Co dalej z Bankiem Spółdzielczym w Grębowie i jego klientami?

Bankowość spółdzielcza

Umowy o pracę pracowników Banku Spółdzielczego w Grębowie nadal obowiązują, ale bank nie reguluje swoich zobowiązań, za wyjątkiem zobowiązań związanych z ponoszeniem uzasadnionych kosztów bieżącej działalności - informuje KNF

Bank
Bank Fot. stock.adobe.com/bluraz

Umowy o pracę pracowników Banku Spółdzielczego w Grębowie nadal obowiązują, ale bank nie reguluje swoich zobowiązań, za wyjątkiem zobowiązań związanych z ponoszeniem uzasadnionych kosztów bieżącej działalności - informuje KNF

#BFG: Gwarantujemy bezpieczeństwo depozytów w bankach i SKOK-ach do równowartości 100.000 euro w złotych

Dzisiaj ( 12 lipca 2019 roku) Komisja Nadzoru Finansowego KNF zawiesiła działalność  Banku Spółdzielczego w Grębowie i postanowiła także wystąpić do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości tego banku.Jak poinformował redakcję aleBank.pl Jacek Barszczewski Dyrektor Departamentu Komunikacji Społecznej w Komisji Nadzoru Finansowego dzisiejsza decyzja KNF nie narusza umów o pracę.  W związku z zawieszeniem działalności, bank:1) nie reguluje swoich zobowiązań, za wyjątkiem zobowiązań związanych z ponoszeniem uzasadnionych  kosztów bieżącej działalności,2) nie prowadzi działalności bankowej poza windykacją należności oraz wykonaniem poleceń przelewu na rachunki organów podatkowych z tytułu należności, o których mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,3) nie wypłaca środków pochodzących z nadwyżki bilansowej ani oprocentowania wkładów. 

Sytuacja opanowana

Wcześniej, bo  9 lipca Komisja  podjęła decyzję o ustanowieniu w BS w Grębowie Zarządu komisarycznego z dniem 10 lipca 2019 roku.Jak  we wtorek informowały Nowiny 24: Całą noc z poniedziałku na wtorek kilkudziesięciu klientów Banku Spółdzielczego w Grębowie dyżurowało, w oczekiwaniu na otwarcie kas. I choć placówka czynna jest od godziny 7.30, we wtorek rano nie obsługiwała klientów. Z powodu... braku gotówki. Wszystko to efekt paniki bankowej, jaka wybuchła w poniedziałek.Po dwóch dniach emocje opadły, również za sprawą dostępności gotówki w bankomatach i realizowaniem zlecanych przez klientów banków przelewów i wypłat.Swoją rolę odegrały plakaty i ulotki wręczane zainteresowanym, które potwierdzały zasady i limity gwarantowania depozytów przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Bank poza zrzeszeniami i Spółdzielczym Systemem Ochrony

Obserwatorzy przypominają, że na nastroje klientów wpływ mógł mieć fakt, że bank od grudnia 2018 pozostaje poza Zrzeszeniem BPS, oraz nie uczestniczył w Spółdzielczym Systemie Ochrony.Bank był członkiem grupy inicjatywnej podejmującej starania na rzecz utworzenia trzeciego zrzeszenia  banku apexowego, która to inicjatywa, po zakończeniu procedury odwoławczej zakończyła się ostatecznie niepowodzeniem.W efekcie te banki, które legitymowały się dobrymi wynikami finansowymi przystąpiły już, bądź są w trakcie aplikowania do Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS. 

Jak informowaliśmy z dniem dzisiejszym -12 lipca KNF zawiesiła działalność banku. Przypomnijmy zatem: Bankowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku spełnienia warunku gwarancji wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonej kwoty.Spełnieniem warunku gwarancji jest:
  • w przypadku banku – zawieszenie działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego i ustanowienie zarządu komisarycznego (o ile nie był ustanowiony wcześniej) oraz złożenie przez Komisję wniosku o ogłoszenie upadłości banku, albo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości banku przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w ramach przymusowej restrukturyzacji,
  • w przypadku spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – zawieszenie działalności kasy przez Komisję Nadzoru Finansowego i ustanowienie zarządcy komisarycznego (o ile nie był ustanowiony wcześniej) oraz złożenie przez Komisję wniosku o ogłoszenie upadłości kasy albo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości kasy przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w ramach przymusowej restrukturyzacji,
  •  w przypadku oddziału banku zagranicznego – uznanie przez sąd orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego dotyczącego banku lub majątku banku położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
BFG informuje na swoich stronach , że kwota środków nieprzekraczająca równowartości w złotych 100 000 euro jest gwarantowana w całości.https://www.bfg.pl/gwarantowanie-depozytow/zasady-gwarantowania-depozytow/wysokosc-gwarancji-bfg/ 
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: