Coraz bardziej pesymistyczne wskaźniki koniunktury

We wrześniu pogorszyły się nastroje we wszystkich dziedzinach gospodarki.

Przemysł

Ogólny klimat koniunktury w przemyśle spadł we wrześniu o 3 punkty. Poprawę swej sytuacji sygnalizowało 14% ankietowanych przedsiębiorstw, a pogorszenie 20%. W pozostałych przedsiębiorstwach wynik był neutralny. W efekcie wrześniowy wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przemyśle wyniósł minus 6 wobec minus 3 w sierpniu.

Zmniejszył się bieżący portfel zamówień, co powoduje, że ograniczana jest bieżąca produkcja i rosną stany zapasów wyrobów gotowych. Szybciej w porównaniu z poprzednimi miesiącami rosną należności od kontrahentów. Firmy mają trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań, a perspektywy na przyszłość są pesymistyczne. Spodziewane są dalsze redukcje zatrudnienia. Ceny wyrobów przemysłowych mogą wzrastać szybciej niż przewidywano w sierpniu.

Budownictwo

Ogólny klimat koniunktury w budownictwie spadł we wrześniu o 6 punktów. O poprawie swej sytuacji opowiedziało się 9% przedsiębiorstw, jej pogorszenie zadeklarowało 31%. Natomiast w pozostałych przedsiębiorstwach nie odnotowano zmiany koniunktury ani na lepsze ani na gorsze. W efekcie wrześniowy wskaźnik ogólnego klimatu w budownictwie wyniósł minus 22 wobec minus 16 w sierpniu.

Bieżący portfel zamówień, stan produkcji budowlano-montażowej i sytuacja finansowa sektora budowlanego zostały ocenione gorzej niż miesiąc wcześniej. Utrzymują się duże opóźnienia w terminowym otrzymywaniu należności. Przewiduje się jeszcze większe, niż prognozowane w sierpniu, ograniczenia zatrudnienia. Istnieje duże prawdopodobieństwo dalszego spadku cen robót budowlano-montażowych. Jedna

piąta badanych przedsiębiorstw zamierza prowadzić roboty budowlano-montażowe za granicą. Spodziewane jest jednak dalsze pogorszenie koniunktury za granicą, co przełoży się negatywnie na możliwości ekspansji zagranicznej polskich przedsiębiorstw budowlanych.

Handel detaliczny

Ogólny klimat koniunktury w handlu detalicznym spadł we wrześniu o 2 punkty. Poprawę koniunktury sygnalizowało 14% ankietowanych przedsiębiorstw a jej pogorszenie – 21%. Pozostałe przedsiębiorstwa nie odczuły zmiany swej sytuacji. W efekcie wrześniowy wskaźnik klimatu koniunktury w handlu detalicznym wyniósł minus 7 wobec minus 5 w sierpniu.

Widoczny jest wzrost pesymizmu w zakresie oceny sytuacji bieżącej. Zwiększają się zapasy, czego efektem są planowane ograniczenia w zakresie zamówień. Przewiduje się też spadek zatrudnienia. Przedstawiciele handlu sygnalizują przyśpieszenie wzrostu bieżących cen towarów.

Transport, gospodarka magazynowa, zakwaterowanie i gastronomia

Ogólny klimat koniunktury w transporcie i gospodarce magazynowej spadł we wrześniu o 2 punkty. Poprawę koniunktury sygnalizowało 13% badanych przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 20%. W pozostałych firmach sytuacja nie uległa zmianie. Wskaźnik klimatu koniunktury spadł więc z minus 5 do minus 7.

Ogólny klimat koniunktury w transporcie w sekcji zakwaterowanie i gastronomia spadł we wrześniu o 11 punktów. Poprawę koniunktury sygnalizowało 9% badanych przedsiębiorstw a jej pogorszenie – 22%. Wskutek tego wskaźnik klimatu koniunktury obniżył się między sierpniem a wrześniem z minus 2 do minus 13.

Informacja i komunikacja, działalność finansowa i ubezpieczeniowa

Wrześniowy wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w sekcji informacja i komunikacja pozostał na poziomie z sierpnia. Poprawę koniunktury odnotowano w 16% badanych firm, a jej pogorszenie w 9%.

Ogólny klimat koniunktury w sekcji działalność finansowa i ubezpieczeniowa spadł we wrześniu o 2 punkty. Poprawę koniunktury sygnalizowało 30% badanych podmiotów, a jej pogorszenie – 5%. W efekcie wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w tej sekcji spadł wobec poprzedniego miesiąca z plus 27 punktów do plus 25 punktów. Jest to wynik nieznacznie gorszy niż miesiąc wcześniej.

Opracowano na podstawie danych GUS

Jan Mazurek
ekspert BCC ds. rynku kapitałowego

Udostępnij artykuł: