Coraz więcej wyzwań przed audytem

Finanse i gospodarka

Monitorowanie ryzyka jest coraz trudniejsze. A audyt wewnętrzny czeka coraz więcej wyzwań. Tak wynika z badania KPMG’s 2014 Global Audit Committee Survey.

Monitorowanie ryzyka jest coraz trudniejsze. A audyt wewnętrzny czeka coraz więcej wyzwań. Tak wynika z badania KPMG’s 2014 Global Audit Committee Survey.

KPMG przeprowadził ankietę dotyczącą audytu wewnętrznego. Objęto nią 1500 członków komitetów audytu w 34 krajach. Niestety nie było wśród nich Polski. Mimo to wyniki badań są naprawdę interesujące. Dotyczyły one m.in. monitorowania ryzyk. Ankietowani byli zgodni co do tego, że jest ono coraz trudniejsze. Za cztery główne tego przyczyny uznali rosnące obciążenie pracą, niewystarczającą wiedzę, niesporządzanie planu sukcesji osób na stanowisku CFO oraz nadzorowania systemu zarządzania ryzykiem.

80 proc. badanych stwierdziło, że to dział audytu wewnętrznego powinien oceniać kluczowe obszary ryzyka, zaś 50 proc., że posiada on wystarczającą wiedzę, umiejętności i zasoby, żeby takie obowiązki należycie wypełnić. 43 proc. osób objętych ankietą stwierdziło, że największe problemy stwarzają: zapewnienie zgodności z prawem i regulacjami, przeciwdziałanie nadużyciom (bądź korupcji), ryzyko informatyczne i finansowe oraz zagrożenia bezpieczeństwa teleinformatycznego. Jedna czwarta komitetów audytu bądź już zmieniła, bądź planuje zmiany w podziale obowiązków dotyczących monitorowania systemu zarządzania ryzykiem.

Co istotne - zaledwie 38 proc. badanych stwierdziło, że ich firma rzeczywiście przygotowała plan sukcesji osoby na stanowisku CFO, a 40 proc., iż kryteria oceny pracy CFO są jasne i klarowne. Jedna trzecia respondentów jest przekonana, że należałoby poprawić jakość informacji dotyczących ryzyka bezpieczeństwa teleinformatycznego spółki.

62 proc. ankietowanych podkreśliło, że ich firma wystarczająco określiła wskaźniki wzrostu wyznaczające kierunek rozwoju. Przy czym umożliwiały one sprawdzenie tego, czy przyjęta strategia jest wdrażana zgodnie z planem.

Zadowolenie klienta i operacyjna efektywność to według badanych najważniejsze niefinansowe czynniki utrzymania wartości firmy w dłuższej perspektywie, umożliwiające realizację strategii firmy.

Ankieta jest dostępna tutaj.

Na podstawie informacji KMPG - ala

Udostępnij artykuł: