Ciąg dalszy rozmów o Karcie Nauczyciela

Samorząd

Zakończyło się kolejne spotkanie podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Macieja Jakubowskiego z przedstawicielami reprezentatywnych związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz korporacji samorządowych poświęcone ustawie - Karta Nauczyciela. Kontynuowano dyskusję na temat systemu wynagrodzeń nauczycieli.

Wiceminister podkreślił, że podstawą działań jest racjonalne wykorzystanie środków finansowych obecnie przeznaczanych na wynagrodzenia nauczycieli, a nie ich mograniczenie. Chodzi o ułatwienie zarządzania skomplikowaną i wieloskładnikową strukturą wynagrodzeń nauczycieli.

Ciekawe dyskusje toczyły się na temat dodatków socjalnych: wiejskiego i mieszkaniowego, których pierwotnym celem było przyciągnięcie nauczycieli do ośrodków wiejskich. W obecnych realiach gospodarczych i społecznych dodatki te straciły swój charakter i mają raczej walor komponentu wynagrodzenia nauczycieli. Jednocześnie wskazano, że jednostki samorządu terytorialnego posiadają instrumenty gospodarki mieszkaniowej, z których korzystać mogą wszyscy mieszkańcy, także nauczyciele. Bezprzedmiotowym narzędziem polityki zatrudnienia nauczycieli na wsi stał się również przywilej przyznawania nauczycielom działki gruntu.

Strona samorządowa zaproponowała uchylenie z przepisów ustawy – Karta Nauczyciela art. 30a, który zobowiązuje samorządy do wypłacania średnich wynagrodzeń nauczycielom w stopniach awansu zawodowego. Ministerstwo Edukacji Narodowej jest za zachowaniem obowiązku rozliczania wynagrodzeń nauczycieli, jednak wyszło z propozycją jego uproszczenia.

Rozmowy będą kontynuowane w połowie października, po przedstawieniu przez korporacje samorządów terytorialnych spójnej i pełnej propozycji zmian w ustawie – Karta Nauczyciela. Celem dalszych rozmów będzie wypracowanie kompromisu niezbędnego dla racjonalizacji wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na oświatę, co ma zasadnicze znaczenie dla jakości edukacji.

Źródło: www.men.gov.pl

Udostępnij artykuł: