Co dalej z Unią Bankową i Kapitałową po wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Gospodarka

W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zapytaliśmy o opinie dotyczące ważnych dla sektora finansowego zagadnień prof. Dariusza Rosatiego Europosła i kandydata Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego.

prof. Dariusz Rosati

W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zapytaliśmy o opinie dotyczące ważnych dla sektora finansowego zagadnień prof. Dariusza Rosatiego Europosła i kandydata Koalicji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego.

#DariuszRosati: Do akcesji do #Euro trzeba przekonać większość społeczeństwa, które jest obecnie nastawione do tego sceptycznie #PE

Odnosząc się do pogłębiającej się integracji krajów strefy euro  prof. Dariusz Rosati stwierdził, że Polska nie będąc w strefie euro, pozostaje poza strefą wpływów w Unii Europejskiej. To oczywiste, że kraje posiadające wspólną walutę budują silniejsze powiązania.

Aby przyjąć euro potrzebna jest akceptacja społeczna

W Parlamencie Europejskim była nawet omawiana propozycja powstania odrębnego budżetu dla strefy euro. Jako Polska jesteśmy temu przeciwni. Jeśli państwa członkowskie będą przestrzegać przyjętych reguł fiskalnych, wspólny budżet po prostu nie będzie potrzebny. Zamiast tworzyć nowe instytucje i mnożyć wydatki, należy lepiej wykorzystać system, który już istnieje - mówi prof Rosati.Odnosząc się do pytania, jak zapobiec marginalizacji, to jest przekonany, że Polska powinna przyjąć wspólną walutę. Jednak do akcesji do euro trzeba przekonać większość społeczeństwa, które jest obecnie nastawione do tego sceptycznie. Wymaga to kilkuletniej intensywnej kampanii edukacyjnej i informacyjnej. 

Unia Bankowa i Unia Kapitałowa

Prof. Rosati jest przekonany, że jeśli chodzi o Unię Bankową i regulacje ostrożnościowe oraz stabilność finansową w tym budowę jednolitego rynku usług finansowych, to należy kontynuować działania na rzecz dokończenia Unii Bankowej, w tym wzmocnienia mechanizmu uporządkowanej likwidacji i restrukturyzacji banków, a także działać na rzecz stworzenia Unii Kapitałowej, w celu wyeliminowania segmentacji rynków finansowych i usprawnienia mechanizmu dzielenia się ryzykiem.Jak dodaje, istotne jest również zakończenie prac nad europejskim systemem gwarantowania depozytów. Harmonizacja na szczeblu unijnym zdecydowanie zwiększyłaby zaufanie deponentów. Uważa, że ochrona konsumentów usług finansowych powinna rosnąć.Wśród priorytetów związanych z wyzwaniami w kolejnej kadencji Europarlamentu powinno być: dokończenie Unii Bankowej, wykorzystanie w pełni potencjału rynku wewnętrznego, wzmocnienie Unii Kapitałowej i poza bankowych form finansowania. Jak również ważne jest też wspieranie zrównoważonych inwestycji z zachowaniem neutralności technologicznej.

Dariusz Rosati od 2011 r. sprawował mandat Posła na Sejm RP, oraz Przewodniczącego Sejmowej Komisji Finansów Publicznych.W wyborach europejskich w 2014 r. uzyskał mandat deputowanego do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji. W PE został członkiem Komisji ds. Gospodarczych i Monetarnych (ECON), Komisji śledczej do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania (PANA) oraz Delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE.Jest również członkiem zespołu doradców ekonomicznych Platformy Obywatelskiej RP.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: