Decyzje Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy PKO Banku Polskiego

Bankowość

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO Banku Polskiego przyjęło rekomendację Zarządu Banku dotyczącą podziału zysku. Na dywidendę zostanie przeznaczone 937,5 mln złotych, czyli 0,75 złotych brutto na jedną akcję. WZA zdecydowało o powołaniu składu Rady Nadzorczej nowej kadencji, podjęło także uchwały w sprawie połączenia PKO Banku Polskiego i Nordea Bank Polska i związanych z nim zmian statutu Banku, które są jednym z warunków realizacji połączenia.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO Banku Polskiego przyjęło rekomendację Zarządu Banku dotyczącą podziału zysku. Na dywidendę zostanie przeznaczone 937,5 mln złotych, czyli 0,75 złotych brutto na jedną akcję. WZA zdecydowało o powołaniu składu Rady Nadzorczej nowej kadencji, podjęło także uchwały w sprawie połączenia PKO Banku Polskiego i Nordea Bank Polska i związanych z nim zmian statutu Banku, które są jednym z warunków realizacji połączenia.

Decyzja WZA jest zgodna z nową polityką dywidendy PKO Banku Polskiego dostosowaną do ładu regulacyjnego i otoczenia gospodarczego. Wypłata dywidendy w rekomendowanej wysokości zapewni utrzymanie wskaźnika adekwatności kapitałowej powyżej 12 proc. oraz wskaźnika Tier 1 powyżej 9 proc. z zachowaniem niezbędnego bufora kapitałowego, co pozwoli utrzymać dobrą sytuację kapitałową i płynnościową Banku oraz zapewni rozwój działalności kredytowej. Terminem ustalenia prawa do dywidendy jest 18 września 2014 roku, zaś wypłaty dywidendy 3 października tego roku.

- Miniony rok był bardzo dobry dla Banku. Utrzymaliśmy najwyższą rentowność w sektorze, wysoką efektywność działania, zanotowaliśmy wzrost aktywów. Silna pozycja kapitałowa oraz płynnościowa pozwala nam dzielić się zyskiem z akcjonariuszami oraz stabilnie rozwijać umacniając pozycje lidera sektora. W najbliższych miesiącach skoncentrujemy się na integracji przejętych aktywów Nordea oraz dalszej poprawie jakości obsługi klientów - podkreśla Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.

Walne Zgromadzenie zdecydowało także o powołaniu w skład Rady Nadzorczej PKO Banku Polskiego nowej kadencji: Jerzego Góry, który pełnił będzie funkcję Przewodniczącego Rady, Tomasza Zganiacza, Mirosławy Boryczki, Mirosława Czekaja, Piotra Marczaka, Elżbiety Mączyńskiej-Ziemackiej, Marka Mroczkowskiego a także Zofii Dzik zgłoszonej przez Aviva OFE Aviva BZ WBK oraz Jarosława Klimonta zgłoszonego przez Amplico OFE.

Podczas Walnego Zgromadzenia zatwierdzone zostały sprawozdania finansowe Banku i Grupy Kapitałowej, Zarządu z działalności oraz Rady Nadzorczej za 2013 rok. Udzielono również absolutorium wszystkim członkom władz Banku za ubiegły rok.

Walne Zgromadzenie podjęło także uchwały w sprawie połączenia PKO Banku Polskiego i Nordea Bank Polska oraz uchwały w sprawie zmian statutu PKO w związku z połączeniem. Zmiany statutu PKO mają na celu rozszerzenie przedmiotu działalności o tę, wykonywaną przez Nordea Bank Polska, nieujętą w przedmiocie działalności PKO, w celu zapewnienia połączonemu bankowi możliwości kontynuowania w pełnym zakresie działalności prowadzonej przez Nordea do momentu połączenia.

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych łączenie się spółek wymaga uchwały walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek. Wcześniej zgodę na Plan Połączenia wydało NWZ Nordea Bank Polska.

Przejęcie aktywów Nordei wspiera realizację strategii PKO Banku Polskiego wzmacniając jego pozycję, jako wiodącego banku w regionie. Udział rynkowy połączonych banków pod względem aktywów biorąc pod uwagę dane na koniec 2013r. wynosi 16,3 proc.

PKO Bank Polski w długim terminie utrzymuje najwyższą rentowność w sektorze bankowym, pomimo najniższych w historii stóp procentowych, notuje stabilny wzrost aktywności biznesowej, utrzymuje stabilne, wysokie wskaźniki efektywności działania i silny standing finansowy, doskonałą dyscyplinę kosztową. W ciągu ostatnich 5 lat (2009-2013) skonsolidowane aktywa netto wzrosły o ponad 40 mld złotych, skumulowany roczny wskaźnik wzrostu zysku netto wyniósł 8,8 proc., aktywów netto 6,2 proc., kredytów 6,4 proc., depozytów 5 proc.

Źródło: PKO Bank Polski

Udostępnij artykuł: