczas, a nawet – w uzasadnionych okolicznościach – 558 zł zamiast 1320 zł miesięcznie.

#Przedsiębiorcy chcący skorzystać z ulgi muszą złożyć odpowiednią deklarację w #ZUS do 8 stycznia #małyZUS #składki

Przedsiębiorcy chcący skorzystać z ulgi, zobowiązani są złożyć odpowiednią deklarację w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych tylko do 8 stycznia 2019 roku.Nowe przepisy zakładają możliwość wpłat mniejszych kwot na ZUS niż obowiązująca aktualnie, zryczałtowana składka na poziomie ok. 1320 zł miesięcznie. Po skorzystaniu z preferencyjnych warunków przedsiębiorcy będą mogli opłacać składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w wysokości uzależnionej od wartości osiągniętych przychodów.

Dla kogo niższy ZUS?

Nowe, niższe składki na ZUS będą mogli opłacać:
 • Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową, pozarolniczą działalność gospodarczą, których roczny przychód nie przekracza 30-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że w roku 2019 z niższych składek będą mogły skorzystać te firmy, których roczny przychód za 2018  rok nie przekracza 63 tys. zł
 • Wskazani powyżej przedsiębiorcy, którzy jednocześnie prowadzili działalność gospodarczą w 2018 roku przynajmniej przez okres 60 dni.

Nie wszyscy przedsiębiorcy, których przychód w 2018 roku nie przekroczył kwoty 63 tys. zł będą mogli skorzystać z niższego ZUS-u. W szczególności nowe przepisy – uzależniające wysokość składek ZUS od przychodu – nie dotyczą:
 • osób rozliczających podatek w formie karty podatkowej oraz korzystających z podmiotowego zwolnienia z VAT
 • osób podlegających ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej, pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej)
 • przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, w tym samym zakresie, w jakim świadczyli pracę na podstawie umowy o pracę
 • przedsiębiorców korzystających już z preferencyjnych składek ZUS, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia

Jaki przychód, taka składka na ZUS

Nowe przepisy zakładają jedynie uzależnienie od wysokości przychodów przedsiębiorcy składki na ubezpieczenie społeczne oraz składki na Fundusz Pracy. Nie dotyczą tym samym składki zdrowotnej, której wysokość pozostaje taka sama, jak dotychczas.Zgodnie z nowym systemem, podstawę wymiaru składek stanowić będzie średni miesięczny przychód przedsiębiorcy, uzyskany w 2018 roku, pomnożony przez ustalony w ustawie współczynnik.Przeciętny miesięczny przychód ustalany będzie według następującej zasady:
 • (Roczny przychód z roku poprzedniego / Liczba dni prowadzenia działalności w roku poprzednim) x 30
Z kolei wspomniany wyżej ustawowy współczynnik ustalany będzie zgodnie ze wzorem:
 • (Prognozowane przeciętne wynagrodzenie na dany rok / Minimalne wynagrodzenie obowiązujące w styczniu danego roku) x 0,24
W praktyce przelicznik składek ZUS dla małych przedsiębiorców będzie wyglądał następująco:
 • Przykładowy roczny przychód z działalności gospodarczej: 30 000 zł
  • Przeciętny miesięczny przychód w 2018 roku: [30 000 / (365 – 5)] * 30 = 2 500 zł
  • Prognozowane wynagrodzenie przedsiębiorcy na rok 2019: 4 765 zł
  • Minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w styczniu 2019 roku: 2 250 zł
  • Ustawowy współczynnik na rok 2019: (4765 / 2250) * 0,24 = 0,5083
  • Podstawa wymiaru składek: 2 500 * 0,5083 = 1270,67 zł
 • Przykładowe, dodatkowe okoliczności – zawieszona działalność na okres łącznie 5 dni
 • Dotychczasowa wysokość składek na ZUS – 1320 zł miesięcznie
 • WYSOKOŚĆ SKŁADEK NA ZUS W NOWYM SYSTEMIE – ŁĄCZNIE 778 zł miesięcznie, czyli mniej o 542 zł miesięcznie, a tym samym o 6 504 zł rocznie (dla przytoczonego przykładu)!
  • składka emerytalna:            19,52% * 1270,67 = 248,03 zł
  • składka rentowa:                  8,00% * 1270,67 = 101,65 zł
  • składka chorobowa:              2,45% * 1270,67 = 31,13 zł
  • składka wypadkowa:            1,67% * 1270,67 = 21,22 zł
  • składka na Fundusz Pracy:  2,45% * 1270,67 = 31,13 zł
  • składka zdrowotna (w dotychczasowej wysokości): ok. 345 zł
Co ważne, indywidualnie ustalona wysokość składek na ZUS będzie obowiązywała osobę prowadzącą działalność gospodarczą przez wszystkie miesiące 2019 roku. Eksperci Aforti Collections podkreślają ponadto, że ustawowego współczynnika przedsiębiorca nie będzie musiał obliczać samodzielnie, gdyż jego wartość będzie corocznie publikowana przez Prezesa ZUS.Jednocześnie, zgodnie z nowymi przepisami, składki na ZUS nie mogą być niższe niż wysokość składek preferencyjnych, opłacanych przez nowych przedsiębiorców w okresie pierwszych dwóch lat prowadzenia działalności. Z kolei górną granicę składki liczonej od przychodu stanowi wartość normalnych składek ryczałtowych. Dla przykładu, w 2019 roku składki ZUS liczone od przychodu oscylować będą w przedziale między 558 zł a 1320 zł, a nowa wartość składek ZUS na rok 2020 rok zostanie ustalona po upływie kolejnych 12 miesięcy, na podstawie przychodów osiągniętych przez przedsiębiorcę w roku 2019.

Niższe składki na ZUS nie na zawsze

Składki na ZUS uzależnione od przychodu nie będą przysługiwały bezterminowo. Uchwalona przez Sejm ustawa zakłada bowiem, iż przywilej ten będzie przysługiwać jedynie przez 36 miesięcy zawierających się w okresie kolejnych 60 miesięcy. Oznacza to, że przedsiębiorca może opłacać składki ZUS od przychodu przez okres 3 lat, po czym traci prawo do korzystania z tego przywileju i zobligowany jest – przez okres kolejnych 2 lat – do opłacania składek w normalnej wysokości. Co istotne – po upływie wskazanych 2 lat może nastąpić ponowne uzależnienie składek ZUS od przychodu.

Mniejszy ZUS – finansowy oddech dla najmniejszych przedsiębiorców

Według ekspertów Aforti Collections nowy system naliczania składek ZUS – bez względu na związane z nim ograniczenia – przyniesie z pewnością znaczącą ulgę finansową najmniejszym przedsiębiorcom, którzy nie zawsze byli w stanie wygenerować przychód pozwalający na opłacenie pełnych składek, nie wspominając o zyskach. Uzależnienie wysokości wpłat na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od osiąganego przychodu może okazać się zatem niezwykle skutecznym narzędziem we wzmacnianiu kondycji finansowej przedsiębiorców z sektora MSP, a tym samym ogólnej koniunktury gospodarczej w kraju, za którą odpowiadają nie tylko wielkie koncerny, ale w znaczącej mierze również mikro, mali i średni przedsiębiorcy, do których to właśnie skierowana jest nowelizacja przepisów w zakresie składek ZUS.

Źródło: Aforti Collections

Udostępnij artykuł: