Diagnoza potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do podejmowania przedsięwzięć w formule PPP w Polsce

Finanse i gospodarka / Raporty

W ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. "Partnerstwo publiczno - prywatne", przeprowadzone zostało badanie potencjału realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Dziś opublikowane zostały 3 pierwsze Raporty zawierające wyniki tego badania. Wnioski dotyczące możliwości wykorzystania PPP w Polsce są optymistyczne, a formuła PPP postrzegana jest jako nowoczesne narzędzie do realizacji zadań publicznych, zarówno przez przedstawicieli podmiotów publicznych, jak i prywatnych.

W ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pn. "Partnerstwo publiczno - prywatne", przeprowadzone zostało badanie potencjału realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce. Dziś opublikowane zostały 3 pierwsze Raporty zawierające wyniki tego badania. Wnioski dotyczące możliwości wykorzystania PPP w Polsce są optymistyczne, a formuła PPP postrzegana jest jako nowoczesne narzędzie do realizacji zadań publicznych, zarówno przez przedstawicieli podmiotów publicznych, jak i prywatnych.

Badanie odnosiło się do takich zagadnień, jak m.in.: dojrzałość instytucjonalna, organizacyjna i osobowa do współpracy z podmiotami prywatnymi w Polsce w ramach formuły PPP, przygotowanie organizacyjne na zmiany w sposobie funkcjonowania wynikające z PPP, doświadczenia instytucji publicznych i przedsiębiorców przy planowaniu i realizacji projektów PPP, w końcu poziom wiedzy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wyniki sformułowane zostaną w postaci 5 Raportów, z których każdy będzie stanowić analizę innego zagadnienia: bieżącego stanu na rynku PPP, potencjału podmiotów publicznych do realizacji zadań publicznych w formule PPP, gotowości przedsiębiorców do inwestowania, opis realizowanych obecnie w Polsce przedsięwzięć PPP oraz analizę funkcjonalności polskich aktów prawnych regulujących problematykę partnerstwa publiczno-prywatnego.

Trzy pierwsze Raporty opublikowane zostały w dniu 5 czerwca na stronie internetowej PARP:

http://www.parp.gov.pl/index/more/27411 Raport z analizy danych zastanych   
http://www.parp.gov.pl/index/more/27412 Raport z badania wśród  wybranych podmiotów publicznych   
http://www.parp.gov.pl/index/more/27413 Raport z badania wśród  polskich przedsiębiorców

Kolejne dwa Raporty opublikowane zostaną w drugiej połowie czerwca.

Pięć zaplanowanych Raportów złoży się na pełny obraz stanu partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce, prezentując potencjał oraz perspektywy tego rynku w przyszłości. "Wyniki badania pokazały skalę potrzeb instytucji publicznych w zakresie zadań służących rozwojowi lokalnemu i regionalnemu oraz stopień ich przygotowania do współpracy z podmiotami prywatnymi w realizacji usług publicznych" - ocenia Anna Świebocka-Nerkowska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego - "Jego wynikiem są wnioski pozwalające na podjęcie działań usuwających przeszkody dla rozwoju PPP w Polsce." - dodaje.

Przeprowadzona analiza wykazała, że 33% jednostek publicznych w Polsce rozważało realizację przedsięwzięć w formule PPP, 14% jednostek podjęło przygotowania do przeprowadzenia przedsięwzięcia PPP, a 4% z nich zastosowało PPP w praktyce. Przedstawiciele sfery publicznej w większości mają bardzo dobre zdanie o współpracy z partnerami prywatnymi - aż 85% spośród instytucji publicznych, które miało takie doświadczenia, ocenia je pozytywnie, a 93% jednostek przygotowujących się do realizacji inwestycji wyraża przekonanie, że współpraca sektorów przynosi wymierne korzyści dla obydwu stron. Przedsiębiorcy również mają dobre zdanie o takiej formie współpracy. 58% z nich zna pozytywne przykłady współpracy pomiędzy instytucjami publicznymi a prywatnymi. Z kolei 66% przedstawicieli badanych podmiotów ocenia, że taki model współpracy przynosi korzyści obydwu stronom. Kluczowym problemem, któremu należy przeciwdziałać, jest niedoinformowanie podmiotów publicznych i prywatnych odnośnie szczegółowych możliwości współpracy w zakresie PPP. Aż 64% badanych podmiotów spośród jednostek administracji publicznej sklasyfikowało swój poziom wiedzy na jego temat jako przeciętny i wysoki.

Przeprowadzona analiza wykazała, że 54% polskich przedsiębiorców ma świadomość istnienia możliwości uczestnictwa w inwestycji z wykorzystaniem formuły partnerstwa publiczno-prywatnego, ale niemal połowa z nich, bo 49% określa poziom wiedzy na ten temat jako przeciętny. Już 48% przedsiębiorców doświadczonych w zakresie PPP określa swój poziom wiedzy na ten temat jako wysoki. Największa świadomość PPP panuje w firmach średnich i dużych, a także w spółkach prawa handlowego. Wśród takich przedsiębiorstw 2% dysponuje osobistymi doświadczeniami we współpracy sektora publicznego i prywatnego. Dwuprocentowy udział przedstawicieli prywatnych przedsiębiorców mających osobiste doświadczenia z projektami PPP należy uznać za wskaźnik wysoki, biorąc pod uwagę globalną liczbę ogłoszonych i realizowanych projektów PPP w Polsce.

Przedstawiciele sfery publicznej deklarują chęć przyswajania wiedzy na temat partnerstwa publiczno-prywatnego - jak wykazało badanie, aż 75% przedstawicieli podmiotów publicznych byłoby zainteresowanych szkoleniem z zakresu PPP, gdyby pojawiła się taka możliwość.

W grupie ogólnej co prawda jedynie 40% badanych przedsiębiorców deklaruje chęć uczestnictwa w kursie dotyczącym PPP, ale odsetek ten wzrasta do 76% wśród firm, które miały doświadczenia w zakresie współpracy publiczno-prywatnej.

Analiza potencjału realizacji projektów z zakresu współpracy publiczno-prywatnej, którą przeprowadziła PARP w ramach projektu systemowego "Partnerstwo publiczno-prywatne", stanowi opis stanu bieżącego rynku PPP. Jej autorzy dążyli jednocześnie do sformułowania ocen dotyczących szans i charakteru rozwoju partnerstwa w Polsce. Eksperci PARP prognozują, że w perspektywie średnioterminowej PPP ma szansę istotnie rozpowszechnić się w Polsce i przynieść realną zmianę jakościową w sposobie realizacji zadań publicznych.

Celem projektu systemowego PARP pt. "Partnerstwo publiczno - prywatne" jest upowszechnienie wiedzy o partnerstwie publiczno - prywatnym, prowadzące do zwiększenia liczby przedsięwzięć realizowanych w tej formule w Polsce. W III kwartale 2012 r. ukaże się publikacja stanowiąca pełną syntezę przeprowadzonych badań. W tym samym czasie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosi konkurs projektów planowanych do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego dla podmiotów publicznych, w ramach którego możliwe będzie uzyskanie wsparcia doradczego dla planowanych przedsięwzięć.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.1.3 "Wsparcie systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Więcej informacji na stronie: www.ppp.parp.gov.pl oraz w treści Raportu.

Udostępnij artykuł: