Czy bank odpowiada za kradzież pieniędzy z naszego konta?

Bezpieczne Finanse / Bezpieczny Bank / Bezpieczny Klient / Finanse osobiste / Prawo i regulacje

W internecie, po wpisaniu w wyszukiwarce hasła „kradzież pieniędzy z konta” można znaleźć mnóstwo artykułów prasowych traktujących o odpowiedzialności banków z tytułu przeprowadzenia na rachunku bankowym klienta nieautoryzowanych transakcji. Z większości z nich wynika, że banki ponoszą odpowiedzialność za wszelką szkodę z tego wynikłą i są w konsekwencji zobowiązane do zwrotu klientom wszelkich skradzionych środków pieniężnych, ale czy na pewno?

Szyld banku na budynku
Fot. stock.adobe.com/Roman Levin

W internecie, po wpisaniu w wyszukiwarce hasła „kradzież pieniędzy z konta” można znaleźć mnóstwo artykułów prasowych traktujących o odpowiedzialności banków z tytułu przeprowadzenia na rachunku bankowym klienta nieautoryzowanych transakcji. Z większości z nich wynika, że banki ponoszą odpowiedzialność za wszelką szkodę z tego wynikłą i są w konsekwencji zobowiązane do zwrotu klientom wszelkich skradzionych środków pieniężnych, ale czy na pewno?

Zgodnie z treścią art. 46 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej, #bank jest zobligowany do zwrotu klientowi kwoty, która była przedmiotem ww. transakcji.

Obowiązek zwrotu środków

Zgodnie z treścią art. 46 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej, bank jest zobligowany do zwrotu klientowi kwoty, która była przedmiotem ww. transakcji. Powyższy przepis nie kreuje jednak po stronie banków abstrakcyjnej i nieograniczonej odpowiedzialności. Ustawodawca przewidział od ww. zasady wyjątki. Nie w każdym bowiem przypadku bank będzie zobowiązany do zwrotu środków pieniężnych klienta. Powyższe jest jednak jest konsekwentnie pomijane w treści ww. artykułów i informacji, na jakie można się natknąć zarówno w prasie, jak i w internecie.Zasadniczą kwestią bowiem jest fakt, iż przepisy ustawy o usługach płatniczych nakładają na klientów banku szereg obowiązków, których niewypełnienie zwolni w konsekwencji bank z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej. Trudno sobie bowiem wyobrazić, by banki miały ponosić odpowiedzialność za szkodę powstałą wskutek umyślnego działania klienta lub braku zachowania po jego stronie należytej staranności.  Jak wynika z treści art. 42 ww. ustawy, klient winien przede wszystkim korzystać z instrumentu płatniczego zgodnie z umową oraz podjąć wszelkie niezbędne środki służące zapobieżeniu naruszeniu indywidualnych danych uwierzytelniających, w szczególności jest obowiązany do przechowywania instrumentu płatniczego z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępniania go osobom nieuprawnionym.

Każda sprawa rozpatrywana jest indywidualnie

Powyższe potwierdzają chociażby ostatnio wydane orzeczenia. Sąd Okręgowy w Łodzi prawomocnym wyrokiem z dnia 27 marca 2018 r. sygn. akt III Ca 51/18 oddalił powództwo klientki banku i obciążył ją kosztami procesu.W uzasadnieniu ww. orzeczenia Sąd wskazał, iż o odpowiedzialności odszkodowawczej banku nie może przesądzać nawet przestępczy charakter samej transakcji oraz fakt, że w podobny sposób transakcje zostały przeprowadzone na rachunkach bankowych szeregu innych osób. Analiza powołanego wyżej orzeczenia Sądu Okręgowego przeczy więc wszelkim tezom prasowym o nieograniczonej i abstrakcyjnej odpowiedzialności banków i potwierdza indywidualny charakter każdej sprawy.Mając na uwadze powyższe, decyzja o wytoczeniu powództwa winna być przemyślana.

Źródło: Judyta Pawłowska, radca prawny z Kancelarii MERSKI Radcy Prawni i Adwokaci

Udostępnij artykuł: