Co zawiera Projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego? Ruszają konsultacje

Gospodarka

Projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRKK) zakłada m.in. szereg zmian w zakresie podatków związanych z inwestowaniem, m.in. obniżenie opodatkowania dywidend od długoterminowych inwestycji, zwolnienie zysków ze sprzedaży akcji pracowniczych z podatku od zysków kapitałowych oraz umożliwienie uznania 125% kosztów przygotowania IPO za koszt podatkowy, podało Ministerstwo Finansów.

Notowania giełdowe, okulary i kalkulator
Fot. stock.adobe.com/carloscastilla

Projekt Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego (SRKK) zakłada m.in. szereg zmian w zakresie podatków związanych z inwestowaniem, m.in. obniżenie opodatkowania dywidend od długoterminowych inwestycji, zwolnienie zysków ze sprzedaży akcji pracowniczych z podatku od zysków kapitałowych oraz umożliwienie uznania 125% kosztów przygotowania IPO za koszt podatkowy, podało Ministerstwo Finansów.

Nadzór nad rynkiem kapitałowym powinien być silny, efektywny i innowacyjny, napisano w projekcie Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego #SRKK #RynekKapitałowy

"W zakresie podatków w projekcie proponuje się następujące działania:• Zwolnienie z podatku u źródła odsetek należnych z tytułu euroobligacji dopuszczonych do obrotu na rynkach regulowanych lub wielostronnych platformach obrotu (ASO) w Unii Europejskiej;• Umożliwienie uznania 125% kosztów przygotowania IPO za koszt podatkowy – dla emitentów - celem zwiększenia atrakcyjności IPO;• Obniżenie opodatkowania dywidend od długoterminowych inwestycji (>3 lat) – celem zachęcenia do długoterminowych inwestycji i oszczędności;• Umożliwienie kompensowania strat na jednych instrumentach finansowych z zyskami z innych instrumentów finansowych (w szczególności z jednostek uczestnictwa w otwartych funduszach inwestycyjnych);• Zwolnienie zysków ze sprzedaży akcji pracowniczych z podatku od zysków kapitałowych w określonym zakresie;• Zmiana obowiązującego sposobu opodatkowania odsetek od obligacji, który zapewni analogiczny poziom opodatkowania niezależnie od tego, czy inwestor nabywa obligacje na rynku pierwotnym czy wtórnym;• Zwolnienie z podatku środków pozyskanych w wyniku transakcji repo pod warunkiem, że transakcje te zostaną przeprowadzone na rynku regulowanym lub ASO" - czytamy w informacji."Zależy nam również nad usprawnieniami administracyjnymi w zakresie poboru podatków. Jest pomysł, żeby wprowadzić centralizację procesów obsługi skarbowej w wyspecjalizowanych urzędach skarbowych dla emitentów w celu m.in. uspójnienia interpretacji podatkowych" wskazał też resort.

Pozyskanie nowych emitentów i inwestorów

SRKK zakłada również m.in. rozwiązania, których celem jest pozyskanie emitentów i inwestorów z zagranicy oraz umożliwienie emitentom prowadzenie programów lojalnościowych, podało Ministerstwo Finansów."Wielką szansą dla naszego rynku jest pozyskanie emitentów i inwestorów z zagranicy, w tym przede wszystkim z regionu Europy Środkowo-Wschodniej - Warszawa powinna dążyć do osiągnięcia pozycji centrum (hubu) dla rozwoju i finansowania młodych, innowacyjnych przedsiębiorstw z regionu" - czytamy w informacji resortu."Zależy nam na zachęceniu zagranicznych emitentów do emisji dłużnych i udziałowych papierów wartościowych, co wiąże się z wyzwaniem po stronie administracji w zakresie odpowiedniej elastyczności, np. w zakresie stosowania języka angielskiego. Według danych ESMA jesteśmy obecnie jednym z niewielu państw UE, gdzie nadzorca nie proceduje prospektów emisyjnych w języku angielskim" - czytamy dalej.Czytaj także: Strategia rozwoju rynku kapitałowego – dokument dla polityków >>>Resort zwraca uwagę, że istotną barierą dla rozwoju naszego rynku są również niedostatecznie rozwinięte relacje inwestorskie, zbyt niska kultura komunikacji i brak ciągłości relacji pomiędzy emitentem a inwestorem. "Dlatego już teraz, niezależnie od wdrożenia Strategii proponujemy w ramach implementacji przepisów dyrektywy o prawach akcjonariuszy umożliwienie emitentom prowadzenie programów lojalnościowych" - zapowiedziano."Docelowo widzimy również zasadność utworzenia rejestru posiadaczy papierów wartościowych, który umożliwiłby emitentom łatwy i sprawny dostęp do informacji o swoich inwestorach. Należy również zadbać, żeby wprowadzenie takiego rejestru nie przełożyła się na znaczny wzrost opłat po stronie emitentów" - wskazał resort.Emitenci obecnie spotykają się również z problemem dotyczącym nadmiernie długich procesów zatwierdzania prospektów emisyjnych. W tym zakresie w projekcie podniesiona została kwestia wyłączenia z Kodeksu Postępowania Administracyjnego czynności prowadzonych przez KNF w ramach procesu prospektowego, podał Ministerstwo Finansów, zaznaczając, że widzi również potrzebę większej automatyzacji procesów przez nadzorcę.

Nadzór rynkowy powinien być silny, efektywny i innowacyjny

Nadzór nad rynkiem kapitałowym powinien być silny, efektywny i innowacyjny, napisano w projekcie SRKK."Potrzebujemy zarówno silnego, jak i efektywnego oraz innowacyjnego nadzoru. Innymi słowy, potrzeba z jednej strony więcej kontroli oraz inspekcji „na miejscu" i jednocześnie zrozumiałych wytycznych w każdym problematycznym z punktu widzenia rynku aspekcie. Z drugiej strony konieczne jest większe wykorzystanie nowoczesnych narzędzi nadzorczych, np. w zakresie akceptacji prospektów emisyjnych" - napisało Ministerstwo Finansów w informacji na temat projektu.Według resortu, istotne jest wdrożenie w Polsce standardu iXBRL wcześniej, niż przewidziano to w zaproponowanym przez ESMA harmonogramie. Warto również umożliwić wykorzystanie iXBRL w publikacji danych finansowych w prospektach emisyjnych. Standard ten zapewnia bowiem bardziej terminowy dostęp i większą przejrzystość danych dla inwestorów, a także zwiększa efektywność analizy danych przez organy regulacyjne, co z kolei doprowadzi do zwiększenia skuteczności procesu nadzorczego."Kluczowe jest również dbanie o stabilność i przewidywalność regulacji odnośnie do rynku kapitałowego. W związku z tym zaproponujemy NBP i KNF podpisanie wspólnego porozumienia w celu dążenia do rozwoju rynku i współpracy pomiędzy instytucjami" - zapowiedziało ministerstwo.Uczestnicy rynku zwracają często uwagę na problem tzw. gold-plating, czyli implementowania regulacji unijnych w bardziej rygorystyczny sposób niż jest to wymagane w tych aktach. Wraz z KNF i przy udziale rynku resort zamierza utworzyć grupę roboczą mającą na celu przegląd tego typu regulacji i rozważenie ich usunięcia.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: