Coraz więcej odmów kredytowych dla MŚP

Firma

Rośnie odsetek małych i średnich firm w Polsce, którym odmówiono kredytowania – wynika z badań Komisji Europejskiej

Plany inwestycyjne i laptop na biurku
Fot. stock.adobe.com/memyjo

Rośnie odsetek małych i średnich firm w Polsce, którym odmówiono kredytowania – wynika z badań Komisji Europejskiej

Receptą na nieco gorszy dostęp do kredytu mogą być gwarancje portfelowe w ramach wybranych programów krajowych lub Komisji Europejskiej na lata 2014-2020 #KPK #ZBP #InstrumentyFinansowe

Komisja Europejska opublikowała badania SAFE  Survey on the Access to Finance of Enterprises dotyczące dostępu europejskich firm do źródeł finansowania.W porównaniu do średniej europejskiej, polscy przedsiębiorcy relatywnie rzadziej korzystają z kredytów bankowych.

Polscy przedsiębiorcy wybierają leasing

Jedynie 36 procent korzystało bądź planuje skorzystać z tej formy finansowania, wobec średniej unijnej 46 procent.Polscy przedsiębiorcy znacznie częściej niż ich koledzy w innych krajach Unii korzystają z leasingu, 63 procent w Polsce, wobec 47 procent średnio we wszystkich krajach wspólnoty.Także nieco bardziej popularne niż w UE są w Polsce doraźne formy finansowania, w rodzaju overdraftu, linii kredytowych bądź kart kredytowych (korzysta bądź planuje skorzystać 56 procent przedsiębiorców w Polsce, 51 procent w UE). 

Znaczne różnice w dostępie do kredytowania MŚP w UE

Jednak najciekawsze i najbardziej niepokojące informacje w raporcie dotyczą odsetka odmów udzielenia kredytów małym i średnim przedsiębiorcom w Unii Europejskiej.Najwyższy wskaźnik odrzuceń wniosków kredytowych MŚP  odnotowano na Łotwie - 28 procent i w Danii – 25 procent.Trzecia w tej kategorii jest Litwa, gdzie odrzucono 22 procent wniosków.  W Polsce ten wskaźnik wynosi 16 procentTymczasem w Austrii   odrzucono tylko 2 procent wniosków MSP , a w Hiszpanii 4 procent. Źródło: Komisja Europejska

Rok temu było łatwiej o kredyt

Porównanie powyższej mapy poglądowej z mapą z roku 2018 pokazuje jak niepokojące zmiany zachodzą na linii MŚP sektor finansowy.W roku ubiegłym najwyższy odsetek odmów kredytowania ze strony banków odnotowano na Litwie i Rumunii.W tych krajach i szeregu innych poziom odmów w 2019 i 2018 roku jest podobny. Wyjątkiem są Dania i Polska.W Danii odsetek odmów kredytowania MSP wzrósł o 18 punktów procentowych, a w Polsce o 9 pkt procentowych, z 7 procent w 2018 roku do 16 procent w 2019 roku.Poziom odrzuconych aplikacji MŚP o kredytowanie ze strony banków w roku 2018 w EU -28 Źródło SAFE, Komisja EuropejskaCały raport KE: Survey on the Access to Finance of Enterprises

Jak uzyskać finansowanie dla firmy?

Jednak są sposoby na zdobycie finansowania przez firmy, które napotykają na trudności z uzyskaniem kredytu. Jak informuje przedsiębiorców w rozsyłanym przez siebie newsletterze Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej działający przy Związku Banków Polskich:- Szczegółowe wyniki najnowszej edycji badania SAFE wskazują na pogorszenie się dostępności niektórych form finansowania w Polsce. Receptą na nieco gorszy dostęp do kredytu mogą być gwarancje portfelowe w ramach wybranych programów krajowych lub Komisji Europejskiej na lata 2014-2020, w tym COSME, Horyzont 2020, EaSI bądź Kreatywna Europa.Dzięki gwarancjom finansowanie zwrotne staje się bardziej dostępne również dla tych przedsiębiorców, którzy mają problem ze spełnieniem niektórych warunków stawianych przez instytucje finansowe – np. dotyczących okresu działalności firmy, zabezpieczenia bądź wkładu własnego.Informacje szczegółowe dotyczące oferty preferencyjnego finansowania w ramach programów ramowych UE są dostępne pod adresem: https://instrumentyfinansoweue.gov.pl/finansowanie-dla-beneficjentow/ 
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: