Czy będzie opóźnienie we wprowadzaniu unijnych przepisów dotyczących zamienników wskaźnika LIBOR, który zniknie w końcu 2021 roku?

Finanse osobiste

EBA, ESMA oraz Europejski Bank Centralny i Komisja Europejska ogłosiły wspólne stanowisko skierowane do sektora bankowego w UE w sprawie ustania notowania benchmarku LIBOR, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

Napis LIBOR na pieniądzach
Fot. stock.adobe.com/Yong Hian Lim

EBA, ESMA oraz Europejski Bank Centralny i Komisja Europejska ogłosiły wspólne stanowisko skierowane do sektora bankowego w UE w sprawie ustania notowania benchmarku LIBOR, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny w ramach swoich kompetencji nadzorczych SSM, Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wydały 24 czerwca 2021 roku wspólne oświadczenie, w którym zdecydowanie zachęcają uczestników rynku do efektywnego wykorzystania czasu pozostałego do ​​ustania emisji lub utraty reprezentatywności wskaźników LIBOR USD, LIBOR GBP, LIBOR JPY, LIBOR CHF i LIBOR EUR poprzez znaczące zmniejszenie ich ekspozycji na te wskaźniki stopy procentowej.

Ostrzeżenie dla sektora

Oświadczenie zawiera zalecenie do zaprzestania stosowania wszystkich wskaźników LIBOR, we wszystkich walutach i tenorach, których jest łącznie 35, jako stawki referencyjnej w nowych kontraktach tak szybko, jak to możliwe, a najpóźniej do dnia 31 grudnia 2021 r.

Uczestnicy rynku są również proszeni o ograniczenie stosowania jakichkolwiek notowań LIBOR publikowanych według zmienionej metodologii oraz o uruchomienie właściwych klauzul awaryjnych wskazujących alternatywne stawki we wszystkich kontraktach odwołujących się do LIBOR.

Komisja Europejska, ESMA, ECB i EBA zadeklarowały, iż w okresie pozostałym do końca bieżącego roku będą ściśle monitorować sytuację i ekspozycje na LIBOR w europejskim sektorze bankowym.

Wydźwięk stanowiska

W oświadczeniu zwraca się także uwagę, że przepisy prawa Unii Europejskiej, w szczególności Rozporządzenia BMR (2016/1011/EU) zostały tak znowelizowane, by przyznać Komisji Europejskiej uprawnienie do wydania odpowiednich przepisów delegowanych, które określą wskaźniki zastępcze dla wygasających benchmarków.

Przepisy te będą powszechnie obowiązujące i będą miały zastosowanie do tych umów, które nie zawierają odpowiednich klauzul awaryjnych, które można zastosować w przypadku danej umowy.

Niemniej jednak, podkreślają autorzy stanowiska, sektor finansowy powinien podejmować samodzielnie wszystkie niezbędne działania, które będą zmierzały do zapewnienia stabilności i pewności umów.

Zwraca się tu przede wszystkim uwagę na potrzebę analizy umów i uruchomienia klauzul awaryjnych, jeśli takowe mają zastosowanie w danej sytuacji.

Lepiej aby same banki już się przygotowywały do zniknięcia LIBOR-u

Stanowisko czterech najistotniejszych instytucji dla regulacji sektora bankowego w Unii Europejskiej należy zatem odczytywać jako sygnał, że dostrzegają one wagę i znaczenie zaprzestania emisji LIBOR-u jako ważnego benchmarku, stosowanego w wielu umowach finansowych.

Ponadto, stanowisko można uznać za zapowiedź pewnego – miejmy nadzieję, niezbyt długiego – opóźnienia w ww. pracach legislacyjnych dotyczących przepisów wykonawczych do BMR, opracowywanych przez Komisję Europejską.

W konsekwencji, instytucje unijne wzywają sektor bankowy do samodzielnego podjęcia starań i przygotowań do ustania notowania LIBOR-u, jeszcze zanim wszystkie przepisy prawa UE zostaną uchwalone.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: