COMPAREX Poland: I don’t WannaCry, czyli wyzwania dla banków spółdzielczych w rewolucji cyfrowej

NBS 2017/09

Polski sektor bankowy został zdominowany przez nowoczesne banki, które są wielkimi korporacjami świadczącymi szeroki zakres usług finansowych. W systemie tym próbują znaleźć swoje miejsce instytucje mikrofinansowe, takie jak banki spółdzielcze, których wyróżnikiem jest lokalny charakter działalności.

Polski sektor bankowy został zdominowany przez nowoczesne banki, które są wielkimi korporacjami świadczącymi szeroki zakres usług finansowych. W systemie tym próbują znaleźć swoje miejsce instytucje mikrofinansowe, takie jak banki spółdzielcze, których wyróżnikiem jest lokalny charakter działalności.

Aleksandra Kaszuba

nbs.2017.09.foto.096.a.200xBanki spółdzielcze starają się pełnić znaczącą rolę we wsparciu inicja­tyw lokalnych oraz być partnerem finansowym samorządów, rolników oraz przedsiębiorców. Bez względu na różnice między nimi a bankami komercyjnymi, liczy się oczekiwanie klienta końcowego. A klienci oczekują od instytucji fi­nansowych szerszego wykorzystania technologii i świadczenia innowa­cyjnych usług. Nie chcą jednak rezy­gnować z opcji, które są dziś szeroko dostępne – czyli korzystania z usług stacjonarnych oddziałów w pobliżu domu czy w drodze do pracy. Pomimo że oswoili się już z bankowością elek­troniczną i coraz więcej z nich wykonuje transakcje w bankowości internetowej czy mobilnej, nadal duża grupa klientów – niezależnie od wieku – nie wyobraża sobie, by mogła korzystać z usług ban­kowych jedynie poprzez cyfrowe kanały obsługi klienta.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Klienci cenią bezpieczeństwo swoich danych równie wysoko, jak punkt ob­sługi klienta niedaleko domu. Ochrona klienta przed niebezpieczeństwem, któ­rego nierzadko nie jest świadomy, to nie lada wyzwanie. Ataki ransomware stają się coraz bardziej powszechne i skutecz­ne, a szum medialny wokół całej spra­wy wypływa negatywnie na klientów. Ransomwere nie jest niczym nowym, a mimo to WannaCry kilka miesięcy temu sparaliżował systemy informa­tyczne wielu poważnych instytucji. Dziś wiemy, że tej globalnej katastrofy moż­na było uniknąć, wiemy też, co stoi za wielkim sukcesem cyberataku. Niestety bez inwestycji w rozwój rozwiązań IT nie mamy żadnej gwarancji, że kolejny cyberatak nie będzie dotyczył nas. Dziś inwestycje te w bankach muszą iść w pa­rze ze zmianami, takimi jak unijne Roz­porządzenie ogólne o ochronie danych oso­bowych – RODO (ang. GDPR – General Data Protection Regulation).Wszystkie firmy gromadzące i wy­korzystujące dane dotyczące osób fi­zycznych czeka w najbliższym czasie prawdziwa rewolucja. Rozporządzenie RODO rozszerza zakres obowiązków instytucji przetwarzających dane, daje także osobom fizycznym i organom nadzorującym skuteczne narzędzia reagowania w sytuacjach naruszenia rozporządzenia. Motorem napędowym zmian w firmach i traktowania priory­tetowo kwestii związanych z GDPR są kary związane z przetwarzaniem da­nych osobowych, a w tym przypadku mówimy o karach, które sięgać mogą aż do 20 mln euro lub do 4% warto­ści rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa.

W konsekwencji nowe regula­cje wiążą się z koniecznością aktu­alizacji lub tworzenia rozwiązań bazodanowych klientów niemal od początku. W dalszym ciągu możliwe będzie pozyskanie infor­macji osobowych od klientów, jed­nak kluczowe będzie uzyskanie zgód od osób fizycznych na przetwarzanie ich danych, o treści zgodnej z nowym prawem. Wymagane zmiany związane z przechowywaniem i przetwarzaniem informacji o klientach będą nie lada wyzwaniem nie tylko dla departamen­tów odpowiedzialnych za zgodność organizacji z dyrektywami RODO, ale także za sprzedaż, obsługę oraz komu­nikację z klientami. A dane osobowe to nie tylko imię i nazwisko, ale także informacje, które choćby pośrednio określają osobę, której dotyczą. Regu­lacja daje obywatelom Unii Europej­skiej większą kontrolę nad informacja­mi, które są o nich zbierane oraz tym, w jaki sposób są one przetwarzane.Dodatkowo klient będzie mógł zażą­dać usunięcia swoich danych.

Bank spółdzielczy to więcej niż bank, a COMPAREX Poland to więcej niż dostawca rozwiązań informatycznych

COMPAREX Poland jest czę­ścią międzynarodowej grupy spółek – COMPAREX Group – obecnej w 35 krajach na całym świecie, działającej na rynku IT od ponad trzydziestu lat. Na­sza oferta obejmuje produkty od ponad 80 dostawców.Doświadczenia w branży licen­cjonowania zbiorowego zdobyte na przestrzeni lat współpracy z wieloma dostawcami pozwoliły nam poznać możliwości i ograniczenia globalnych rynków informatycznych, dzięki cze­mu możemy zapewnić indywidualne doradztwo, odpowiadające dedyko­wanym potrzebom każdego z naszych klientów.Dzięki przejrzystym zasadom za­opatrzenia, dostosowanym do poszcze­gólnych klientów, oraz najkorzystniej­szym warunkom zakupu dla naszych klientów, staliśmy się jednym z wiodą­cych dostawców usług w Europie w za­kresie zakupu i licencjonowania opro­gramowania.Przeprowadzamy zaawansowane audyty infrastruktury IT, wskazu­jąc najlepsze rozwiązania z zakresu optymalizacji i wykorzystania posia­danych zasobów. Prowadzimy usługi badawczo-rozwojowe, które pozwalają nam tworzyć autorskie rozwiązania dedykowane konkretnym potrzebom klienta. Umożliwiamy szybki rozwój przedsiębiorstwa, poprzez skuteczne zarządzanie infrastrukturą klienta. W czasie rzeczywistym, bez ingeren­cji w realizowane procesy biznesowe, zabezpieczamy ciągłość pracy oraz bezpieczeństwo danych i kluczowych aplikacji klienta.Nasza spółka należy do eksklu­zywnego grona posiadaczy tytułu IBM Platinum Business Partner. Oferujemy pełen zakres usług w obszarze: sieci, serwerów, pamięci masowych oraz systemów archiwizacji danych. Zajmujemy się optymalizacją in­frastruktury, bez­pieczeństwem da­nych i ich wysokiej dostępności.Oferujemy roz­budowę centrów przetwarzania danych oraz związanej z tym infrastruktury IT, zarzą­dzanie usługami i konsul­ting. Ofertę uzupełniają migracja danych, usługi utrzymania i serwisowa­nia infrastruktury informa­tycznej klienta.Posiadamy najwyższy sta­tus kompetencji w zakresie oferowania produktów IBM Software, dzięki czemu gwaran­tujemy klientom pełną i efektywną współpracę oraz doradztwo dla kluczo­wych grup oprogramowania IBM.Odpowiadając na ciągle zmienia­jące się potrzeby rynku, proponujemy naszym klientom wybrane rozwiąza­nia z portfolio IBM Software, które w szczególności pokrywają obszar ana­lizy i bezpieczeństwa danych w tym wymagania stawiane przez regulację GDPR/RODO oraz dyrektywę regulują­cą rynek płatności – Payment Services Directive 2 (PSD2).Konieczność zapewnienia bezpie­czeństwa danych przy jednoczesnym wymogu dostępności, prostocie pro­cesu archiwizacji oraz niezawodności całej infrastruktury wymaga użycia niezawodnych rozwiązań serwerowych i pamięci masowych. Platforma IBM Power Systems i pamięć masowa IBM tworzą bezpieczną i niezawodną pod­stawę infrastruktury systemów kor­poracyjnych. Serwery Power Systems oraz systemy pamięci masowej IBM System Storage mają wbudowane funk­cje zwiększające niezawodność, dostęp­ność i łatwość serwisowania (RAS).Połączenie technologii i opro­gramowania daje w efekcie infra­strukturę wydajną i niezawodną, a dzięki partnerstwu biznesowemu pomiędzy COMPAREX a IBM mamy możliwość dopasowania rozwiązania „szytego na miarę” pod Państwa bu­dżet, wymagania i oczekiwania.www.comparex.pl
Udostępnij artykuł: