Do 30 września można się starać o środki z funduszy sołeckich

Samorząd

Jeszcze tylko przez 7 dni można składać wnioski o przyznanie środków z funduszy sołeckich. Mogą się o nie starać ośrodki wiejskie, które chcą realizować inwestycje na swoim obszarze. To już trzecia edycja programu.

Fundusze sołeckie to specjalne fundusze tworzone przez gminy do dyspozycji sołectw. Aby otrzymać dofinansowanie do 30 września 2011 roku wnioski muszą trafić do gmin, które zajmą się ich rozpatrzeniem. Jeśli termin zostanie przekroczony oznacza to, że sołectwo nie będzie mogło skorzystać z funduszu sołeckiego w 2012 roku.

Wnioski, zanim zostaną wysłane, muszą być uchwalone przez zebrania wiejskie, z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co namniej 15 dorosłych mieszkańców. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie dlaczego mieszkańcy sołectwa chcą podjęć konkretne działania. Musi także zawierać wstępne oszacowanie kosztów inwestycji.

Zadania, które fundusz sołecki ma dofinansować muszą spełniać trzy kryteria:

  1. wpływać na poprawę warunków życia mieszkańców,
  2. być zgodne ze strategią rozwoju gminy,
  3. należeć do zadań własnych gminy.

Ustawa o funduszu sołeckim zostala uchwalona 20 lutego 2009 roku. Schemat wyodrędnienia i realizacji funduszu sołeckiego wygląda następująco:

  1. Przyjęcie przez Radę Gminy decyzji o wyodrębnieniu funduszu sołeckiego.
  2. Wyliczenie przez wójta/burmistrza środkow jakie będą przysługiwały sołectwom.
  3. Przygotowanie zebrania wiejskiego i poinformowanie o nim mieszkańców.
  4. Zebranie wiejskie.
  5. Przedłożenie wniosku sołectwa do wójta.
  6. Uchwalony wniosek, który spełnił wymagania, musi zostać wprowadzony do budżetu. Budżet uchwala rada w kolejnych miesiącach.
  7. . Realizacja zadań z funduszu sołeckiego przyjętych w budżecie gminy.

Informacje szczegółowe znajdują się na stronie: www.funduszesoleckie.pl.

Źrodło: www.funduszesoleckie.pl

Udostępnij artykuł: