„Czy i jak banki regionu dolnoślaskiego mogą zostać włączone do systemu dystrybucji środków UE w latach 2014-2020?”

Polecamy

Z jednej strony- ponad 50% środków nowych unijnych może trafić do regionów. Z drugiej- zostaną one w dużej mierze rozdystrybuowane w formie zwrotnej. Od kilkunastu tygodni trwa kampania informacyjna Związku Banków Polskich pt. "Czy i jak banki mogą zostać włączone w system dystrybucji środków UE w latach 2014-2020". Spotkanie we Wrocławiu adresowane jest do banków w operujących w regionie dolnośląskim oraz do regulatorów regionalnych.

W nowej perspektywie finansowej, zgodnie z zapowiedziami regulatorów unijnych i krajowych, nawet do 60% środków nowej alokacji polityki spójności dla Polski (dotychczas tylko 25%) może trafić do Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO). Tam też planuje się szerokie zastosowanie instrumentów zwrotnych. W ocenie Związku Banków Polskich niezbędne są odpowiednie działania na rzecz optymalnego włączenia instytucji bankowych do nowego systemu dystrybucji i absorpcji środków unijnych na lata 2014-2020. Większość obszarów inwestycyjnych, obsługiwanych dzisiaj, na prośbę beneficjentów, przez banki (np. MŚP, JST, małe projekty ekologiczne i energetyczne) trafi właśnie do RPO.

Dotychczasowe doświadczenia środowiska bankowego, wskazują zaś, że w latach 2007-2013 nie wykorzystano potencjału banków na rzecz wdrażania programów operacyjnych w Polsce. Banki były wprost dyskryminowane lub zostały włączone w niewielkim zakresie i w ocenie środowiska aktywność ta była wysoko niewystarczająca i dla beneficjentów i dla samego sektora. W związku z powyższym niezbędne jest podjęcie wspólnych działań edukujących- informujących- promocyjnych na poziomie regionalnym, skierowanych do regulatorów regionalnych oraz lokalnego środowiska bankowego. Zaplanowany czas kampanii został dostosowany do trwających właśnie we wszystkich regionach prac koncepcyjnych ws. aktualizacji strategii rozwoju i nowych programów. Odpowiedzią na ww. zapotrzebowanie jest cykl spotkań regionalnych zainicjowanych przez Związek Banków Polskich, na których przedstawiciele obu środowisk będą mogli wspólnie zastanowić się nad optymalnym miejscem i sposobem wykorzystania sektora bankowego w nowym okresie finansowania UE (2014-2020) oraz nad uniknięciem błędów i utrudnień w harmonijnym korzystaniu z banków przez beneficjentów.

W latach 2007-2012, w ramach programów unijnych banki zaangażowały ponad 35 mld złotych, w tym na realizację polityki spójności, banki udzieliły ok. 18 tys. kredytów na łączną kwotę ok. 20 mld zł. W dużym uproszczeniu oznacza to, że co trzeci podmiot realizujący projekt współfinansowany ze środków polityki spójności skorzystał z finansowania bankowego. Już tylko ten argument zasadniczo przemawia za równoprawnym włączeniem naszego środowiska do systemu dystrybucji tych środków do gospodarki realnej– powiedział Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, podczas spotkania we Wrocławiu.

Związek Banków Polskich, w związku z powyższym wyzwaniem, przeprowadził we współpracy z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową, specjalne badanie, inwentaryzujące niejako dotychczasowe zaangażowanie sektora bankowego w strategicznym dla naszego kraju procesie absorpcji środków Unii Europejskiej. Jest to pierwsze w Europie tego typu, kompleksowe opracowanie, poświęcone wyłącznie tematyce udziału banków komercyjnych i spółdzielczych w procesie absorpcji środków unijnych. Celem badań i działań podjętych przez Związek Banków Polskich w tej sprawie, była jednak nie tylko ocena dotychczasowego zaangażowania banków, ale przede wszystkim, dostarczenie wniosków i rekomendacji dla regulatorów centralnych i regionalnych oraz dla samego środowiska bankowego, które mogłyby być pomocne w przygotowaniu programów publicznych na lata 2014-2020. Szczególną zachętą do podjęcia takiego wysiłku są, wspomniane już, deklaracje Komisji Europejskiej o istotnym zwiększeniu roli instrumentów zwrotnych w nowej gamie narzędzi wsparcia biznesu po 2013 roku. W ramach spotkań regionalnych Związek Banków Polskich zaprezentuje raport końcowy z ww. badania oraz umożliwi wymianę opinii ws. jego głównych wniosków i rekomendacji. Każdy uczestnik spotkań otrzyma także egzemplarz ww. publikacji.

Województwo dolnośląskie należy do pionierów i liderów w zakresie wdrożenia unijnych instrumentów inżynierii finansowej i zawsze w sposób konstruktywny podchodziło do dialogu z rynkiem finansowym. Chcielibyśmy, i jako środowisko gospodarcze i jako partner społeczno-gospodarczy, wesprzeć władze regionu w wypracowaniu optymalnych rozwiązań z udziałem tutejszych banków. Chodzi o rozwiązania umożliwiające wykorzystanie doświadczenia i relacji z rynkiem banków spółdzielczych i komercyjnych operujących w tym regionie. Zwiększenie nakładów na instrumenty zwrotne w nowej perspektywie finansowej UE stanowi bowiem i wyzwanie i szansę dla nas wszystkich– podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Podczas konferencji uczestnicy będą mogli uzyskać informacje

  • O stanie prac nad Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020.
  • Jak banki dotychczas angażowały się w proces dystrybucji i absorpcji środków UE w Polsce?
  • Jak włączyć banki w regionie do systemu dystrybucji środków RPO 2014-2020?
  • Jaki jest wskaźnik bezpieczeństwa finansowego i potencjał klientów banków w regionie?

Kontakt ws. szczegółów:

Wojciech Stawin, Związek Banków Polskich: wojciech.satwin@zbp.pl, tel.: 697 223 533.

Udostępnij artykuł: