Co jest „drewnem energetycznym”? URE podaje definicję ważną tylko do końca tego roku

ESG

W znowelizowanej w ubiegłym roku ustawie o OZE pojawiła się nowa definicja pojęcia „drewno energetyczne”. Jest ona czasowa i obowiązuje od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. Uczestnicy rynku zgłaszają do Urzędu Regulacji Energetyki wątpliwości interpretacyjne ‒ czytamy w komunikacie Urzędu.

drewno, kominek, OZE
Fot. stock.adobe.com / amadeusz

W znowelizowanej w ubiegłym roku ustawie o OZE pojawiła się nowa definicja pojęcia „drewno energetyczne”. Jest ona czasowa i obowiązuje od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. Uczestnicy rynku zgłaszają do Urzędu Regulacji Energetyki wątpliwości interpretacyjne ‒ czytamy w komunikacie Urzędu.

Zgodnie z nową definicją sformułowaną przez ustawodawcę, za drewno energetyczne, uznaje się:

1)    surowiec drzewny niebędący drewnem tartacznym i skrawanym, stanowiącym dłużyce, kłody tartaczne i skrawane oraz niebędący materiałem drzewnym powstałym w wyniku procesu celowego rozdrobnienia tego surowca drzewnego;

2)    produkty uboczne będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie;

3)    odpady, będące efektem przetworzenia surowca drzewnego, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie w drewnie, zagospodarowywane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.

Czytaj także: Koalicja Klimatyczna apeluje o fundamentalną przebudowę KPO

Odpady, doprecyzowanie definicji

Ponieważ uczestnicy rynku zgłaszają do URE wątpliwości interpretacyjne dotyczące w szczególności trzeciego z ww. punktów, poniżej doprecyzowania, które mogą okazać się pomocne:

- Ustawy o odpadach[1] nie stosuje się do biomasy w postaci naturalnych, niebędących niebezpiecznymi, substancji, pochodzących z produkcji rolniczej lub leśnej, wykorzystywanych m.in. do produkcji energii (za pomocą procesów lub metod, które nie są szkodliwe dla środowiska, jak również nie stanowią zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi);

- wyłączenie  to nie dotyczy biomasy niepochodzącej z produkcji leśnej, wytwarzanej w zakładach przetwórstwa drewna, takich jak np. tartaki[2];

Czytaj także: Stop Smog 2.0: od 31 marca nowe, korzystniejsze zasady

- produkty przetworzenia drewna, tj. kora, strużyny, odziomki pomanipulacyjne, wałki połuszczarskie, trociny, wióry, zrębki, zrzyny, szczapy i inne pochodzące z przetworzenia tych produktów, w tym brykiety i pelety (stanowiące mechanicznie przetworzony naturalny surowiec drzewny niezawierający jakichkolwiek innych substancji), wytwarzane głównie w tartakach i spełniające warunki dla produktów ubocznych[3], mogą być uznawane przez ich wytwórców za produkty uboczne, a nie odpady3;

- ustawa o OZE, odwołując się do produkcji leśnej, obejmuje swym zakresem zarówno drewno wyłączone spod przepisów ustawy o odpadach, jak i drewno klasyfikowane zgodnie z ustawą o odpadach, jako produkty uboczne, do których nie ma zastosowania hierarchia sposobów postępowania z odpadami;

- jako odpady klasyfikować natomiast należy m.in. pozostałości drewnopochodne z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli. W przypadku tego typu drewna zakwalifikowanego przez wytwórcę jako odpad, stosować należy hierarchię sposobów postępowania z odpadami.

Czytaj także: Forum Energii: albo gaz, albo OZE


[1] Art. 2 pkt 6, lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)

[2] Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Departamentu Leśnictwa i Łowiectwa w Ministerstwie Klimatu i Środowiska wyrażonym w piśmie z dnia 25 lutego 2021 r., znak: DLŁ-WPD.4103.1.2020.ŁW

[3] Określone w art. 10 ustawy o odpadach.

Udostępnij artykuł: