Czy czeka nas kolejna „rewolucja śmieciowa”?

Samorząd

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce stoi w obliczu kolejnych zmian organizacyjnych. Po przeprowadzeniu analizy kluczowych wskaźników ekonomicznych oraz projektowanych regulacji prawnych stwierdzić należy, że proponowane zmiany mogą negatywnie wpływać na budowę zrównoważonego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz jego efektywne funkcjonowanie.

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce stoi w obliczu kolejnych zmian organizacyjnych. Po przeprowadzeniu analizy kluczowych wskaźników ekonomicznych oraz projektowanych regulacji prawnych stwierdzić należy, że proponowane zmiany mogą negatywnie wpływać na budowę zrównoważonego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz jego efektywne funkcjonowanie.

W szczególności, po wprowadzeniu w życie projektowanych obecnie regulacji prawnych, należy spodziewać się zasadniczej zmiany warunków rynkowych, której skutkiem może być ograniczenie swobody działalności gospodarczej, zaburzenie konkurencji rynkowej i możliwości rozwoju technologii oraz:

  • dalszym wzrostem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonych przez właścicieli nieruchomości (pierwotnych wytwórców odpadów, finansujących funkcjonowanie systemu). W 2013 r. ceny odbioru odpadów komunalnych wzrosły o prawie 30% w stosunku do roku poprzedniego. Przewidywana jest kontynuacja tego trendu;
  • petryfikacją sposobów zagospodarowania odpadów komunalnych (ograniczeniem rozwoju rynku w sensie technologicznym) i faworyzowaniem najmniej efektywnych technologii przetwarzania;
  • powstaniem "konfliktu regulacyjnego" pomiędzy zasadami funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce a projektowanymi przez Unię Europejską zmianami prawnymi w tym zakresie. W efekcie uniemożliwi to osiągnięcie wyznaczonych poziomów odzysku, recyklingu i składowania odpadów komunalnych.

Tomasz Styś,
Ekspert Instytutu Sobieskiego,
w obszarach samorząd terytorialny i rozwój regionalny

Udostępnij artykuł: