Czy fundusz inwestycyjny może przynosić atrakcyjne i stabilne zyski?

Finanse i gospodarka

Dla większości osób fundusze inwestycyjne kojarzą się z funduszami akcji, obligacji czy rynku pieniężnego. Expander zwraca jednak uwagę, że na świecie dostępnych jest wiele innych ciekawych i innowacyjnych rozwiązań. Jednym z nich są globalne fundusze przychodowe. Nie interesują ich wzrosty cen akcji lecz poszukują one stałych źródeł przychodów tj. dywidend, czynszów z wynajmu nieruchomości czy posiadających wysoki rating obligacji.

Dla większości osób fundusze inwestycyjne kojarzą się z funduszami akcji, obligacji czy rynku pieniężnego. Expander zwraca jednak uwagę, że na świecie dostępnych jest wiele innych ciekawych i innowacyjnych rozwiązań. Jednym z nich są globalne fundusze przychodowe. Nie interesują ich wzrosty cen akcji lecz poszukują one stałych źródeł przychodów tj. dywidend, czynszów z wynajmu nieruchomości czy posiadających wysoki rating obligacji.

Globalne fundusze przychodowe umożliwiają inwestorom dostęp do zróżnicowanych i zdywersyfikowanych pod względem geograficznym aktywów generujących przychód. W przeciwieństwie do dobrze nam znanych "tradycyjnych" funduszy, ich celem nie jest pomnażanie wartości pieniędzy wynikających ze wzrostu ceny danego aktywa. Poszukują one natomiast rozwiązań, które w każdych warunkach będą generowały stabilny przychód.

Inwestują więc np. w spółki giełdowe regularnie wypłacające dywidendy.

Stabilne zyski uzyskują również z czynszów i wynajmu nieruchomości czy z obligacji przedsiębiorstw wypłacających regularnie kupony odsetkowe.

Fundusze tego typu inwestują w spektrum instrumentów finansowych na całym świecie i najczęściej nie stosują w tym zakresie żadnych ograniczeń. Jedną z głównych zasad tego typu rozwiązań jest: "inwestuj gdziekolwiek aby osiągnąć przychód". Niemniej jednak da się wyróżnić kilka klas aktywów, wśród których najczęściej poszukują one przychodu. Należą do nich: globalne akcje spółek wypłacających dywidendę, obligacje dobrej jakości mające rating powyżej średniej, rynek nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem REIT-ów (które czerpią stabilne i bezpieczne zyski pochodzące głównie z czynszów i wynajmu nieruchomości) oraz rynek długu korporacyjnego i krajów rozwijających się.

Dodatkowo fundusze mogą stosować instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia się przed wpływem niekorzystnych zmian rynkowych.

Expander postanowił przyjrzeć się czterem wybranym funduszom przychodowym inwestującym w wiele klas aktywów i sprawdzić jakie stopy zwrotu one generowały.

Do porównania zostały wybrane fundusze, które istnieją na rynku już dość długo: M&G Optimal Income Fund (2007), BlackRock Multi-Asset Income Fund (2007), JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund (2008) oraz nowszy Schroder ISF Global Multi-Asset Income (2012).

Wyniki wypracowywane przez te fundusze od roku 2009 r. potwierdzają, że są to produkty warte uwagi. Szczególnie stopy zwrotu z 2011 roku pozytywnie zaskakują, ponieważ był to dla giełd okres dość słaby. Natomiast nowy fundusz Schroder ISF Global Multi-Asset Income (działa od 18.04.2012) zdążył do dnia dzisiejszego wypracować już stopę zwrotu wynoszącą +12,7%.

Stopy zwrotu wybranych funduszy przychodowych w latach 2009 - 2012

 130430.fundusz.01.250x199130430.fundusz.02.250x199130430.fundusz.03.250x199130430.fundusz.04.250x199

Żródło: opracowanie Expander Advisors na podstawie danych z serwisu bloomberg.com

Jak widać otwarte i elastyczne podejście do inwestycji w różne klasy aktywów przynosi efekty i umożliwia funduszom przychodowym sprawne reagowanie na zmiany rynkowe w celu dostosowania poziomu ryzyka i osiągnięcia stałego, zdywersyfikowanego przychodu.

BlackRock Multi-Asset Income Fund oraz JPMorgan Global Income Fund w ostatnim czasie najczęściej inwestowały w 2 klasy aktywów tj. obligacje wysokoprzychodowe oraz globalne akcje wypłacające dywidendy. Alokacja w te aktywa stanowiła blisko 50% całego portfela. Dodatkowo BlackRock chętnie inwestował w obligacje dobrej jakości (18,2%), natomiast JPMorgan w rynek nieruchomości z uwzględnieniem Reit-ów (15,2%).

Opracowanie własne Expander Advisors

Całkowicie odmiennie przestawia się alokacja aktywów w funduszach M&G Optimal Income Fund oraz Schroder ISF Global Multi-Asset Income. Pierwszy z nich blisko 88% zgromadzonych aktywów inwestuje w różnego rodzaju instrumenty dłużne z czego aż 46,6% w obligacje dobrej jakości z ratingiem powyżej średniej, 22,9% w obligacje rządowe i 18,3% w obligacje wysokodochodowe. Akcje stanowią znikomą część portfela. Z kolei Schroder 1/3 aktywów inwestuje w akcje wypłacające dywidendę, wspomagając je obligacjami wysokodochodowymi (22%) i rynków rozwijających się (20,9%).

Piotr Nowak
Dyrektor ds. Produktów Inwestycyjnych i Ubezpieczeniowych

Udostępnij artykuł: