Co trzeci dorosły Polak ma assistance. Wyniki VI Ogólnopolskiego Badania Assistance Europ Assistance Polska

Finanse i gospodarka

Regularnie rośnie liczba osób posiadających assistance. Jak pokazują wyniki VI Ogólnopolskiego Badania Assistance Europ Assistance Polska obecnie już 34% Polaków deklaruje posiadanie usług assistance (27% w 2010 roku). Polacy w zdecydowanej większości (92%) wyrażają zadowolenie z usług assistance, z których korzystali.

Regularnie rośnie liczba osób posiadających assistance. Jak pokazują wyniki VI Ogólnopolskiego Badania Assistance Europ Assistance Polska obecnie już 34% Polaków deklaruje posiadanie usług assistance (27% w 2010 roku). Polacy w zdecydowanej większości (92%) wyrażają zadowolenie z usług assistance, z których korzystali.

W marcu 2014 r. na zlecenie Europ Assistance Polska zostało przeprowadzone kolejne, szóste już Ogólnopolskie Badanie Assistance. Jest to najdłużej prowadzone i najbardziej kompleksowe badanie rynku assistance w Polsce. Wyniki badania już po raz kolejny dowodzą rosnącej popularności usług assistance wśród Polaków. Zgodnie z danymi z raportu, 34% respondentów zadeklarowało posiadanie assistance. Wciąż najwięcej osób posiada assistance samochodowy - 93%, assistance domowy posiada 17% respondentów, medyczny - 16% zaś podróżny - 12%. Usługi assistance posiada więcej mężczyzn (41%) niż kobiet (27%), natomiast jeśli chodzi o grupy wiekowe to wśród beneficjentów tych usług przeważają osoby w wieku 26-35 lat (35%) oraz w wieku 36-49 lat (46%).

Najwięcej osób kojarzy usługi assistance właśnie z pomocą na drodze - 78%. Co trzeci respondent (36%) powiązywał te usługi z różnymi innymi formami pomocy lub z pomocą podczas podróży zagranicznej (30%), a także z opieką medyczną (21%).

Polacy wiedzą więcej o ubezpieczeniach, ale czy świadomie je kupują i z nich korzystają? Niemal połowa Polaków (46%) deklaruje zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, a co czwarty badany przynajmniej częściowe przejrzenie ich. Natomiast 28% badanych przyznało, że w ogóle nie czyta OWU.

Jakiej pomocy najczęściej potrzebujemy?

Polacy zapytani o najbardziej użyteczne usługi assistance w zdecydowanej większości wskazywali holowanie auta i pomoc drogową - 87%. Na drugim miejscu znalazła się pomoc medyczna - 58% oraz pomoc w podróży zagranicznej - 54%. Polacy także cenią pomoc techniczną w domu (hydraulik, ślusarz, elektryk) - 21% oraz dostęp do infolinii - 15% wskazań. W pomiarze tym, respondenci mogli wybrać więcej, niż jedną odpowiedź.

W ramach Ogólnopolskiego Badania Assistance sprawdzono również preferencje zakupu poszczególnych usług assistance. Najbardziej popularny wydaje się assistance samochodowy, który chętnie wykupiłoby 51% respondentów. Badani sięgnęliby również po assistance medyczny - 46% oraz assistance podróżny - 37%. Ponad 30% badanych chętnie wykupiłoby ubezpieczenie assistance przez Internet. Tę formę zakupu preferują bardziej mężczyźni (37%) niż kobiety - 26%.

Z jakiej pomocy korzystamy?

Z usług assistance skorzystało 36% badanych Polaków. Odsetek ten wzrósł z 25% w 2010 roku. Mężczyźni nieznacznie częściej (38%) niż kobiety (33%) sięgają po pomoc assistance. Co ciekawe, z profesjonalnej pomocy najczęściej korzystają osoby w wieku powyżej 50 lat (41%). Większość badanych korzysta z usług assistance rzadziej niż raz do roku (55%). Najwięcej osób korzystało z holowania auta lub pomocy drogowej (87%).

Warto podkreślić, że niemal wszyscy respondenci (92%), którzy skorzystali z assistance, są zadowoleni z otrzymanej pomocy. Poziom zadowolenia wzrósł o 2 punkty procentowe w stosunku do wyników z 2012 roku.

Jak informować o assistance?

Najwięcej badanych chciałoby uzyskać szczegółowe informacje na temat oferty assistance za pomocą e-maila (50%). Coraz mniej popularnym źródłem informacji staje się przedstawiciel firmy (spadek wskazań z 58% w 2010 roku do 41% w 2013 roku). Warto jednak podkreślić, że preferencje dotyczące sposobu kontaktu związane są z wiekiem respondentów. Młodsi preferują informację e-mailową, zaś starsi - ulotkę informacyjną lub informację uzyskaną bezpośrednio od przedstawiciela danej firmy.

VI Ogólnopolskie Badanie Assistance zostało zrealizowane przez firmę badawczą ARC Rynek i Opinia na zlecenie i na podstawie kwestionariusza pytań opracowanego przez Europ Assistance Polska. Próba badawcza wyniosła 3055 osób.
140519.badania.infografika.01

Małgorzata Morańska
Grupa Europ Assistance

Udostępnij artykuł: