Credit Agricole podwyższył prognozę wzrostu PKB Polski w 2018 roku

Gospodarka

Tempo wzrostu PKB w 2018 r. wyniesie 5% r/r wobec wcześniej przewidywanych 4,8%, zaś w 2019 r. będzie równe 3,3% (wobec 3,5% oczekiwanych wcześniej), prognozuje bank Credit Agricole.

Wykres
Fot. stock.adobe.com/Chaiyawat

Tempo wzrostu PKB w 2018 r. wyniesie 5% r/r wobec wcześniej przewidywanych 4,8%, zaś w 2019 r. będzie równe 3,3% (wobec 3,5% oczekiwanych wcześniej), prognozuje bank Credit Agricole.

#CreditAgricole: tempo wzrostu #PKB w 2018 r. wyniesie 5% r/r wobec wcześniej przewidywanych 4,8%, zaś w 2019 r. będzie równe 3,3%

"Rewizja w górę prognozowanego przez nas tempa wzrostu gospodarczego w 2018 r. jest głównie podyktowana znacząco wyższą od oczekiwań dynamiką PKB odnotowaną w III kw. br. Jednocześnie utrzymaliśmy naszą prognozę wzrostu gospodarczego w IV kw. br. (4,5% r/r). Do spowolnienia tempa wzrostu PKB względem III kw. przyczyni się kontynuacja obserwowanego w ostatnich miesiącach pogorszenia koniunktury w strefie euro, spowolnienie wzrostu konsumpcji (efekt wysokiej bazy sprzed roku) oraz dodatkowy dzień wolny od pracy (12 listopada). Naszym zdaniem, negatywny wpływ ostatniego wymienionego czynnika na tempo wzrostu gospodarczego był ograniczony" - czytamy w raporcie.Analitycy podkreślają, że w kolejnych kwartałach tempo wzrostu PKB nadal będzie osiągało relatywnie wysokie poziomy, jednak będzie się ono znajdować w trendzie spadkowym.

Konsumpcja prywatna napędza wzrost gospodarczy

Głównym motorem wzrostu gospodarczego w całym horyzoncie prognozy pozostanie konsumpcja prywatna, podano również."Wsparciem dla spożycia prywatnego będzie umiarkowanie wysoka - aczkolwiek obniżająca się dynamika realnego funduszu płac oraz niska skłonność gospodarstw domowych do oszczędzania. W najbliższych kwartałach utrzyma się umiarkowana presja płacowa, niemniej jednak ostatnie wyniki badań koniunktury wskazują na jej osłabienie. Skala wzrostu wynagrodzeń będzie ograniczana przez wejście w życie ustawy o Pracowniczych Programach Kapitałowych, która spowoduje wzrost kosztów pracy ponoszonych przez przedsiębiorstw" - czytamy dalej w raporcie.Dynamika wzrostu nominalnych wynagrodzeń obniży się do 7% r/r w 2019 r. i 5,5% w 2020 r. z 7,1% w 2018 r. Rosnące trudności przedsiębiorstw ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników będą ograniczały wzrost zatrudnienia poza rolnictwem, którego tempo spadnie z 1,1% r/r w 2018 r. do 0,4% w 2019 r. i 0,1% w 2020 r., podano także.

"Stopniowo będzie się również wyczerpywał pozytywny wpływ ożywienia inwestycyjnego na tempo wzrostu gospodarczego. Ze względu na cykl polityczny (ustępująca inwestycyjna 'górka' w jednostkach samorządu terytorialnego z 2018 r. związana z wyborami samorządowymi) oraz sygnalizowany w badaniach koniunktury krótki cykl inwestycyjny w sektorze przedsiębiorstw, tempo wzrostu inwestycji będzie się stopniowo obniżać do 5,2% r/r średniorocznie w 2019 r. i 4,2% w 2020 r. wobec 8,3% w 2018 r." - wskazali analitycy.

Prognoza inflacji w dół

Ekonomiści Credit Agricole zrewidowali w dół prognozę inflacji w IV kw. 2018 r. do 1,4% r/r wobec 1,8% w poprzedniej prognozie i w całym 2019 r. do 1,5% r/r z 2,2%."W horyzoncie prognozy nadal spodziewamy się stopniowego wzrostu inflacji bazowej do 1,3% w 2019 r. i 2% 2020 r. Będzie on wspierany przez wyższe ceny prądu oraz wzrost jednostkowych kosztów pracy następujący w warunkach wzrostu inflacji bazowej w strefie euro. Jednakże ze względu na niższy punkt startowy, ścieżka inflacji bazowej będzie kształtowała się niżej niż w poprzedniej prognozie" - czytamy w materiale.

Scenariusz dotyczący polityki pieniężnej

Ponadto analitycy podtrzymali scenariusz dotyczący polityki pieniężnej."Uważamy, że w warunkach spowolnienia wzrostu gospodarczego i inflacji kształtującej się wyraźnie poniżej celu inflacyjnego RPP nie zmieni stóp procentowych do marca 2020 r. Wsparciem dla naszego scenariusza są wypowiedzi prezesa NBP na konferencji po grudniowym posiedzeniu RPP. Jest on spójny o oczekiwanym przez nas w średnim terminie kształtem polityki monetarnej w strefie euro (pierwsza podwyżka stopy depozytowej EBC we wrześniu 2019 r.). Uważamy, że stopy procentowe zostaną podniesione dwukrotnie w 2020 r. (w marcu i listopadzie) o łącznie 50 pb" - czytamy dalej.

Wiele niewiadomych związanych z koniunkturą globalną

Zdaniem ekonomistów, istnieje wiele niewiadomych związanych z koniunkturą globalną."Jeśli porozumienie na linii USA-Chiny nie zostanie osiągnięte, a USA zdecydują się na zintensyfikowanie działań protekcjonistycznych w handlu zagranicznym, będziemy mieli do czynienia z silniejszym od naszych oczekiwań spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego u głównych partnerów handlowych Polski. Materializacja takiego scenariusza oddziaływałaby również w kierunku wzrostu globalnej awersji do ryzyka i osłabienia kursu złotego" - czytamy dalej."Drugim czynnikiem ryzyka jest obecny policy-mix w USA. Ekspansywna polityka fiskalna administracji D. Trumpa jest obecnie realizowana w warunkach przegrzania tej gospodarki. Uważamy, że cięcia podatków w USA będą miały tylko przejściowy pozytywny wpływ na tempo wzrostu gospodarczego w USA i nie przyczynią się do istotnego wzrostu inwestycji przedsiębiorstw i produktywności w kolejnych latach. Oczekujemy zatem, że korzystny efekt reformy systemu podatkowego na tempo wzrostu PKB USA wygaśnie w 2020 r. W warunkach oczekiwanego przez nas w najbliższych kwartałach dalszego zacieśniania polityki pieniężnej przez FED (oczekujemy podwyżki stopy funduszy federalnych o 25 pb na grudniowym posiedzeniu FED, a następnie trzech podwyżek stóp o łącznie 75 pb w 2019 r.) takie uwarunkowania w polityce fiskalnej oddziałują w kierunku zwiększenia ryzyka wystąpienia recesji w USA w 2020" - ocenili analitycy.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: