CSR a Fundusze Unijne

Finanse i gospodarka

CSR i Fundusze unijne mogą wydawać się na pozór bez powiązań, a jednak obszary te są ze sobą ściśle spójne.

Strumień funduszy unijnych wpływa na dynamiczny rozwój polskich przedsiębiorców, czyni je konkurencyjnymi, niejednokrotnie miał bezpośredni wpływ na sukces wielu firm. Wzrost handlu i działalności gospodarczej sprawiły, że cała Unia Europejska staje się potęgą handlową, inwestując w rozwój przedsiębiorczości, badania, energię, innowacje i transport, jednocześnie otaczając szczególną troską środowisko naturalne, wpływając na zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego, upowszechniając edukację społeczeństwa na każdym etapie kształcenia.

Główne obszary odpowiedzialności społecznej czyli CSR (corporate social responsibility) odnoszą się najczęściej do respektowania prawa, etyki biznesu, wolontariatu pracowniczego, przestrzegania praw pracowników, ich otoczenia, ekologii, a także szacunku dla klientów i partnerów biznesowych i zrównoważonego rozwoju. CSR opłaca się każdej firmie, jest trwałym narzędziem konkurencyjności, trzeba jednak zawsze zacząć od audytu. Firma zarządzana w oparciu o odpowiedzialność społeczną szybciej zdobywa pozycję lidera na rynku i buduje zaufanie społeczne. Z uwagi na kryzys gospodarczy mamy idealny czas do opracowania i wdrożenia strategii CSR w firmie, pamiętając, że między innymi chęć szybkiego zysku i brak etyki biznesowej doprowadziły do załamania rynku. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest promowana w przez UE, a Komisja Europejska rozważa wprowadzenie obowiązkowego raportowania przez przedsiębiorców z krajów członkowskich wskaźników pozafinansowych, odzwierciedlających działania podejmowane przez firmy w tym obszarze. Ponadto znaczenie CSR zostało uwzględnione podczas opracowywania wytycznych regulujących podział funduszy unijnych, między innymi dla POKL i POIG. Określono kryteria preferujące działania ukierunkowane na CSR danego przedsiębiorstwa, zaś warunkiem niezbędnym w procesie aplikowania o fundusze jest co najmniej neutralny wpływ na politykę zrównoważonego rozwoju. W praktyce oznacza to, że o wsparcie nie mogą ubiegać się podmioty, których działania mogłyby niekorzystnie wpłynąć na środowisko naturalne, lub otoczenie zewnętrzne, czy też naruszać zrównoważony rozwój. Dodatkowo premiowane są podmioty ukierunkowane na rozwój projektów z zakresu produkcji czystej energii, ekologicznej produkcji, zwiększenia stopnia ponownego wykorzystania materiałów bądź odpadów, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii, etc

Punkty zdobywają także projekty, przewidujące informowanie interesariuszy o sposobie realizacji działań na rzecz ochrony środowiska, etyki w relacjach z klientami i partnerami, praw konsumentów, praw pracowniczych a także współpracę z trzecim sektorem, planujące realizację polityki równych szans, różnorodności, godzenia życia zawodowego z rodzinnym, ułatwiają dostęp do edukacji na każdym etapie kształcenia.

Dodatkowe premie za działania z zakresu odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju są dla potencjalnych beneficjentów niezmiernie ważne i warto o nie zabiegać ubiegając się o fundusze i planując założenia projektu, szczególnie w konkursach cieszących się dużym zainteresowaniem, w odpowiedzi na które wpływa wiele konkurencyjnych aplikacji.

W oparciu o doświadczenie z zakresu pozyskiwania funduszy i społecznej odpowiedzialności biznesu głównie w sektorze MŚP prognozujemy, że w nowym okresie programowania 2014-2020 szczegółowe wytyczne będą wymuszały realizację działań CSR z zachowaniem trwałych efektów i w szerszym zakresie niż dotychczas, dlatego już dziś warto rozpocząć planowanie polityki odpowiedzialności społecznej, gdyż dla wielu Zarządów to nie tylko sposób na usprawnienie zarządzania przedsiębiorstwem i wzrost konkurencyjności, ale także zwiększone szanse w procesach aplikowania o fundusze.

Eliza Taworska
Wiceprezes Zarządu GrupaPK2 sp. z o.o.
Ekspert
konsultant w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Udostępnij artykuł: