Co dalej z Bankiem Spółdzielczym w Grębowie i jego klientami?

Bankowość spółdzielcza

Bank
Bank Fot. stock.adobe.com/bluraz

Umowy o pracę pracowników Banku Spółdzielczego w Grębowie nadal obowiązują, ale bank nie reguluje swoich zobowiązań, za wyjątkiem zobowiązań związanych z ponoszeniem uzasadnionych kosztów bieżącej działalności - informuje KNF

#BFG: Gwarantujemy bezpieczeństwo depozytów w bankach i SKOK-ach do równowartości 100.000 euro w złotych

Dzisiaj ( 12 lipca 2019 roku) Komisja Nadzoru Finansowego KNF zawiesiła działalność  Banku Spółdzielczego w Grębowie i postanowiła także wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tego banku.

Jak poinformował redakcję aleBank.pl Jacek Barszczewski Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej w Komisji Nadzoru Finansowego dzisiejsza decyzja KNF nie narusza umów o pracę.  W związku z zawieszeniem działalności, bank:

1) nie reguluje swoich zobowiązań, za wyjątkiem zobowiązań związanych z ponoszeniem uzasadnionych  kosztów bieżącej działalności,

2) nie prowadzi działalności bankowej poza windykacją należności oraz wykonaniem poleceń przelewu na rachunki organów podatkowych z tytułu należności, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,

3) nie wypłaca środków pochodzących z nadwyżki bilansowej ani oprocentowania
wkładów.

 

Sytuacja opanowana

Wcześniej, bo  9 lipca Komisja  podjęła decyzję o ustanowieniu w BS w Grębowie Zarządu komisarycznego z dniem 10 lipca 2019 roku.

Jak  we wtorek informowały Nowiny 24: Całą noc z poniedziałku na wtorek kilkudziesięciu klientów Banku Spółdzielczego w Grębowie dyżurowało, w oczekiwaniu na otwarcie kas. I choć placówka czynna jest od godziny 7.30, we wtorek rano nie obsługiwała klientów. Z powodu… braku gotówki. Wszystko to efekt paniki bankowej, jaka wybuchła w poniedziałek.

Po dwóch dniach emocje opadły, również za sprawą dostępności gotówki w bankomatach i realizowaniem zlecanych przez klientów banków przelewów i wypłat.

Swoją rolę odegrały plakaty i ulotki wręczane zainteresowanym, które potwierdzały zasady i limity gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Bank poza zrzeszeniami i Spółdzielczym Systemem Ochrony

Obserwatorzy przypominają, że na nastroje klientów wpływ mógł mieć fakt, że bank od grudnia 2018 pozostaje poza Zrzeszeniem BPS, oraz nie uczestniczył w Spółdzielczym Systemie Ochrony.

Bank był członkiem grupy inicjatywnej podejmującej starania na rzecz utworzenia trzeciego zrzeszenia  banku apexowego, która to inicjatywa, po zakończeniu procedury odwoławczej zakończyła się ostatecznie niepowodzeniem.

W efekcie te banki, które legitymowały się dobrymi wynikami finansowymi przystąpiły już, bądź są w trakcie aplikowania do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS.

 

Jak informowaliśmy z dniem dzisiejszym -12 lipca KNF zawiesiła działalność banku. Przypomnijmy zatem: Bankowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku spełnienia warunku gwarancji wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonej kwoty.

Spełnieniem warunku gwarancji jest:

  • w przypadku banku – zawieszenie działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego i ustanowienie zarządu komisarycznego (o ile nie był ustanowiony wcześniej) oraz złożenie przez Komisję wniosku o ogłoszenie upadłości banku, albo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości banku przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w ramach przymusowej restrukturyzacji,
  • w przypadku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – zawieszenie działalności kasy przez Komisję Nadzoru Finansowego i ustanowienie zarządcy komisarycznego (o ile nie był ustanowiony wcześniej) oraz złożenie przez Komisję wniosku o ogłoszenie upadłości kasy albo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości kasy przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w ramach przymusowej restrukturyzacji,
  •  w przypadku oddziału banku zagranicznego – uznanie przez sąd orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego dotyczącego banku lub majątku banku położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

BFG informuje na swoich stronach , że kwota środków nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.

Wysokość gwarancji

 

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: