Debata treściwa i konkluzywna

Relacje

W ramach popołudniowej sesji pierwszego dnia Forum Liderów Banków Spółdzielczych dedykowanej Zarządzaniu ryzykiem w banku spółdzielczym, odbył się moderowany przez niżej podpisanego panel dyskusyjny na temat Optymalizacji ryzyka kredytowego i poprawy wolumenu portfela kredytowego.

W dyskusji z udziałem reprezentantów banków spółdzielczych  silne przedstawicielstwo  miał BPS w osobach pani Izabeli Ochojskiej – Wiceprezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu Zdroju, Janusza Matusza – Wiceprezesa Zarządu Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku, które z poziomu Zrzeszenia wspierał Robert Rodek – dyrektor odpowiedzialny za zarządzanie obszarem ryzyka. Nie przypadkiem grono panelistów uzupełniał Prezes Zarządu współpracującego z BPS-em, Krakowskiego Banku Spółdzielczego, pan Zbigniew Bodzioch.

139017.debata.03.400x

Otwierając debatę moderator przypomniał, że zaletą Bankowego Rejestru administrowanego w imieniu ZBP przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji, pod bezpośrednim nadzorem Wiceprezesa Zarządu Dariusza Kozłowskiego jest abonamentowy charakter opłaty z tytułu uczestnictwa, co sprawia, że efekt skali rzutuje na koszty jego funkcjonowania, przekładając się wprost proporcjonalnie od liczby interesariuszy na wysokość składki. Tymczasem, jak wynika z sondy prowadzonej wśród banków spółdzielczych od marca bieżącego roku, aż 28 proc. respondentów nie posiadało wiedzy na temat stałego poziomu opłaty z tytułu korzystania z zasobu informacyjnego BR-u, niezależnie od liczby pobranych raportów.

139017.debata.02.400x

Jednocześnie użytkownicy systemu w 96 proc. udzielonych wypowiedzi potwierdzają fakt zmniejszania ryzyka po stronie banku. Rolę i znaczenie systemu odnotowuje Bank Gospodarstwa Krajowego rekomendując bankom spółdzielczym, które podpisały umowę na udzielanie kredytów w ramach gwarancji de minimis korzystanie z zasobu Bankowego Rejestru jako bazy referencyjnej niezbędnej do uczestnictwa w programie. Te obserwacje potwierdziła Izabela Ochojska, odwołując się do doświadczeń banku w Jastrzębiu, który od 2005 roku uczestniczy w systemie Bankowy Rejestr. Zbigniew Bodzioch nawiązując do dorobku kierowanego przez siebie banku, odwołał się do potrzeby zharmonizowania rozwoju struktury organizacyjnej – KBS liczy obecnie 75 oddziałów – z wdrażanymi procedurami, w tym w obszarze zarządzania ryzykiem. Kwestia architektury bezpieczeństwa ma w tym względzie znaczenie kluczowe, zaś korzystanie z baz danych ma charakter komplementarny w odniesieniu do różnych obszarów zarządzania ryzykiem. Janusz Matusz przypomniał, że Podkarpacki Bank Spółdzielczy wchodząc w finansowanie kluczowego dla miasta a nawet regionu pracodawcy podjął wyzwanie, które wymagało wdrożenia nowej jakości standardów.

139017.debata.04.400x

Poczynając od funkcjonalności i narzędzi z obszaru IT, po nowoczesne modele ryzyka. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie agregowanie różnego rodzaju danych. Zwłaszcza, gdy rozwój rynku i złożoność świadczonych usług generują nowe rodzaje zagrożeń. Ich monitorowanie i typologia składające się na SWOZ – System Wymiany Ostrzeżeń o Zagrożeniach, pozwalają na praktyczne podniesienie poziomu bezpieczeństwa. Dyrektor Robert Rodek   potwierdził, że w świetle danych z poziomu Zrzeszenia BPS ta ostatnia konstatacja ma charakter statystycznie istotnej zależności. Brak czasu nie pozwalał obszerniej rozwinąć głosów w dyskusji przedstawicieli SGB, którą reprezentowali pani Eugenia Pokorska – Sawczuk prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Tczewie, a także Wiesław Czaja, dyrektor odpowiedzialny w Banku SGB SA za ryzyko. Pani Prezes wskazała, że dzięki działaniom usprawniającym informatyczne wsparcie biznesu w drodze outsourcingu udało się poczynić znaczące oszczędności, dzięki którym możliwe było optymalizowanie nakładów w obszarze zarządzania ryzykiem. Wysokiej jakości, standaryzowane dane, w tej liczbie z Bankowego Rejestru pozwalają na skuteczne zarządzanie ryzykiem w banku. Dyrektor Czaja opisał działania, jakie z inspiracji Zarządu podjęto w obszarze optymalizacji struktur i redukcji kosztów. To pierwszy etap wdrożeń zmierzających do wypełnienia wymogów w zakresie zarządzania płynnością w drodze  IPS-u. W praktyce oznaczać to będzie absorbowanie wszystkich referencyjnych baz przez banki zrzeszone w ramach grupy, za pośrednictwem banku zrzeszającego.

139017.debata.05.400x

W konkluzji moderator panelu z zadowoleniem odnotował, że wszystkie bez mała wypowiedzi  sprowadzały się do tego, że jakość danych, dostępność on-line i łatwość procesowania decydują o efektach w zakresie optymalizacji ryzyka kredytowego. Bankowy Rejestr i System Wymiany Ostrzeżeń o Zagrożeniach to wiarygodne, efektywne i skuteczne narzędzia zarządzania obszarami ryzyka od kredytowego po operacyjne. Dziękując panelistom  Prezes Związku Banków Polskich odnotował, ze wysokiemu poziomowi debaty towarzyszyła precyzja i zwięzłość wypowiedzi, co pozwoliło utrzymać dyscyplinę czasową.

139017.debata.06.400x

Maciej Małek

Udostępnij artykuł: