Co warto wiedzieć o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym?

Kredyty / Nieruchomości

W czwartek 25 listopada w Dzienniku Ustaw RP pojawił się tekst ustawy z 1 października 2021 roku o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Omawiamy najważniejsze fragmenty tej ustawy.

Rodzina w mieszkaniu
Rodzina w mieszkaniu Fot. stock.adobe.com/JenkoAtaman

W czwartek 25 listopada w Dzienniku Ustaw RP pojawił się tekst ustawy z 1 października 2021 roku o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Omawiamy najważniejsze fragmenty tej ustawy.

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony kredytobiorcy prowadzącemu gospodarstwo domowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo poza jej terytorium jeżeli posiada obywatelstwo polskie, albo nie posiada tego obywatelstwa, ale prowadzi gospodarstwo domowe wspólnie z osobą - obywatelem RP, a gwarantowany kredyt mieszkaniowy jest mu udzielany wspólnie z tą osobą.

Bez wkładu własnego, ale ze zdolnością kredytową

Gwarantowanego kredytu mieszkaniowego udziela bank na podstawie umowy zawartej z BGK, jeśli taką umowę zawarł.

Jest to rozwiązanie dla osób, których nie stać na zgromadzenie wysokiego kapitału początkowego wymaganego przez banki. Jak na razie większość banków wymaga posiadania kapitału początkowego na poziomie 10, a nawet 20%. Co ważne jest to propozycja dla osób, które mają zdolność kredytową.

Na co gwarantowany kredyt mieszkaniowy?

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony bez wymagań w zakresie minimalnej wysokości wkładu własnego kredytobiorcy; w walucie polskiej;  na okres co najmniej 15 lat. Kredyt ten może zostać udzielony do 31 grudnia 2030 r

Gwarantowany kredyt mieszkaniowy może zostać udzielony w celu pokrycia całości, albo części wydatków ponoszonych w związku z budową domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem, oraz nabyciem prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części, w celu budowy na niej tego domu; ponoszonych w związku z nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego, albo domu jednorodzinnego, w tym z jego wykończeniem; stanowiących wkład budowlany.

Wysokość objętej gwarancją części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego nie może być wyższa niż 100 000 złotych

Wysokość objętej gwarancją części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego określa umowa kredytu. Wysokość objętej gwarancją części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego nie może być niższa od kwoty stanowiącej 10% wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany ten kredyt.

Łączna wysokość objętej gwarancją części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego oraz wkładu własnego kredytobiorcy nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 20% wydatków, w celu pokrycia których jest udzielany ten kredyt.

Wysokość objętej gwarancją części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego nie może być wyższa niż 100 000 złotych.

Zakaz prowadzenia w mieszkaniu działalności gospodarczej

Z tytułu udzielenia gwarancji BGK pobiera od kredytobiorcy jednorazową opłatę prowizyjną w wysokości 1,0% objętej tą gwarancją części gwarantowanego kredytu mieszkaniowego. Wniesienie opłaty prowizyjnej jest warunkiem udzielenia gwarantowanego kredytu mieszkaniowego.

Spłaty części kapitałowej gwarantowanego kredytu mieszkaniowego zalicza się w pierwszej kolejności na poczet spłaty części tego kredytu objętej gwarancją. Z dniem spłaty części kapitałowej gwarantowanego kredytu mieszkaniowego w wysokości objętej gwarancją, gwarancja wygasa.

Do czasu wygaśnięcia gwarancji lokal mieszkalny, którego prawo własności nabyto, lub  dom jednorodzinny, którego prawo własności nabyto, albo który wybudowano – z wykorzystaniem środków z gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, nie może być wykorzystywany do prowadzenia działalności gospodarczej.

Bank Gospodarstwa Krajowego może jednorazowo pokryć część kredytu, w związku z narodzeniem się dziecka. BGK dokonuje na rzecz kredytobiorcy spłaty rodzinnej, w wysokości 20 000 zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego kredytobiorcy o drugie dziecko, 60 000 zł – w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego kredytobiorcy o trzecie, albo kolejne dziecko.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 11 i art. 13–15, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Tekst ustawy znajdziesz tutaj

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: